5. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnan toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Pelastuslaitoksen johtokunta ja sen kokoonpano

Pelastuslaitoksen johtokunnassa on kymmenen jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvoston päätöksen (174/2002) mukaisen Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kuntien 3.12.2002 tekemän sopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä kuusi nimetään Espoon toimialueelta, johon kuuluvat Espoon ja Kauniaisten kaupungit sekä Kirkkonummen kunta, kaksi Lohjan toimialueelta, johon kuuluvat Karkkilan ja Lohjan kaupungit sekä Siuntion ja Vihdin kunnat ja kaksi Raaseporin toimialueelta, johon kuuluvat Hangon ja Raaseporin kaupungit sekä Inkoon kunta. Espoo nimeää jäsenistä puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan, joka valitaan Lohjan toimialueelta. Edellä mainituista kaupungeista ja kunnista käytetään jäljempänä nimitystä pelastustoimen sopijakunnat.

2 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Johtokunnan kokouksessa on hallintosäännön II osassa mainittujen lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginjohtajan ja pelastusjohtajan kokoukseen erikseen määräämillä viranhaltijoilla ja toimielimen tai esittelijän erikseen kutsumilla asiantuntijoilla.

3 § Johtokunnan asioiden esittely

Kaupunginjohtaja esittelee johtokunnalle Espoon kaupungin kannalta strategisesti merkittävät asiat.

Pelastusjohtaja esittelee johtamaansa liikelaitosta koskevat muut asiat.

Kaupunginjohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen mikä tahansa johtokunnan asia.

4 § Johtokunnan yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Johtokunnan tehtävänä on

 1. ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti,
 2. vastata toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä,
 3. päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista,
 4. huolehtia yhteistyöstä muiden toimielinten sekä Helsingin seudun kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä,
 5. huolehtia tehtäväalueensa toiminnan osalta kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä seurata toiminnan asiakaslähtöisyyttä,
 6. hyväksyä tilahankkeiden tarveselvitykset tehtäväalueensa osalta,
 7. käyttää kaupungin ja johtokunnan puhevaltaa johtokunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa,
 8. päättää toimialansa palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-tarinan mukaisesti,
 9. päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat taksat ja maksut tehtäväalueellaan,
 10.  antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot johtokunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu,
 11. tehdä esitys liikelaitoksen investoinneista ja pitkävaikutteisista menoista, joita ei voida kattaa liikelaitoksen omalla tulorahoituksella.
 12. päättää toimialallaan yhdistysten, järjestöjen ja vastaavien jäsenyydestä.

Pelastuslaitoksen johtokunnan on suoritettava tehtävät myös muiden pelastustoimen sopijakuntien osalta.

5 § Johtokunnan erityiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Johtokunnan tehtävänä on

 1. huolehtia Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueella lainsäädännössä alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä,
 2. päättää Länsi-Uudenmaan pelastustoimen palvelutasosta,
 3. huolehtia pelastustoimen sopijakuntien valmiussuunnittelun tukemisesta siten, kun siitä on kunnan kanssa sovittu,
 4. huolehtia ensihoitopalveluista sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa sovitulla tavalla,
 5. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista lukuun ottamatta toimitilahankkeita, joista se tekee esityksen hankkeen sijaintikunnalle,
 6. hyväksyä pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen hoitamista koskevat merkittävät sopimukset muiden kuntien, sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja yhteistoimintaviranomaisten kanssa,
 7. päättää pelastuslain ja muiden säädösten nojalla alueen pelastustoimen päätettäväksi säädetyt taksat ja maksut,
 8. valvoa liikelaitoksen etua ja edustaa pelastuslaitoksen sopijakuntia ja käyttää niiden puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.

6 § Johtokunnan asiakirjojen allekirjoittaminen

Johtokunnan päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai pelastusjohtaja.