Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.3.2023 alkaen

 • Varhaiskasvatus
14.6.2022 12.51Päivitetty: 14.2.2023 13.25

Varhaiskasvatusmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Korkein maksu on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (118 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (59 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Perhekoko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tulot

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön

 • veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot
 • joustava ja osittainen hoitoraha 
 • palkkatuloihin lisätään lomaraha

Tulona ei oteta huomioon

 • lasten kotihoidon tukea
 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta
 • kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää
 • opintotukea, aikuiskoulutustukea
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

Tuloselvitys
Perheen tulee toimittaa ajantasaiset tuloselvitykset bruttotuloistaan.
Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun, joka on voimassa toistaiseksi.

Tulotiedot toimitetaan tunnistautumalla Suomi.fi kautta eVakaan osoitteessa espoonvarhaiskasvatus.fi(ulkoinen linkki) ja klikkaamalla omaa nimeään.
Huomioitavaa on, että perheen aikuisten tulee tunnistautua palveluun henkilökohtaisella tunnistautumisella.

Tarvittaessa perhe voi toimittaa paperisen tuloselvityslomakkeen. . Tuloselvityslomakkeen löydät Espoon varhaiskasvatuksen asiakasmaksut sivulta. Tuloselvityslomakkeita saa myös varhaiskasvatusyksiköistä.
Käytämme tulorekisterin tulotietoja asiakkaan tuloselvityksessä antamalla suostumuksella, mikäli tulot ovat tulorekisteristä saatavissa.

Yrittäjätuloista sekä pääomatuloista tulee aina toimittaa liitteet tuloselvityksen yhteydessä.

Mikäli perhe ei toimita tuloselvitystä, (tarvittaessa liitteineen), perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään korkein maksu. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä maksua ei korjata takautuvasti.

 

Varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen 

Varhaiskasvatusmaksu on voimassa toistaiseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot (kirjallisesti liitteineen) myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot (myös palkkatulot) olennaisesti muuttuvat (+/- 10%) tai perheen koko muuttuu. Jos perheen tulot ovat nousseet eikä huoltaja ole siitä ilmoittanut, on korotettu maksu mahdollista periä takautuvasti varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti.

Asiakasmaksun alentumista ei muuteta takautuvasti. Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta.

Varhaiskasvatusmaksun määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus  tehdään seuraavan kerran 1.8.2024 alkaen. Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat.

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä on, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden syyskuussa.

Varhaiskasvatusmaksu laskutetaan jälkikäteen seuraavan kuukauden puolivälissä ja laskun eräpäivä on ko. kuukauden lopussa. Esimerkkinä kesäkuun varhaiskasvatusmaksu laskutetaan heinäkuussa. 

Maksuprosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
PerhekokoVähimmäisbruttotulo €/kkMaksuprosenttiKorkeimman maksun bruttotuloja €/kk
23 87410,76 627
34 99810,77 751
45 67510,78 428
56 35310,79 106
67 02810,79 781

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos maksu on lasta kohden vähemmän kuin 28 euroa, maksua ei peritä.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Voitte laskea lapsenne varhaiskasvatusmaksun seuraavan mallin mukaan: Esimerkki perhekoko 3 yhteiset bruttotulot 6000 €/kk. 6000 - 4998 (vähimmäisbruttotulo yllä olevasta taulukosta) = 1002 x 0,107 (maksuprosentti 10,7) = 107,21 €/kk kokoaikainen varhaiskasvatusmaksu.

Maksupäätökset ovat luettavissa Suomi.fi -palvelussa, jos palvelun on ottanut käyttöön, muuten päätös tulee postitse.

Varhaiskasvatusajan vaikutus varhaiskasvatusmaksuun
Varhaiskasvatusaika tuntia (h) viikossaVarhaiskasvatusmaksu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
Vähintään 35 h100 %
Yli 25 h ja alle 35 h80 %
Enintään 25 h60 % 

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen, valmistavan opetuksen tai viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen lisäksi muuta varhaiskasvatusta, maksu peritään seuraavan taulukon mukaan:
Varhaiskasvatuksen osuus yhteensä tuntia (h) viikossaVarhaiskasvatusmaksu, kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
vähintään 25 h80 %
yli 15 - alle 25 h60 %
enintään 15 h35 %

Esiopetus (20 h/vk, 4 h/päivä) ja esiopetusikäisten lasten perusopetukseen valmistava opetus (enintään 25 h/viikko, 5 h/päivä) on maksutonta esiopetuksen työvuoden ajan.

Viisivuotiaille (v. 2017 syntyneet) lapsille järjestetään maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin ajalla 1.8.2022-31.7.2023. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan vain 20 viikkotuntia ylittävältä ajalta.

Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa.

Lapsen säännöllisestä viikoittaisesta ja päivittäisestä varhaiskasvatusajasta sekä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. kesä-, syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännölliseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen varhaiskasvatusaikasopimuksen tulee pääsääntöisesti toteutua toimintavuoden (1.8.–31.7) aikana vähintään kolmen kuukauden ajan.

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä etukäteen määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta peritään puolet lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta.

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun 

Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

 1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki
  kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan
 2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön heti sairauden alettua
 3. jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksun määrästä. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu
 4. päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyys-/vanhempainrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan. Isyysraha-/vanhempainrahajakso on ilmoitettava varhaiskasvatusyksikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkamista   

Tilapäisestä yli viiden tunnin päivittäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 29 €/pv ja enintään viiden tunnin varhaiskasvatuksesta 15 €/pv. Toisesta lapsesta maksut ovat 15 €/pv ja 8 €/pv.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Varhaiskasvatusmaksu peritään lapsen varhaiskasvatuspäätöksen mukaisesta varhaiskasvatuksen aloituspäivästä alkaen. Jos lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei oteta vastaan, eikä paikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista varhaiskasvatuksen alkamispäivää, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan, laskutus päättyy varhaiskasvatuksen päättymispäivään. Varhaiskasvatuspaikka on irtisanottava kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen varhaiskasvatustarpeen päättymistä.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatusaikoihin, varhaiskasvatuksen tarpeeseen ja perhetietoihin liittyvistä asioista vastaavat lapsen varhaiskasvatusyksikön johtaja tai perhepäivähoidon ohjaaja.
Varhaiskasvatusmaksujen määräytymistä ja laskutusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat talousyksikön talouskoordinaattorit:

Asiakaspalvelunumero +358 9 81627400

Puhelimen aluevalinta:
01 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus
02 Leppävaara
03 Tapiola, Matinkylä-Olari
04 Espoonlahti
05 Espoon keskus

Puhelinaika maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00–12.00
Sähköposti: vaka.maksut@espoo.fi

Tuloselvityksen tarvittavine liitteineen voi lähettää osoitteeseen: Espoon Kaupunki, Talousyksikkö, Varhaiskasvatuksen laskutus, PL 30, 02070 Espoon kaupunki tai jättää lapsen varhaiskasvatusyksikköön.

 • Varhaiskasvatus