5. Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Toiminta-ajatus

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala edistää ja tukee kaupungin asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia, omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta, ehkäisee sairauksia ja sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä turvaa tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Toimialaa johtaa perusturvajohtaja.

Toimiala muodostuu seuraavista tulosyksiköistä:

  1. Perhe- ja sosiaalipalvelut, johtajana perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja
  2. Terveyspalvelut, johtajana terveyspalvelujen johtaja
  3. Vanhuspalvelut, johtajana vanhuspalvelujen johtaja.

Toimialajohtajan alaisuudessa on lisäksi toimialan esikunta.

Perusturvajohtaja määrää toimintaohjeella tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

3 § Tulosyksiköiden tehtävät

  1. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia terveydenhoidosta ja lapsiperhetyöstä, lastensuojelusta, lasten terapiapalveluista, aikuisten sosiaalipalveluista ja vammaispalveluista sekä niiden kehittämisestä lukuun ottamatta työllistymiseen tukea tarvitsevien palvelujen järjestämistä ja työllisyyden edistämistä.
  2. Terveyspalvelujen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia terveysasematoiminnasta, suun terveydenhuollosta, mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä niiden kehittämisestä. Terveyspalvelujen tulosyksikkö huolehtii erikoissairaanhoidon järjestämiseen liittyvistä kaupungin vastuulle kuuluvista tehtävistä.
  3. Vanhustenpalvelujen tulosyksikön tehtävänä on huolehtia kotihoito-, asumis- ja sairaalapalveluista sekä niiden kehittämisestä.

4 § Esikunnan tehtävät

Esikunnan tehtävänä on tukea toimialan johtoa ja huolehtia yhdessä konsernihallinnon kanssa kaupungin ohjaus- ja tukiprosessien toimivuudesta ja yhtenäisyydestä.

5 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Tässä säädetyn lisäksi viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä, hankintasäännössä ja toimintaohjeessa.

Viranhaltijan päätösvallan käyttämisestä sosiaalihuollon antamisessa ja järjestämisessä sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä määrätään lautakunnan päätöksellä.

Talous- ja hallintojohtaja päättää hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakkaille tarkoitettujen asuntojen vuokraamisesta kaupungille edelleen vuokrattaviksi hyvinvoinnin ja terveyden toimialan asiakkaille.