Svenska rum -lautakunta

Svenska rum -lautakunta päättää opetusta, varhaiskasvatusta, työväenopistoa, kulttuuria ja nuorisoa koskevista asioista siltä osin, kuin ne koskevat sivistystoimen ruotsinkielisten palvelujen järjestämistä.

Svenska rum -lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat(ulkoinen linkki) (vain ruotsinkielisinä)
Nyheter om Nämnden Svenska rum(ulkoinen linkki) 

Kokoussihteeri ja pöytäkirjanote
Paula Pullinen
PL 30, 02070 ESPOON KAUPUNKI
puh. 043 825 2427
sähköposti paula.pullinen@esbo.fi

Asianosaiset saavat pöytäkirjanotteen tai ilmoituksen päätöksestä aina lautakunnan kokouksen jälkeen. Muutoksenhakuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Koko Espoo