4. Elinvoiman tulosalueen ja toimialojen lautakunnat ja jaostot

Elinvoiman tulosalueen toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Elinvoiman tulosalueen toimielimet

Elinvoiman tulosalueella on kulttuurilautakunta ja liikuntalautakunta.

2 § Elinvoiman tulosalueen lautakuntien kokoonpano

Kulttuurilautakunnassa ja liikuntalautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Lautakuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

3 § Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimielimet

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialalla on hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta. Sen alaisuudessa on yksilöasioita varten yksilöasioiden jaosto.

4 § Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan ja sen jaoston kokoonpano

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa on kolmetoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnan jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

Yksilöasioiden jaostossa on seitsemän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen, jotka valtuusto valitsee.

Jaoston jäseneksi voidaan valita myös lautakunnan ulkopuolinen henkilö.

5 § Kasvun ja oppimisen toimialan toimielimet

Kasvun ja oppimisen toimialalla on kasvun ja oppimisen lautakunta sekä svenska rum ‑lautakunta. Kasvun ja oppimisen lautakunnalla on nuorisoasiainjaosto.

Peruskouluilla ja lukioilla on johtokunnat. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta.

6 § Kasvun ja oppimisen toimialan lautakuntien ja jaoston kokoonpano

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa ja sen nuorisoasiainjaostossa sekä svenska rum -lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Lautakuntien jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

Nuorisoasiainjaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen tai varajäsenen. Jaoston jäseneksi voidaan valita myös lautakunnan ulkopuolinen henkilö.

Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnassa on vähintään viisi (5) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kasvun ja oppimisen lautakunta sekä svenska rum -lautakunta valitsevat kahden vuoden toimikaudeksi peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenet ja varajäsenet sekä nimeävät jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien jäsenet valitaan siten, että he edustavat kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä svenska rum -lautakunnan tarkemmin määrittelemässä suhteessa palvelujen käyttäjiä, oppilaiden huoltajia sekä oppilaitoksen henkilökuntaa.

7 § Kaupunkiympäristön toimialan toimielimet

Kaupunkiympäristön toimialalla on kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta.

8 § Kaupunkiympäristön toimialan lautakuntien kokoonpano

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa, teknisessä lautakunnassa ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa on 13 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Lautakuntien jäsenistä vähintään viiden tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu ja varapuheenjohtajan valtuutettu tai varavaltuutettu.

9 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa

Toimielimen kokouksessa on hallintosäännön II osassa mainittujen lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tulosalueen johtajan, toimialajohtajan ja tulosyksikön johtajan kokoukseen erikseen määräämillä viranhaltijoilla ja toimielimen tai esittelijän erikseen kutsumilla asiantuntijoilla.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksessa.

Nuorisovaltuuston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakuntien ja nuorisoasiainjaoston kokouksissa lukuun ottamatta salassa pidettävien asioiden käsittelyä.

Peruskoulun ja lukion johtokunta voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden vähintään 7.-luokkalaiselle oppilaskunnan nimeämälle edustajalle johtokunnan kokoukseen. Oppilas- ja opiskelijaedustajilla ei ole läsnäolo-oikeutta silloin, kun kokouksessa käsitellään oppilaiden tai opiskelijoiden kurinpitoa koskevaa asiaa tai salassa pidettävää asiaa. Perusopetuksen johtajalla, toisen asteen koulutuksen johtajalla sekä ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yksikkönsä oppilaitoksen johtokunnan kokouksessa.

10 § Lautakuntien ja jaoston asioiden esittely

Tulosalueen johtaja tai toimialajohtaja esittelee lautakunnalle taloussuunnitelman ja muut strategisesti merkittävät asiat sekä useita tulosyksiköitä koskevat asiat.

Tulosyksikön johtaja esittelee tulosyksikköään koskevat muut asiat.

Nuorisoasiainjaostossa asiat esittelee nuorisopalvelupäällikkö.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnassa ympäristöjohtaja ja rakennusvalvontajohtaja esittelevät oman palvelualueensa asiat. Tulosyksikön johtaja voi ottaa esiteltäväkseen alaisensa palvelualueen asian.

Tulosalueen johtajalla ja toimialajohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen mikä tahansa lautakunnan tai jaoston asia.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaostossa asiat esittelee perusturvajohtajan toimintaohjeessa määräämä viranhaltija.

