Yleiskaavaa tehdään yhteistyöllä

Kaupungin tulevaisuus koskee kaikkia espoolaisia. Jokaisella espoolaisella on mahdollisuus osallistua keskusteluun yleiskaavasta. Yleiskaava koskee koko kaupunkia ja sen tulevaa kehitystä. Se vaikuttaa kaikkien kaupungin asukkaiden arkeen ja esimerkiksi yritysten toimintaedellytyksiin. Suunnittelussa tarvitaankin monenlaista tietoa ja näkemyksiä tulevaisuudesta. Siksi teemme laajasti yhteistyötä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Suunnittelua ja päätöksentekoa

Yleiskaavan suunnittelusta vastaa Espoon kaupunkisuunnittelukeskus. Suunnittelijat hankkivat monialaista tietoa selvityksillä ja kyselyillä, kuulemalla eri alojen asiantuntijoita ja keskustelemalla asukkaiden ja sidosryhmien kanssa, kuten esimerkiksi elinkeinoelämän edustajien ja kaupungin teknisestä huollosta vastaavien tahojen kanssa. Suunnittelijat tekevät yhteistyötä myös kaupungin eri toimialojen kanssa.  

Kaupungin luottamushenkilöt ovat tärkeässä roolissa. He asettavat yleiskaavalle tavoitteet. He tekevät päätöksen siitä, mikä on hyvä suunta Espoolle ja miten kaupungin eri alueet voisivat kehittyä tasapainoisesti. Espoon päätöksentekoa ohjaavat lainsäädännön lisäksi muun muassa Espoo-tarina, Uudenmaan maakuntakaava sekä valtion ja pääkaupunkiseudun MAL-sopimus.  

Yleiskaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi

Espoon yleiskaavan valmistelu käynnistyi keväällä 2022. Jo ennen kaavan vireille tuloa suunnittelijat ovat koonneet tietoa ja näkemyksiä eri lähteistä: asukkailta, eri alojen asiantuntijoilta ja muilta sidosryhmiltä. Tämä työ jatkuu vielä aloitusvaiheen aikana. Voit myös tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja antaa siitä palautetta.  

Valmisteluvaiheessa suunnittelijat laativat kaavaluonnoksen, jonka vaikutukset arvioidaan asiantuntijatyönä. Suunnittelijat muokkaavat kaavaluonnoksen edelleen kaavaehdotukseksi päättäjien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien palautteen pohjalta. Kaavaehdotuksessa he sovittavat yhteen erilaiset näkökulmat ja tavoitteet mahdollisimman hyvin ja valmistelevat ehdotuksen päättäjille.  

Osallistuminen on arvokasta 

Kaupunkia suunnitellaan sen asukkaille – nykyisille ja tuleville – sekä muille espoolaisille toimijoille. Siksi heidän osallistumisensa yleiskaavatyöhön on tärkeää.  

Vuorovaikutus asukkaiden kanssa on alkanut jo hyvissä ajoin ennen kaavan vireille tuloa ja jatkuu koko valmistelutyön ajan, kaikissa vaiheissa. Voit tutustua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) ja antaa siitä palautetta. 

Asukkailta kerätty jo paljon tietoa kaavatyön avuksi

Kaupunkisuunnittelukeskus toteutti vuonna 2020 Mun Espoo kartalla -kyselyn, jolla kokosimme asukkaiden kokemuksia, näkemyksiä ja toiveita kaupunkiympäristöstämme. Karttapohjaiseen kyselyyn vastasi noin 6600 espoolaista. He merkitsivät kartalle lähes 70 000 itselleen merkityksellistä paikkaa ja kehittämisideaa. Tämä tieto on nyt käytössä yleiskaavan suunnittelussa. Lue lisää kyselystä ja sen tuloksista.  

Meidän Espoo 20X0 -tapahtumasarja kutsui kaupunkilaiset puhumaan siitä, kenelle, miten ja millä ehdoin Espoota rakennetaan. Teemailloista, keskusteluilloista ja työpajasta muodostunut  laaja tapahtumasarja tavoitti noin 1600 espoolaista keväällä ja kesällä 2022. Tapahtumasarjan aikana syntyneet keskustelut ja chat-viestit dokumentoitiin tarkasti. Aineisto analysoitiin ja sieltä löydettiin espoolaisille tärkeitä teemoja ja toistuvia keskustelunaiheita. Tuloksia hyödynnetään yleiskaavatyössä.
Lue uutinen Meidän Espoo 20X0 -tuloksista.
Tutustu Meidän Espoo 20X0 -koosteraporttiin.(ulkoinen linkki)

Yleiskaava 2060 -pikakyselyllä kerättiin kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden Espoosta. Kolmikielinen verkko- ja mobiilikysely oli avoinna kuukauden verran 20.10.-20.11.2022. Kyselyyn saatiin 1400 vastausta. Tuloksia hyödynnetään yleiskaavatyössä.
Lue uutinen Yleiskaava 2060 -pikakyselyn tuloksista.

Espoon kirjastoissa pidettiin kaksi asukastilaisuutta loka-marraskuussa 2022. Rennoilla tapahtumatoreilla yleiskaavan asiantuntijat juttelivat ja vastailivat asukkaiden kysymyksiin. Keskustelun ohessa asukkaat saivat jättää post-it-lapuilla terveisiään Espoon tulevaisuuden aikajanalle. Kaikki terveiset dokumentoitiin ja huomioitiin yleiskaavan tavoitteiden valmistelussa. Molemmissa tapahtumissa kirjastopedagogit ohjasivat lapsia piirtämään unelmiaan tulevaisuuden Espoosta. Piirrokset dokumentointiin ja aineistoa hyödynnetään yleiskaavan jatkotyössä.
Lue uutiset yleiskaavatapahtumista Ison Omenan kirjastossa 27.10.22 ja Sellon kirjastossa 16.11.2022
Katso videotallenne Sellon kirjaton tapahtumasta(ulkoinen linkki)

Jos haluat lisää tietoa kaupunkisuunnittelusta ja yleiskaavoituksesta, voit esimerkiksi  

Koko Espoo