2. Kaupunginhallitus ja kaupungin johtaminen

Kaupunginhallituksen toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Kaupunginhallitus ja jaostot

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä huolehtii toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta valtuuston päätösten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa on konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto, kaupunginjohtaja, toimialajohtajat ja rahoitusjohtaja.

Konsernijohto vastaa kaupunkikonsernin ohjauksesta, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

2 § Kokoonpano

Kaupunginhallituksessa on viisitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä vähintään puolet ja puheenjohtajiston tulee olla valtuutettuja. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia päätoimisesti tai osa-aikaisesti ja varapuheenjohtajat osa-aikaisesti.

Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa sekä tila- ja asuntojaostossa on kussakin yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston tulee olla joko konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tai tila- ja asuntojaoston jäseniä. Jaostojen puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaostojen varajäseneksi voidaan valita myös kaupunginhallituksen ulkopuolinen henkilö.

3 § Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta

Kaupunginhallitus

 1. vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta,
 2. vastaa konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestämisestä sekä konserniohjauksen periaatteiden ja konserniyhteisöille asetettavien tavoitteiden valmistelusta,
 3. vastaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien periaatteista ja edistämisestä,
 4. johtaa seudullista yhteistyötä ja päättää siinä noudatettavista periaatteista Espoo-tarinan mukaisesti,
 5. johtaa Espoon maankäytön yleistä suunnittelua ja kaavoitusta sekä päättää Espoo-tarinan mukaisesti maankäyttöä, kaavoitusta ja asuntopolitiikkaa koskevista periaatteista,
 6. päättää omaisuuden hankinnassa, myynnissä ja hallinnon organisoinnissa noudatettavista periaatteista sekä omaisuuteen kohdistuvista tuottovaatimuksista ja muista tavoitteista,
 7. päättää elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä maahanmuuttajien kotouttamisen edistämisen periaatteista,
 8. päättää ympäristöpolitiikan periaatteista ja ympäristötavoitteista,
 9. päättää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevista ohjeista,
 10. päättää liikelaitosten toimintaperiaatteista,
 11. päättää henkilöstöpoliittisista periaatteista,
 12. päättää rahastojen sijoitusperiaatteista,
 13. päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin lainanoton ja johdannaisten käytön periaatteista,
 14. päättää kestävän kehityksen ja ilmastotyön periaatteista ja seurannasta
 15. päättää ICT:hen liittyvistä strategisista linjauksista sekä strategisesti merkittävistä ICT-hankkeista ja ‑projekteista,
 16. päättää yhtiöiden, muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamisesta sekä osakkeiden ja osuuksien ostamisesta ja myymisestä, mikäli osakkeiden ja osuuksien kauppahinta on enintään 10 miljoonaa euroa,
 17. päättää yhdistysten, järjestöjen ja vastaavien jäsenyydestä, ellei toimivaltaa ole annettu lautakunnalle tai johtokunnalle,
 18. päättää pitkäaikaisten lainojen myöntämisestä sekä asuntotuotannon osalta omarahoitusosuuden ja lainojen myöntämisestä kaupungin vuokrataloyhtiölle,
 19. päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta ja vuokralle ottamisesta, ellei toimivaltaa ole annettu elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle, teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtajalle tai tonttipäällikölle,
 20. päättää kiinteän omaisuuden luovuttamisesta myymällä tai vuokralle antamalla, ellei toimivaltaa ole annettu elinkeino- ja kilpailukykyjaostolle, teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtajalle tai tonttipäällikölle,
 21. päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, ellei toimivaltaa ole annettu kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
 22. päättää maankäyttösopimusten hyväksymisestä,
 23. hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus,
 24. hyväksyy yleiskaavaehdotukset ja yleiskaavan muutosehdotukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 ja 32 §:issä säädetyssä tarkoituksessa nähtäville asettamista varten sekä antaa lausunnon niistä saaduista muistutuksista,
 25. päättää kehittämisalueeksi nimeämisestä silloin, kun kaavan laatiminen tai muuttaminen ei alueen kehittämiseksi ole tarpeen,
 26. antaa yleisohjeet maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvussa tarkoitetun kehittämiskorvauksen perimisestä,
 27. antaa maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:ssä tarkoitetun rakentamiskehotuksen,
 28. hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen,
 29. päättää kaupungin palveluista tai muista suoritteista perittävien maksujen suuruudesta, ellei toimivaltaa ole annettu lautakunnille ja johtokunnille,
 30. antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.
 31. toimii tartuntatautilain mukaisena kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavana toimielimenä. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginhallituksen toimivalta henkilöstöasioissa määrätään henkilöstösäännössä ja hankinta-asioissa hankintasäännössä.

