Tila- ja asuntojaoston tehtävät

Tehtävät

Hallintosäännön I osan 2. luvun 6 §

Tila- ja asuntojaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Tila- ja asuntojaosto

1) päättää tilojen hankintaa ja käyttöä koskevista periaatteista,
2) tekee kaupungin taloussuunnitelmaan esitykset toimitilahankkeista,
3) hyväksyy talonrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, jos uudisrakennushankkeen laajuus ei ylitä 2 500 kerros m² tai vanhojen tilojen muutostöitä koskevan hankkeen laajuus ei ylitä 5 000 kerros m², ellei hanke muutoin ole merkittävä esimerkiksi kustannuksiltaan, käyttötarkoitukseltaan tai siihen liittyviltä kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan,
4) tekee kaupunginhallitukselle esityksen asuntopolitiikan periaatteista,
5) päättää asuntopoliittisista asioista kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaan,
6) antaa lausunnot asuntorakentamista ja perusparantamista koskevista lainahakemuksista ja niiden keskinäisestä etuoikeusjärjestyksestä.

Tila- ja asuntojaosto toimii Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokuntana.

Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunta tehtäväalueellaan

1) ohjaa ja valvoo toimintaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti,
2) vastaa toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä,
3) päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista toimintaperiaatteista,
4) päättää palvelujen järjestämistä ja toteutusta koskevista hankintaperiaatteista Espoo-tarinan mukaisesti,
5) antaa kaupunginhallituksen puolesta kaupungin lausunnot, jollei lausuntopyynnöstä tai käsiteltävänä olevan asian luonteesta muuta johdu,
6) päättää Tilapalvelut-liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seuraa tavoitteiden saavuttamista ja raportoi niiden saavuttamisesta,
7) vastaa toimitilojen hankkimisesta ja luovuttamisesta, tilojen hallinnosta, kiinteistönpidosta, perus- ja vuosikorjauksista sekä muiden tilapalveluiden tuottamisesta,
8) vastaa osakkeenomistajan edustajana asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallintoon kuuluvien asioiden hoidosta,
9) hyväksyy liikelaitoksen taloussuunnitelman ja toimintakertomuksen,
10) päättää liikelaitoksen omalla tulorahoituksella katettavista investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista. Näiden yli menevistä investoinneista päättää valtuusto kaupungin taloussuunnitelman yhteydessä,
11) päättää yleiskaava- ja asemakaava-alueilla sijaitsevien rakennusten ja laitteiden hankkimisesta, kun hinta ylittää 1 000 000 euroa,
12) päättää rakennusten ja huoneistojen vuokraamisesta kymmentä vuotta pidemmäksi ajaksi, ellei toimivaltaa ole annettu asuntopäällikölle,
13) päättää toimitilojen luovuttamisesta käyttäjille,
14) edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella.