Asukasvalinnan tulo- ja varallisuusrajat

Valtion tukemiin vuokra-asuntoihin valitaan asukkaat asunnon tarpeen, varallisuuden ja/ tai tulojen perusteella. Pitkällä (40 vuotta) korkotuella rakennetuissa asunnoissa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) ohjeiden mukaan lasketut varallisuusrajat Espoossa ovat esillä alla olevassa taulukossa.

Hakijatalouden koon kasvaessa varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla henkilöä kohden. Varallisuus tulee arvostaa käyvän arvon mukaan. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Käyvästä arvosta vähennetään ruokakunnan yhteenlaskettujen velkojen jäljellä oleva määrä.

Lyhyellä (10 vuotta) korkotuella rakennetuissa asunnoissa asukasvalintaperusteena ovat ruokakunnan tulot. Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa. Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

Henkilömäärä12345
81 000101 000135 000145 000155 000

 

Ohjeita vuokralaisvalintaan

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat laatineet valtion tukemille vuokra-asunnoille yhteiset asukkaiden valinnan valvontaa koskevat ohjeet. Liitetiedosto ohjeeseen löytyy alta. Espoossa valtion tukemien vuokra-asuntojen käyttöä ja asukasvalintoja valvoo asuntoyksikkö. Asukasvalinnan valvonta tehdään jälkivalvontana lukuun ottamatta uusien toimijoiden ensimmäisen kohteen asukasvalintoja. Valtion tukemien vuokra-asuntojen omistajien tulee lähettää kerran kuukaudessa tiedot asukasvalinnoista. Myös asunnon vaihtajien tiedot tulee ilmoittaa. Valtion tukemien vuokra-asuntojen omistajien tulee varautua pyydettäessä esittämään vuokra-asuntoihin valittujen ja hakijoiden hakemusasiakirjat sekä antamaan muita laista ilmeneviä selvityksiä asunnoista ja hakijoista. Tiedot asukasvalinnoista lähetetään alla näkyvään asuntoyksikön osoitteeseen sähköpostitse tai postitse.

Kaupunkiympäristön toimiala

Asuntoyksikkö PL 49 02070 ESPOON KAUPUNKI