4 § Konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijaosto

 1. tekee kaupunginhallitukselle esityksen konserni- ja yhteisöohjausta koskevista asioista,
 2. tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden, muiden yhteisöjen ja säätiöiden perustamista sekä osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä koskevista asioista,
 3. tekee kaupunginhallitukselle omistaja-politiikkaa ja konserniohjausta koskevat esitykset Espoo-tarinaan,
 4. antaa lausunnot yhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista,
 5. määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
 6. nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
 7. ohjaa seudullista yhteistyötä koskevien asioiden valmistelua ja antaa seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvät toimiohjeet,
 8. antaa kaupunginhallituksen hyväksymien linjausten ja periaatteiden perusteella konserniyhteisöille, kaupungin liikelaitoksille ja muille yhteisöille ohjeita kaupunkikonsernin hallintoon ja sen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtajalla on oikeus päättää konsernijaoston puolesta edellä 5- ja 6-kohdissa mainituista tehtävistä.

5 § Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

 1. tekee kaupunginhallitukselle esityksen elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen periaatteista,
 2. päättää ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta ja aikuiskoulutusta koskevista asioista kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaan,
 3. ohjaa kaupunginhallituksen nimeämien kaupunginosien kehittämistä,
 4. päättää kaupunkimarkkinoinnin periaatteista,
 5. tekee kaupunginhallitukselle kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyttä koskevat esitykset Espoo-tarinaan,
 6. päättää työpaikkatonttien sekä asuntotonttien varaamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai vuokralle antamisesta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden perusteella, ellei toimivaltaa ole annettu teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtajalle.

6 § Tila- ja asuntojaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Tila- ja asuntojaosto

 1. päättää tilojen hankintaa ja käyttöä koskevista periaatteista,
 2. tekee kaupungin taloussuunnitelmaan esitykset toimitilahankkeista,
 3. hyväksyy talonrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, jos uudisrakennushankkeen laajuus ei ylitä 2 500 kerros m² tai vanhojen tilojen muutostöitä koskevan hankkeen laajuus ei ylitä 5 000 kerros m², ellei hanke muutoin ole merkittävä esimerkiksi kustannuksiltaan, käyttötarkoitukseltaan tai siihen liittyviltä kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan,
 4. tekee kaupunginhallitukselle esityksen asuntopolitiikan periaatteista,
 5. päättää asuntopoliittisista asioista kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaan,
 6. antaa lausunnot asuntorakentamista ja perusparantamista koskevista lainahakemuksista ja niiden keskinäisestä etuoikeusjärjestyksestä.

Tila- ja asuntojaosto toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana.

Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunta tehtäväalueellaan

 1. ohjaa ja valvoo toimintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti,
 2. vastaa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä,
 3. päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista,
 4. päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-tarinan mukaisesti,
 5. antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu,
 6. päättää Tilapalvelut-liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista ja raportoi niiden saavuttamisesta,
 7. vastaa toimitilojen hankkimisesta ja luovuttamisesta, tilojen hallinnosta, kiinteistönpidosta, perus- ja vuosikorjauksista sekä muiden tilapalveluiden tuottamisesta,
 8. vastaa osakkeenomistajan edustajana asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallintoon kuuluvien asioiden hoidosta,
 9. hyväksyy liikelaitoksen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen,
 10. päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Näiden yli menevistä investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä,
 11. päättää yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sijaitsevien rakennusten ja laitteiden hankkimisesta, kun hinta ylittää 1 000 000 euroa,
 12. päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi, ellei toimivaltaa ole annettu asuntopäällikölle,
 13. päättää toimitilojen luovuttamisesta käyttäjille,
 14.  edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.

7 § Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävät

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 1. johtaa Espoo-tarinan ja kaupunginhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa, tekee yhteistyötä muiden kaupunkien ja kuntien poliittisen johdon kanssa sekä pitää yhteyttä asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin, yhdessä kaupunginhallituksen varapuheenjohtajien kanssa,
 2. vastaa kaupunginjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja käy kaupunginjohtajan kanssa vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelun.