Peruskoulujen ja lukioiden johtokunnan kokouksissa asiat esittelee rehtori. Useamman peruskoulun tai lukion yhteisessä johtokunnassa kukin rehtori esittelee omaa kouluaan tai lukiotaan koskevat asiat ja tarvittaessa yhteinen johtokunta määrää esittelijän.

11 § Lautakuntien yleiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Lautakuntien tehtävänä on

 1. ohjata ja valvoa tehtäväalueensa toimintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti,
 2. vastata toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä,
 3. päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista toimialueellaan,
 4. tehdä esitys taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma,
 1. huolehtia yhteistyöstä muiden toimielinten sekä Helsingin seudun kuntien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä,
 2. huolehtia tehtäväalueensa toiminnan osalta kaupungin asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä seurata toiminnan asiakaslähtöisyyttä,
 3. hyväksyä tehtäväalueensa osalta tilahankkeiden tarveselvitykset ja antaa lausunnot hankesuunnitelmista sekä tehdä kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostolle esitykset palveluverkon ja sen muutoksien vaikutuksista toimitiloihin,
 4. käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa,
 5. päättää toimialansa palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-tarinan mukaisesti,
 6. tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta,
 7. päättää muut kuin lakiin ja asetuksiin perustuvat maksut tehtäväalueellaan,
 8. päättää tehtäväalueensa tilojen, alueiden, rakennusten, laitteiden ja vastaavien käyttöoikeussopimusten sekä muuhun ulkopuoliseen käyttöön luovuttamisen periaatteista,
 9. antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot lautakunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu.
 10. päättää toimialallaan kaupungin jäsenyydestä yhdistyksissä, järjestöissä ja vastaavissa yhteisöissä.

Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle kohdan 8 osalta sekä kohdan 11 osalta, kun kyse on yksikköhinnaltaan alle 100 euron tavaroista.

12 § Kulttuurilautakunnan erityiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Kulttuurilautakunnan tehtävänä on

 1. vastata kaupungin kulttuuripalveluista ja kulttuurista profiilia koskevista asioista,
 2. vastata tehtäväalueensa osalta erityislaeissa kunnalle säädetyistä tehtävistä,
 3. vastata kaupungin ylläpitämästä kaupunginmuseosta sekä museokokoelman säilymisestä museokokoelmana, ja mikäli museon toiminta lopetettaisiin, kokoelman luovuttamisesta museokokoelmana säilytettäväksi toiselle museolain vaatimukset täyttävälle toimijalle,
 4. vastata osaltaan taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/98) sekä vastaavassa asetuksessa koulutuksen järjestäjän tai kunnan velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä,
 5. vahvistaa osaltaan taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut valtionosuusjärjestelmän mukaisten oppilaitosten opetussuunnitelmat sekä hyväksyä opetussuunnitelmat muiden osalta,
 6. seurata ja kehittää tehtäväalueensa painopisteitä, palveluiden tasavertaista saatavuutta ja palvelutasoa,
 7. seurata palveluiden laatua ja huolehtia yhteistyöstä eri palvelutuottajien kanssa,
 8. päättää kirjaston aineistonhankinnan periaatteista,
 9. hyväksyä kirjaston käyttösäännöt,
 10. määritellä museotilat ja -alueet,
 11. päättää palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä,
 12. hyväksyä avustusten myöntämisen periaatteet,
 13. päättää avustusten myöntämisestä.

Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle kohdan 13 osalta.

13 § Liikuntalautakunnan erityiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Liikuntalautakunnan tehtävänä on

 1. vastata liikuntapalveluista koskevista asioista,
 2. vastata tehtäväalueensa osalta erityislaeissa kunnalle säädetyistä tehtävistä,
 3. vastata kaupungin satamiin ja leirintäalueisiin liittyvistä tehtävistä,
 4. seurata ja kehittää tehtäväalueensa painopisteitä, palveluiden tasavertaista saatavuutta ja palvelutasoa,
 5. seurata palveluiden laatua ja huolehtia yhteistyöstä eri palvelutuottajien kanssa,
 6. päättää palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä,
 7. hyväksyy avustusten myöntämisen periaatteet,
 8. päättää avustusten myöntämisestä.

Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle kohdan 8 osalta.

