1 Taloussääntö

Taloussääntö hallintosäännön mukaan.

1 § Soveltamisala

Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on noudatettava tämän taloussäännön määräyksiä.

2 § Sisäinen valvonta

Toiminnot on järjestettävä ja toimintaa johdettava siten, että kaikilla organisaation tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta.

3 § Taloussuunnitelma

Taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi, laaditaan kolmeksi vuodeksi. Investointisuunnitelma laaditaan viideksi vuodeksi.

Valtuusto päättää taseyksiköiden perustamisesta ja purkamisesta sekä hyväksyy niille talousarviot.

Valtuusto päättää talousarvion yhteydessä sen sitovuudesta, toteutumisen seurannasta ja raportoinnista, noudattamista koskevista ohjeista sekä vuosittaisista lainanottovaltuuksista.

4 § Käyttösuunnitelma

Lauta- ja johtokunnat hyväksyvät tulosyksikköjen ja liikelaitosten käyttösuunnitelmat sekä vahvistavat muut toimintaansa liittyvät tulostavoitteet.

Kaupunginjohtaja hyväksyy yleishallinnon käyttösuunnitelman ja päättää yleishallintoon keskitetysti varattujen määrärahojen siirrosta toimialoille.

Toimialajohtajat hyväksyvät toimialojen esikuntien käyttösuunnitelmat, ellei toimivaltaa ole annettu lautakunnalle.

5 § Talousarvion muutokset

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa talousarviovuoden aikana.

Muutosesityksen tulee sisältää selvitys muutoksen vaikutuksista määrärahaan, taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin sekä tuloarvioon.

Kaupunginhallituksella on oikeus päättää kaupunkia sitovan ja kiireellisen maksun suorittamisesta, vaikka tarkoitukseen ei ole määrärahaa käytettävissä. Kaupunginhallituksen on tällöin viipymättä tehtävä valtuustolle esitys määrärahan myöntämisestä tai korottamisesta.

6 § Avustukset, lainat ja vastuusitoumukset

Kaupungin etua on valvottava konserniyhteisöjen lisäksi niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on merkittävät vastuusitoumukset tai joita kaupunki tukee taloudellisesti.

Kaupunginhallitus valvoo valtuuston myöntämien lainojen käyttöä. Lauta- ja johtokunnat sekä viranhaltijat valvovat myöntämiensä avustusten käyttöä.

Avustuksen saamisen ehdoksi on asetettava kaupungin oikeus tarkastaa yhteisön hallinto ja kirjanpito siltä osin, kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää.

Kaupunginhallituksen on vuosittain vaadittava tilinpäätöstiedot ja tilintarkastuskertomus niiltä yhteisöiltä, joiden sitoumuksia kaupunki on taannut tai joille kaupunki on antanut lainaa.

7 § Sijoitustoiminnan perusteet

Kaupungin varoja voidaan sijoittaa suoraan, käyttää rahastoja tai muita sijoitusinstrumentteja. Kaupungin sijoituksissa tavoitteena on mahdollisimman hyvä tuotto-riskisuhde. Sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitusten hajautuksesta. Varojen on tarvittaessa oltava käytettävissä tarkoitukseensa. Sijoituksista raportoidaan valtuustolle seurannan ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Kaupunki noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja sitoutuu sijoitustoiminnassaan edistämään ja toteuttamaan vastuullista sijoitustoimintaa.

Kaupungin rahastojen varoja sijoitettaessa on noudatettava rahastojen sääntöjä ja kaupunginhallituksen hyväksymiä kunkin rahaston sijoitusperiaatteita.

Kassavaroja voidaan kuitenkin sijoittaa vain likvideihin korkoinstrumentteihin. Kaupungin kassanhallinta on järjestettävä siten, ettei toimintoihin sitoudu tarpeettomasti pääomaa.

8 § Maksuliikenteen hoitaminen

Tilien avaamisesta raha- ja rahoituslaitoksiin kaupungin nimiin, konsernitilijärjestelmän käyttöönotosta ja ehdoista sekä alitilittäjäkassan perustamisesta päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Yksikköjen johtajien on huolehdittava kassan, pankkitilien ja arvopapereiden tarkastuksista vähintään kerran tilikaudessa. Tarkastuksista on laadittava tarkastusraportti.

Luottokorttien ja muiden maksukorttien käyttöönotosta päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja hyväksyy kaupunginjohtajan menot.

Kaupunginjohtaja hyväksyy tarkastusjohtajan, pelastusjohtajan ja toimialajohtajien menot.

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat toimialoillaan sekä pelastusjohtaja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen osalta määräävät muiden menojen hyväksyjät.

9 § Ulkopuolisten varojen kirjanpito

Yksikön, jonka hallussa lain tai sopimuksen perusteella on muita kuin kaupungille kuuluvia varoja, on pidettävä näistä erillistä kirjanpitoa.