3. Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Kaupungin ulkoinen ja sisäinen valvonta

Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kaupungin ulkoisen valvonnan järjestelmän muodostavat tarkastuslautakunta ja ulkoisen tarkastuksen yksikkö sekä tilintarkastaja. Ulkoinen tarkastus järjestetään toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumattomaksi.

Sisäisen valvonnan järjestämisestä on säädetty erikseen.

Kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen, tilintarkastuksen sekä arvioinnin järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräysten lisäksi mitä kuntalaissa säädetään hallinnon ja talouden tarkastuksesta (14 luvun 121–125 §:t).

2 § Tarkastuslautakunnan kokoonpano

Lautakunnassa on kolmetoista jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuntalain mukaan olla valtuutettuja.

Lautakunta voi asettaa keskuudestaan jaostoja. Lautakunta päättää jaostojen toimikaudesta ja tehtävistä sekä puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja jaostoihin nimettävistä tarkastuslautakunnan jäsenistä. Jaostot raportoivat toiminnastaan lautakunnalle.

3 § Lautakunnan kokoukset ja esittely

Lautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii kaupunginreviisori. Hänen ollessaan estynyt tai esteellinen toimii esittelijänä lautakunnan määräämä viranhaltija.

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksissa lautakunnan niin päättäessä.

Kaupunginhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

4 § Lautakunnan tehtävät

Tarkastuslautakunta huolehtii kuntalaissa säädettyjen tehtävien mukaisesti hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä, kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaan ja talouteen kohdistuvasta tavoite-, tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusarvioinnista sekä sidonnaisuusilmoitusten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta.

Kuntalaissa säädettyjen tehtävien lisäksi tarkastuslautakunta

 1. seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tekee tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
 2. huolehtii siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa,
 3. tekee aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan sekä ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen yksiköiden tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla,
 4. tekee esityksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi sekä hyväksyy lautakunnan arviointiohjelman ja toimintakertomuksen,
 5. arvioi kaupungin konserniyhteisöjen hallintoa ja taloutta,
 6. päättää selvitysten ja tarkastusten hankinnasta,
 7. on kuntalain mukaisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja saattaa ilmoitukset tiedoksi valtuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkistamisesta kaupungin verkkosivuilla.

5 § Tilintarkastajan valinta

Valtuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön. Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja ‑talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHT/JHTT).

Kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

6 § Ulkoisen tarkastuksen yksikkö

Tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa avustaa ulkoisen tarkastuksen yksikkö, johon kuuluvat lautakunnan alaiset viranhaltijat ja työntekijät. Ulkoisen tarkastuksen yksikön tehtäviin kuuluu kaupungin hallinnon ja talouden tarkastaminen.

Ulkoisen tarkastuksen yksikköä johtavan kaupunginreviisorin tehtävänä on

 1. johtaa yksikön toimintaa ja toimia yksikön viranhaltijoiden ja työntekijöiden esimiehenä,
 2. vastata lautakunnan käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,
 3. vastata yksikön tekemästä sopimuksenmukaisesta tilintarkastusyhteisön avustamisesta,
 4. vastata yksikön tekemistä tarkastuksista,
 5. päättää ulkoisen tarkastuksen palvelu- ja tarvikehankinnoista lautakunnan talousarvion antamien hankintavaltuuksien rajoissa ja
 6. hyväksyä lautakuntaa ja yksikköä koskevat laskut.

7 § Tilintarkastajan tehtävät ja raportointi

Tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja vuosittainen työohjelma ja annettava ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla.  

Kuntalain 125 §:ssä tarkoitettu tilintarkastuskertomus on annettava tarkastuslautakunnalle huhtikuun loppuun mennessä.

8 § Arviointikertomus ja tilintarkastuskertomus valtuustolle

Lautakunta antaa valtuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä arviointikertomuksensa, jossa annetaan arvio valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna sekä siitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunta esittää kannanottonsa tilintarkastuskertomuksessa tehtyihin muistutuksiin sekä asianomaisten niistä antamiin selityksiin ja kaupunginhallituksen lausuntoon sekä tekee ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä.

Lautakunta tekee ehdotuksen valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

9 § Tiedottaminen

Lautakunnan asioista tiedottaa lautakunnan puheenjohtaja. Kaupunginreviisori tiedottaa lautakunnan asioista lautakunnan niin päättäessä.

10 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Hallinnon ja talouden tarkastukseen liittyvät sopimukset allekirjoittavat lautakunnan puheenjohtaja ja kaupunginreviisori.

Kaupunginreviisori allekirjoittaa lautakuntaa ja ulkoisen tarkastuksen yksikköä koskevat muut asiakirjat.