14 § Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan erityiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan tehtävänä on

 1. vastata kaupungin sosiaalihuollosta lukuun ottamatta työllistymiseen tukea tarvitsevien palvelujen järjestämistä ja työllisyyden edistämistä sekä terveydenhuollosta ja ehkäisevästä päihdetyöstä,
 2. vastata maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä sekä sosiaalisesta luototuksesta,
 3. vastata yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan järjestämisestä,
 4. hyväksyä avustusten myöntämisen periaatteet,
 5. päättää avustusten myöntämisestä.

Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijoille kohdan 5 osalta.

15 Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston tehtävät

Yksilöasioiden jaoston tehtävänä on

 1. tehdä yksilöä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole siirtänyt toimivaltaansa viranhaltijoille,
 2. päättää asiat, joissa asiakas on saattanut viranhaltijan yksilöasiassa tekemän päätöksen lautakunnan käsiteltäväksi.

16 § Kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä svenska rum -lautakunnan erityiset tehtävät

Kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä svenska rum -lautakunnan tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta vastata

 1. varhaiskasvatusta koskevista asioista mukaan lukien esiopetus,
 2. perusopetusta sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevista asioista,
 3. lukiokoulutusta koskevista asioista,
 4. nuorisopalveluja koskevista asioista ja nuorten elinolojen seuraamisesta,
 5. opetuslainsäädännössä tai tehtäväalueensa erityislaeissa opetuksen järjestäjän tai kunnan velvollisuudeksi säädetyistä muista tehtävistä,
 6. oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa koulutuksen järjestäjän velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä sekä opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä.

Lisäksi svenska rum -lautakunnan tehtäviin kuuluu vastata työväenopistoa ja kulttuuria koskevista asioista siltä osin, kuin ne koskevat kasvun ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä.

17 § Kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä svenska rum -lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, kasvun ja oppimisen lautakunta sekä svenska rum -lautakunta oman kieliryhmänsä osalta

 1. hyväksyy kuntakohtaiset varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman,
 2. päättää sopimuksen tekemisestä yksityisen opetuksen järjestäjän kanssa,
 3. päättää palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä,
 4. hyväksyy esiopetusta antavat päiväkodit ja koulut sekä päättää muista esiopetuksen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä,
 5. päättää perusopetuksen oppilasalueista ja oppilaaksioton perusteista,
 6. päättää esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten ja koulumatka-avustusten myöntämisen perusteista,
 7. päättää peruskoulujen painotuksista,
 8. päättää lukioiden opetussuunnitelmallisista painotuksista ja lukiolinjoista sekä opiskelijavalinnan perusteista,
 9. päättää lukioiden aloituspaikkamääristä,
 10. päättää oppilaalle annettavasta perusopetuslain 17 §:n mukaisesta erityisestä tuesta, jos huoltaja vastustaa päätöstä,
 11. päättää koulujen ja lukioiden johtokuntien määrästä sekä määrää ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta,
 12. päättää johtokuntien jäseninä olevien palvelujen käyttäjien, oppilaiden huoltajien ja oppilaitoksen henkilökunnan määristä,
 13. hyväksyy avustusten myöntämisen periaatteet,
 14. päättää avustusten myöntämisestä,
 15. päättää muista tehtäväalueensa lainsäädännössä säädetyistä tehtävistä, ellei tehtävää ole jäljempänä siirretty peruskoulun tai lukion johtokunnan päätettäväksi taikka ellei lautakunta ole siirtänyt päätösvaltaa viranhaltijalle.

Lautakunta voi siirtää ratkaisuvaltaansa viranhaltijalle kohdan 14 osalta.

Lisäksi svenska rum ‑lautakunta ruotsinkielisten palvelujen osalta

 1. vastaa taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/98) sekä vastaavassa asetuksessa koulutuksen järjestäjän tai kunnan velvollisuudeksi säädetyistä tehtävistä,
 2. vahvistaa taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetut valtionosuusjärjestelmän mukaisten oppilaitosten opetussuunnitelmat sekä hyväksyy opetussuunnitelmat muiden osalta,
 3. päättää työväenopistoa ja kulttuuria koskevista asioista.

18 § Nuorisoasiainjaoston tehtävät

Nuorisoasiainjaoston tehtävänä on

 1. seurata ja kehittää tehtäväalueensa painopisteitä, palveluiden tasavertaista saatavuutta ja palvelutasoa,
 2. seurata palveluiden laatua ja huolehtia yhteistyöstä eri palvelutuottajien kanssa,
 3. valmistella osaltaan kaupungin nuorisopolitiikan tavoitteita ja seurata niiden toteutumista.

