4 Investointirahaston sääntö

Investointirahaston sääntö hallintosäännön mukaan.

1 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on turvata kaupungin kehittämisen edellyttämä maanhankinta sekä kaupunkirakenteen kehittämisestä aiheutuvien kynnysinvestointien toteuttaminen ja taloudellisten vaikutusten tasaaminen sekä valtuuston hyväksymän investointiohjelman ja investointien käyttöönoton toteutuminen kaupungin talouden tasapainoa vaarantamatta.

2 § Rahaston kartuttaminen

Rahaston pääomaa kartutetaan rahaston varojen sijoittamisesta saaduilla tuotoilla sekä siirtämällä tilinpäätöksen yhteydessä rahastoon vähintään käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopaperien myynnistä saadut tulot, kulloinkin valtuuston erikseen päättämä osuus maanmyyntivoitosta ja käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopaperien myyntituloista sekä tilikauden tuloksesta tilikauden tuloksen ja kaupungin maksuvalmiuden sallimissa rajoissa.

3 § Rahaston hoitaminen

Rahaston hoidosta vastaa konsernihallinto.

Rahasto on erityiskatteinen.

Kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä on tehtävä selvitys rahaston pääoman muutoksista.

4 § Rahaston purkaminen

Valtuusto hyväksyy kunkin vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä suunnitelman rahaston käytöstä.

Rahastoa puretaan tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston rahaston varoilla katettavaksi päättämien investointien ja niiden käyttöönotosta aiheutuneita menoja vastaava määrä.