8 § Esittely

Esittelijänä toimivat kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat kukin toimialallaan.

Kaupunginjohtaja esittelee konsernijaostossa merkittävien yhteisöjen palvelutasosta ja talousarviosta annettavat lausunnot sekä muut strategiset asiat.

Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnassa esittelijänä toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja.

Tarvittaessa kaupunginjohtaja ratkaisee, kenen esiteltäväksi asia kuuluu.

Kaupunginjohtajalla on kuitenkin oikeus ottaa esiteltäväkseen toimialajohtajan toimialaan kuuluva asia sekä siirtää omaan toimialaansa kuuluvan asian esittely toimialajohtajalle tai muulle kaupunginhallituksen määräämälle esittelijälle.

Kaupunkiympäristön toimialajohtajalla on oikeus ottaa esiteltäväkseen mikä tahansa Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnan asia.

9 § Kaupungin organisaatio ja johtaminen

Kaupungin organisaation muodostaa konsernihallinto, sisäisen tarkastuksen yksikkö, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitos, elinvoiman tulosalue sekä kolme toimialaa, hyvinvoinnin ja terveyden toimiala, kasvun ja oppimisen toimiala sekä kaupunkiympäristön toimiala.

Kaupunkia johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivat toimialajohtajat.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialaa johtaa toimialajohtajana perusturvajohtaja. Kasvun ja oppimisen toimialaa johtaa toimialajohtajana kasvun ja oppimisen toimialajohtaja. Kaupunkiympäristön toimialaa johtaa toimialajohtajana kaupunkiympäristön toimialajohtaja.

10 § Kaupunginjohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta

Kaupunginjohtaja

 1. johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta,
 1. vastaa siitä, että valtuuston ja kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat asianmukaisesti valmistellaan, yhteen sovitetaan ja pannaan täytäntöön,
 2. seuraa toimialajohtajien, elinvoimajohtajan, pelastusjohtajan, tarkastusjohtajan sekä konsernihallinnon viranhaltijoiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyy niiden johdosta mahdollisesti tarvittaviin, kuntalain 92 §:n tarkoittamiin toimenpiteisiin,
 3. vastaa kaupunkikonsernin tiedonhallinnan, sopimusten hallinnan, sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan mukaan lukien tietosuojan järjestämisestä asianmukaisella tavalla,
 4. vastaa kaupungin kansainvälisestä, kansallisesta ja seudullisesta edunvalvonnasta valtuuston ja kaupunginhallituksen päättämien linjausten mukaisesti,
 5. edustaa tai määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille konsernijaoston antaman toimivallan nojalla sekä konsernijaoston puolesta kiireellisissä tapauksissa,
 6. nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin konsernijaoston antaman toimivallan nojalla sekä konsernijaoston puolesta kiireellisissä tapauksissa,
 7. edustaa tai määrää kaupunginhallituksen edustajan kaupunkia koskevissa neuvotteluissa ja tilaisuuksissa, jollei kaupunginhallitus ole toisin päättänyt,
 8. päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen edustus- ja käyttövarojen käytöstä,
 9. päättää rahastojen sijoitussuunnitelmista,
 10. päättää valtuuston hyväksymissä rajoissa lainojen ottamisesta, lainojen konvertoinnista, lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta ja lainaehtojen muuttamisesta,
 11. päättää kaupungin varojen sijoittamisesta ja lyhytaikaisten kassalainojen myöntämisestä,
 12. päättää rahoitusarvopapereiden myynnistä tai ostamisesta,
 13. päättää leasingrahoitussopimuksista,
 14. päättää ajoneuvojen, työkoneiden ja -laitteiden käyttö- ja huoltoleasingsopimuksista,
 15. päättää johdannaisinstrumenttien käytöstä,
 16. päättää kaupungin vakuutuksista,
 17. päättää irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä miljoonaa euroa, ellei toimivaltaa ole annettu toimialajohtajalle,
 18. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa kaupungille tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta, ellei toimivaltaa ole annettu toimialajohtajalle,
 19. päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, ellei toimivaltaa ole annettu toimialajohtajalle,
 20. päättää kaupungin palveluksessa oleville henkilöille kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä heidän velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella ja ellei toimivaltaa ole annettu toimialajohtajalle,
 21. päättää hakea ja ottaa vastaan kaupungille tulevia valtionperintöjä ja testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta sekä antaa näiden käyttöä koskevat tarpeelliset ohjeet,
 22. päättää hakea kaupungin puolesta valtionosuudet ja –avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa, ellei toimivaltaa ole annettu toimialajohtajalle,
 23. päättää yleishallinnon avustusten myöntämisestä,
 24. päättää kaupunkimarkkinointia koskevista sopimuksista kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päättämien periaatteiden mukaisesti,
 25. käyttää kaupungin päätösvaltaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa säädetyissä asioissa.

