3 Vahinkorahaston sääntö

Vahinkorahaston sääntö hallintosäännön mukaan.

1 § Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on kattaa kaupungin takausvastuun perusteella maksettavat suoritukset, kaupungin tai sen tytäryhteisön omaisuutta tai kaupungin tai sen tytäryhteisön vastuulla olevaa omaisuutta kohdanneet merkittävät vahingot sekä muut merkittävät vahingot, joista kaupunki on vastuussa siltä osin kuin kaupungin vakuutukset eivät niitä kata tai kun vahingon määrä alittaa vakuutuksen vahinkokohtaisen omavastuun. (9.12.2013)

2 § Rahaston peruspääoma

Rahaston peruspääoma on miljoona (1 000 000) euroa.

3 § Rahaston kartuttaminen ja purkaminen

Rahastoa kartutetaan tai puretaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston yli- tai alijäämällä tai valtuuston erikseen päättämillä määrillä.

4 § Rahaston tulot ja menot

Rahaston tuloja ovat:

  • takausprovisioista saatu tuotto sekä rahaston varoille saatu korko tai muu tuotto,
  • omaisuuden ja toiminnan vakuutusmaksuperusteista johdettu summa, jonka perusteet vahvistetaan talousarvion laatimista koskevien ohjeiden antamisen yhteydessä,
  • suoritetuista vahingoista takaisinperityt korvaukset,
  • muut valtuuston osoittamat varat.

Rahaston menoja ovat:

  • rahastosta suoritetut korvaukset,
  • kaupungin takausten perusteella suoritetut maksut.

5 § Rahaston hoitaminen

Rahaston hoidosta vastaa konsernihallinto.

Rahasto on erityiskatteinen ja se toimii erillisenä taseyksikkönä.

6 § Rahaston kartuttamisen keskeyttäminen

Rahaston kartuttaminen keskeytetään, kun sen pääoma vastaa viittä prosenttia edellisen tilikauden verotulosta.

Rahaston kartuttamisen ylärajan yli menevä osa tuloutuu tilinpäätöksessä.

7 § Rahastosta suoritettavista korvauksista päättäminen

Kaupungin myöntämien takausten perusteella maksettavista korvauksista päättää kaupunginjohtaja.

Rahaston varojen käyttämisestä vahinkojen korvaamiseen päättää rahoitusjohtaja. Vahingot korvataan vahinkokohtaisen 50 000 euron omavastuun ylittävältä osalta. Omavastuuta ei sovelleta takaustappioihin.

Mikäli edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu yksittäinen korvaus ylittää 500 000 euroa, korvauksen maksamisesta päättää kaupunginhallitus.