19 § Peruskoulun ja lukion johtokunnan tehtävät

Peruskoulun ja lukion johtokunnan tehtävänä on

 1. tukea oppilaitoksen kasvatus- ja opetustyön kehittämistä,
 2. tukea oppilaitoksen sisäistä sekä oppilaitoksen, kodin ja ympäröivän muun yhteiskunnan välistä yhteistyötä,
 3. tukea innostavan työskentelyilmapiirin ja oppilaitoksen työrauhan toteutumista ja ylläpitämistä sekä
 4. seurata turvallisen opiskeluympäristön toteutumista ja ylläpitämistä.

20 § Peruskoulun ja lukion johtokunnan ratkaisuvalta

Peruskoulun ja lukion johtokunta

 1. hyväksyy oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman, opiskeluhuoltosuunnitelman ja niihin liittyvät suunnitelmat sekä lukuvuosisuunnitelman, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä seuraa ja arvioi yhdessä opettajakunnan ja oppilaskunnan kanssa niiden toteutumista,
 2. hyväksyy lautakunnan päättämiä oppilasvalintaperusteita tarkentavat perusteet oppilaitoksessa toteutettavaan painotettuun, englanninkieliseen, kaksikieliseen, kielikylpy- tai montessoriopetukseen,
 3. hyväksyy oppilaitoksen järjestyssäännöt,
 4. erottaa oppilaan peruskoulusta määräajaksi sekä päättää tarvittaessa määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon aloittamisen ajankohdasta,
 5. erottaa opiskelijan lukiosta määräajaksi, ellei lautakunta ole oikeuttanut rehtoria päättämään erottamisesta enintään 3 kuukauden ajaksi, sekä päättää tarvittaessa määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon aloittamisen ajankohdasta,
 6. pidättää lukion opiskelijalta oikeuden opiskeluun rikostutkimuksen ajaksi.

21 § Kaupunkisuunnittelulautakunnan erityiset tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on

 1. ohjata ja valvoa Espoon kaupunkisuunnittelua,
 2. huolehtia kaavoituksesta ja kaupunkikuvan ja kaupunkirakenteen kehittämisestä, yleispiirteisestä ympäristön kehittämisestä ja suunnittelusta sekä kaavoitukseen liittyvästä liikenteen suunnittelusta,
 3. luoda kaavoituksen avulla edellytykset asunto-olojen ja elinkeinotoiminnan edistämiselle,
 4. huolehtia nimistön suunnittelusta,
 5. tiedottaa laadituista kaavoista sekä käynnissä olevista ja tulevista kaavoitustoimista.

22 § Kaupunkisuunnittelulautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta

 1. tekee kaupunginhallitukselle esityksen kaavoitusohjelmaksi sekä päättää kaavoituksen työohjelmasta ja antaa ohjeet valmistelulle tarkemmin määrittelemiensä kohteiden osalta,
 2. tekee kaupunginhallitukselle ehdotukset yleis- ja osayleiskaavoiksi ja niiden muutoksiksi sekä asemakaavoiksi ja niiden muutoksiksi silloin, kun asemakaavan tai asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää valtuusto sekä antaa lausunnon niistä saaduista muistutuksista, Jos kaupunkisuunnittelulautakunnan maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n perusteella nähtäville asettamasta valtuuston päätettäväksi tulevasta asemakaavaehdotuksesta tai asemakaavan muutosehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia ja ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa ei ole esitetty huomautuksia, kaupunginhallitus käsittelee asian ilman edellä tässä kohdassa tarkoitettua lautakunnan käsittelyä.
 3. hyväksyy muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Lautakunnan tulee siirtää kaupunginhallituksen käsiteltäväksi asemakaava ja asemakaavan muutos, jonka osalta kaupunginhallitus päättää kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvien maankäyttösopimusten hyväksymisestä,
 4. hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten merkittävät asemakaavaehdotukset ja asemakaavan muutosehdotukset sekä antaa lausunnot niistä saaduista muistutuksista,
 5. määrää rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen alueelle, jolle yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä sekä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä sekä mainittujen toimenpiderajoituksen ja rakennuskieltojen pidentämisestä,
 6. tekee kaupunginhallitukselle esitykset rakentamiskehotuksista,
 7. ratkaisee vaikutukseltaan merkittävät maisematyöluvat, ellei maisematyöluvan ratkaiseminen hallintosäännön perusteella kuulu kaupunkisuunnittelujohtajalle tai rakennusvalvontajohtajalle,
 8. päättää perusteista, joiden mukaisesti määräytyvät asemakaavan laatimisesta maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n nojalla perittävä korvaus ja hakijalta kaupunkisuunnittelukeskuksen järjestämästä kuulemisesta maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n nojalla perittävät kustannukset sekä kaupunkisuunnittelukeskuksessa poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut valtuuston hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti,
 9. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta asemakaavojen ajanmukaisuudesta.

