2. Elinvoiman tulosalue

Elinvoiman tulosalueen toiminta hallintosäännön mukaan.

1 § Toiminta-ajatus

Elinvoiman tulosalue vastaa kaupungin elinvoiman, kilpailukyvyn ja vetovoiman vahvistamisesta sekä edistää kuntalaisten ja asiakkaiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta yhteistyössä toimialojen ja kumppaneiden kanssa.

2 § Organisaatio ja johtaminen

Elinvoiman tulosaluetta johtaa kaupunginjohtajan alaisuudessa elinvoimajohtaja.

Elinvoimajohtajan tehtävänä on

 1. johtaa tulosalueen toimintaa edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä valtuuston päätösten mukaisesti, 
 2. vastaa tulosalueen toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisuudesta sekä yhteen toimivuudesta kaupunkiorganisaatiossa,  
 3. tekee ehdotuksen kaupunginjohtajan valmistelua varten tulosalueen strategioiksi ja taloussuunnitelmaksi,  
 4. vastaa siitä, että tulosalueen lautakuntien kokouksissa käsiteltävät asiat asianmukaisesti valmistellaan, yhteensovitetaan ja pannaan täytäntöön,
 5. vastaa tulosalueeseensa kuuluvien kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 
 6. seuraa tulosalueensa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätösten laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä ryhtyy niiden johdosta mahdollisesti tarvittaviin kuntalain 92 §:n tarkoittamiin toimenpiteisiin.

Tulosalue muodostuu seuraavista tulosyksiköistä:

 1. elinkeino ja työllisyys -tulosyksikkö, johtajana elinkeinojohtaja
 2. kulttuurin tulosyksikkö, johtajana kulttuurijohtaja
 3. liikunnan ja urheilun tulosyksikkö, johtajana liikuntajohtaja.

Kaupunginjohtaja määrää toimintaohjeella tarkemmasta organisaatiorakenteesta, tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

3 § Tulosyksiköiden tehtävät

 1. Elinkeino ja työllisyys -tulosyksikön tehtävänä on vastata kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisestä ja siihen liittyvistä kumppanuuksista ja kaupunkimarkkinoinnista, työllisyyspalveluiden järjestämisestä ja työllisyyden edistämisestä sekä yrityspalveluiden verkostoimaisesta kehittämisestä ja koordinoinnista.
 2. Kulttuurin tulosyksikön tehtävänä on vastata kaupungin kulttuuritarjonnasta ja kulttuurisesta profiilista sekä tulosyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta ja koordinoinnista. Kulttuurin tulosyksikön tehtävänä on vahvistaa myönteistä kaupunkikuvaa ja ohjata kulttuurin hankkeita ja tapahtumia. Lisäksi tulosyksikön tehtäviin kuuluu kuntalaisten tiedonhankinnan, itsensä kehittämisen ja harrastustoiminnan mahdollistaminen.
 3. Liikunnan ja urheilun tulosyksikkö tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia liikunnan keinoin. Tulosyksikkö vastaa seurayhteistyöstä ja liikuntapaikkojen tilavarauksista, liikunta- ja ulkoilupaikkojen sekä merellisen Espoon kunnossapidosta. Lisäksi tulosyksikkö tukee kaupungin liikunta- ja urheilutapahtumia sekä edistää kaupungin huippu-urheilua.

4 § Viranhaltijoiden ratkaisuvalta

Viranhaltijoiden ratkaisuvallasta määrätään henkilöstösäännössä, hankintasäännössä ja toimintaohjeissa lukuun ottamatta tämän pykälän 2 -5 momenttia.

Työllisyyspalvelujen sosiaalityöntekijä sekä uravalmentaja, jolla on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukainen sosionomin tai geronomin pätevyys, päättävät kuntouttavan työtoiminnan palvelun myöntämisestä ja matkakorvauksen antamisesta.

Työllisyyspalvelujen uravalmentaja, jolla on sosiaalihuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (817/2015) mukainen sosionomin tai geronomin pätevyys, päättää sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d-e § mukaisen palvelun myöntämisestä sekä työtoimintarahan antamisesta.

Työllisyyspalveluiden päällikkö päättää työllistämisen Espoo-lisän myöntämisestä työnantajana toimivalle yritykselle, yksityisen sektorin työnantajalle, kolmannen sektorin työnantajalle sekä taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle.

Kirjastojen kirjastopalvelupäälliköt päättävät kirjastolain 15 §:n mukaisesta käyttökiellosta.