Pakankylän koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 4.10.2021

 • Opetus
Julkaistu: 14.10.2021 8.06Päivitetty: 19.10.2021 9.01

Pakankylän koulun johtokunnan kokous

Aika

maanantai 4.10.2021 klo 18.00 

Paikka

Pakankylän koulu, 
Snettansintie 9, 02740 Espoo 

Läsnä

Anna Kanerva, pj. 
Nina Mäkelä
Jaana Nurmi-Lawton 
Otto Airamo 
Markku Määttä
Leena Tolonen 
Jaakko Putkisaari 
Katri Schiray, sihteeri 

1 § Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo 18.09. 

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Päätösesitys 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.   

Päätös 

Esityksen mukaan.  

3 § Pöytäkirjan tarkastajan valinta  

Päätösesitys  

Kokous valitsee keskuudestaan pöytäkirjantarkastajat.  

Päätös  

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Putkisaari ja Leena Tolonen.  

4 § Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi  

Päätösesitys  

Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. Esittelijä esitti kaksi muutosta esityslistaan.   

Päätös  

Esityksen mukaan. 

Varsinaiset kokousasiat

Asian esittely 

Kokouksessa käydään läpi sellaiset asiat edellisen kokouksen pöytäkirjasta, jotka ovat edellyttäneet erityistä toimeenpanoa.  

Päätösesitys 

Ei toimeenpanoa edellyttäneitä asioita. 

Päätös 

Merkitään tiedoksi.  

5 § Lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen  

Asian esittely 

Koulu on laatinut lukuvuosisuunnitelman. 

Päätösesitys 

Johtokunta hyväksynee lukuvuosisuunnitelman. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

6 § Opiskeluhuoltosuunnitelman esittely 

Asian esittely 

Koulu on päivittänyt opiskeluhuoltosuunnitelman. 

Päätösesitys 

Johtokunta merkitsee tiedoksi opiskeluhuoltosuunnitelman. 

Päätös 

Esityksen mukaan. 

7 § Muut asiat 

Johtokunta lähettää kirjelmän lautakunnalle oppilaaksiottoalueesta. 

8 § Seuraava kokous 

Päätösesitys 

Johtokunta päättänee seuraavan kokouksen ajankohdan. 

Päätös 

Johtokunta päätti pitää seuraavan kokouksen huhti-toukokuussa ja tarvittaessa tammi- helmikuussa. 

9 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.09 

Espoossa __.__.2021  

Anna Kanerva, puheenjohtaja
Katri Schiray, esittelijä ja sihteeri  

Pöytäkirjan tarkastus 

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi. 

Espoossa __.__.2021 

Leena Tolonen, Jaakko Putkisaari 
pöytäkirjantarkastajat 

Pöytäkirjan nähtävänäolo 

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.10.2021. 

Muutoksenhakuohjeet peruskoulujen ja lukioiden johtokuntien päätöksiin

Muutoksenhakukielto 

Päätökset: (luetellaan ne päätökset, joita muutoksenhakukielto koskee).  

Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 

Oikaisuvaatimusohje

Päätökset: (luetellaan ne päätökset, joita oikaisuvaatimusohje koskee).  

Edellä mainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Oikaisuvaatimus tehdään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos asianosainen on antanut suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.  

Oikaisuvaatimuksen sisältö 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava 

 • päätös, johon haetaan muutosta 
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 • muutoksenhakijan nimi ja kotikunta 
 • postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla. 

Kirjaamon osoite

Käyntiosoite: 
Siltakatu 11 

Virka-aika:  
ma-pe 8.00 - 15.45 

Postiosoite: 
PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI 

Sähköposti: 
kirjaamo@espoo.fi 

Telekopio: 
+358-(0)9-816 22495 

Vaihde: 
+358-(0)9-81621 

Hallintovalitusosoitus

Päätökset: (luetellaan ne päätökset, joita hallintovalitusosoitus koskee).  

Edellä mainittuun päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituksen saa tehdä 

 • se, jota päätös koskee, 
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköisesti lähetetty asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Valituksessa on ilmoitettava 

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero virka-aikana), 
 • päätös, johon haetaan muutosta, 
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 
 • vaatimuksen perusteet. 

Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava. 

Valitukseen tulee liittää 

 • päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
 • todistus tiedoksisaantipäivästä. 

Valitus on toimitettava virka-aikana ennen valitusajan päättymistä Helsingin hallinto-oikeudelle. 

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona/faksina tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.  

Helsingin hallinto-oikeuden osoite

Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 

Puhelin: 029 56 42000 
Telekopio: 029 56 42079 
Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi 

Virastoaika: 8.00–16.15 

Valituksen käsittelyn maksullisuus 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla. Lisätietoja valituksen maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta. 

Kalajärvi
 • Pöytäkirja