23 § Teknisen lautakunnan erityiset tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on

 1. vastata kaupungin kunnallisteknisistä palveluista,
 2. vastata kaupungille kuuluvista maanmittaus- ja kartastopalveluista, erillisen tonttijaon laatimisesta sekä geotekniikkapalveluista,
 3. vastata kaupungille tie- ja rakennuslainsäädännön ja kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan kuuluvien tehtävien suorittamisesta sekä kaupungille kuuluvista maataloustoimen tehtävistä, mikäli ne eivät kuulu muulle kaupungin viranomaiselle.

24 § Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta

 1. hyväksyy katusuunnitelmat vähäisiä katusuunnitelman muutoksia lukuun ottamatta,
 2. hyväksyy merkittävät puisto-, silta-, tunneli-, venesatama- ja urheilupuistojen suunnitelmat,
 3. hyväksyy merkittävät kunnallistekniikkasopimukset,
 4. päättää maaseutuhallinnon järjestämisestä annetun lain mukaisista kunnalle kuuluvista tehtävistä,
 5. myöntää yksityisille yhteisöille talousarviossa osoitetut avustukset,
 6. päättää kaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevien yksityisteiden ottamisesta kaupungin kunnossapitoon.
 7. hyväksyy erillisen tonttijaon,
 8. hyväksyy luonnon- ja maisemanhoidon periaatteet,
 9. hyväksyy luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat,
 10. hyväksyy merkittävät hulevesisuunnitelmat,
 11. toimii kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena.

Lautakunta voi siirtää kohdassa 7 mainitussa asiassa ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle.

25 § Ympäristö- ja rakennuslautakunnan erityiset tehtävät ja ratkaisuvalta

Lautakunnan tehtävänä on

 1. toimia kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena,
 2. vastata kaupungin ympäristönsuojelusta, laatia ehdotus kaupungin ympäristötavoitteiksi ja seurata niiden toteutumista,
 3. vastata kunnalle luonnonsuojelulain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä antaa luonnonsuojelulain 24 §:n ja 27 §:n mukaiset kunnan lausunnot hakemuksista sekä käyttää luonnonsuojelulain 57 §:ssä tarkoitettua kunnan vireillepano-oikeutta,
 4. päättää luonnonsuojelulaissa tarkoitetuista luonnonmuistomerkkejä koskevista asioista,
 5. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n 2 momentissa tarkoitetusta ojan tekemisestä tai ojitusta varten tarpeellisen suojapenkereen tai pumppuaseman sijoittamisesta toisen alueelle asemakaava-alueella,
 6. toimia terveydensuojelulaissa, elintarvikelaissa, eläinlääkintähuoltolaissa, tupakkalaissa ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin osalta lääkelaissa tarkoitettuna valvonnasta tai muista kunnan tehtävien järjestämisestä vastaavana viranomaisena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella,
 7. toimia laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena,
 8. toimia osaltaan maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa tarkoitettuna alueiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena,
 9. toimia maankäyttö- ja rakennuslain 103 d, 103 j ja 103 k §:ien mukaisena monijäsenisenä toimielimenä hulevesiasioissa,
 10. määrätä jäsenet ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen yhteydessä ja sen apuna toimivaan kaupunkikuvatoimikuntaan kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajaa lukuun ottamatta sekä tekniseen toimikuntaan ja päättää näiden tehtävistä.

Lautakunta voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle, jollei laissa toisin säädetä. Toimivaltaa voidaan siirtää myös elintarvikelain 55-59 ja 67 §:ssä tarkoitettujen hallinnollisten pakkokeinojen osalta.

26 § Lautakunnan ja jaoston asiakirjojen allekirjoittaminen

Lautakunnan ja jaoston päätösten perusteella tehtävät sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat allekirjoittaa tulosalueen johtaja, toimialajohtaja, esittelijä tai tulosyksikön johtaja.