Kaupunginjohtaja voi toimintaohjeellaan siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle kohtien 12 - 26 osalta.

11 § Toimialajohtajien tehtävät ja ratkaisuvalta

Toimialajohtaja

 1. johtaa toimialansa toimintaa edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä valtuuston päätösten mukaisesti,
 2. vastaa toimialan toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta sekä yhteentoimivuudesta kaupunkiorganisaatiossa,
 3. tekee ehdotuksen kaupunginjohtajan valmistelua varten toimialan strategioiksi ja taloussuunnitelmaksi,
 4. vastaa siitä, että toimialan lautakuntien ja johtokuntien kokouksissa käsiteltävät asiat asianmukaisesti valmistellaan, yhteen sovitetaan ja pannaan täytäntöön,
 5. vastaa toimialaansa kuuluvien kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta,
 6. seuraa toimialansa lauta- ja johtokuntien sekä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyy niiden johdosta mahdollisesti tarvittaviin kuntalain 92 §:n tarkoittamiin toimenpiteisiin,
 7. vastaa toimialan tiedonhallinnan, sopimusten hallinnan, sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan mukaan lukien tietosuojan järjestämisestä asianmukaisella tavalla,
 8. edustaa tai määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille konsernijaoston antaman toimivallan nojalla,
 9. nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin konsernijaoston antaman toimivallan nojalla,
 10. toimialallaan edustaa tai määrää kaupunginhallituksen edustajan kaupunkia koskevissa neuvotteluissa ja tilaisuuksissa, jollei kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja ole toisin päättänyt,
 11. päättää toimialansa irtaimen omaisuuden luovuttamisesta, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä miljoonaa euroa,
 12. päättää ottaa vastaan toimialalle osoitetun lahjoituksen,
 13. päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä yksittäistapauksessa toimialalle tulevan maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta,
 14. päättää vahingonkorvauksen tai vastaavan hyvityksen myöntämisestä silloin, kun kaupunki on toimialaa koskevissa asioissa korvausvelvollinen tai vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi,
 15. päättää toimialan palveluksessa oleville henkilöille kokonaan tai osittain vapautuksen myöntämisestä heidän velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahingot, ellei asianomainen ole aiheuttanut vahinkoa tahallaan tai törkeällä tuottamuksella,
 16. päättää toimialaa tai toimialan useaa tulosyksikköä koskevista sopimuksista,
 17. päättää hakea kaupungin puolesta toimialaansa kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa,
 18. päättää toimialansa avustusten myöntämisestä, ellei toimivaltaa ole annettu lautakunnalle,
 19. päättää tilapäisen toiminnan osalta ja kiireellisissä tapauksissa palvelua tuottavan toiminnan käynnistämisestä ja lopettamisesta sekä toimintojen yhdistämisestä.

Toimialajohtaja voi toimintaohjeellaan siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle kohtien 11 - 14, 16, 17 ja 19 osalta.

12 § Sijaisuudet

Kaupunginjohtajan ollessa estyneenä, virkavapaana tai viran ollessa avoinna toimii sijaisena tai viran väliaikaisena hoitajana kaupunginhallituksen määräämä toimialajohtaja tai muu viranhaltija.

Toimialajohtajan ollessa estyneenä, virkavapaana tai viran ollessa avoinna toimii sijaisena tai viran väliaikaisena hoitajana kaupunginjohtaja tai muu kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

13 § Asiakirjojen allekirjoittaminen

Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen päätösten perusteella tehtävät sopimukset ja muut sitoumukset allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai toimialajohtaja.

Kaupunginhallituksen valtakirjan allekirjoittaa kaupunginjohtaja.

14 § Tiedoksiantojen vastaanotto

Kaupungille annettavat haaste- ja muut tiedoksiannot ottaa vastaan kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja voi siirtää toimivaltaansa toimintaohjeella.