Lapsikohtaisen palvelusetelin arvon määrittäminen 1.8.2022 alkaen

 • Varhaiskasvatus
16.6.2022 5.58Päivitetty: 17.6.2022 11.09

Palvelusetelin omavastuuosuus lasketaan prosenttiosuutena perheen bruttotuloista samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Korkein osuus on nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta 295 €/kk, toisesta lapsesta 40 % (118 €/kk) ja perheen muista lapsista 20 % (59 €/kk) nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Perhekoko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

Tulot

Tuloina otetaan huomioon samassa taloudessa elävän lapsen, vanhemman tai muun huoltajan sekä tämän puolison tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön

 • veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot
 • joustava ja osittainen hoitoraha 
 • palkkatuloihin lisätään lomaraha

Tulona ei oteta huomioon

 • lasten kotihoidon tukea (päätös tarvitaan liitteenä)
 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta
 • kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää
 • opintotukea
 • aikuiskoulutustukea (päätös tarvitaan liitteenä)
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista kulukorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut perheen ulkopuolisille lapsille ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

Tuloselvitys

Perheen tulee toimittaa ajantasaiset tuloselvitykset bruttotuloistaan. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun, joka on voimassa toistaiseksi.

Tulotiedot toimitetaan tunnistautumalla Suomi.fi kautta eVakaan osoitteessa espoonvarhaiskasvatus.fi(ulkoinen linkki) ja klikkaamalla omaa nimeään. Huomioitavaa on, että perheen aikuisten tulee tunnistautua palveluun henkilökohtaisella tunnistautumisella. Tarvittaessa perhe voi toimittaa paperisen tuloselvityslomakkeen. Tuloselvityslomakkeet ovat saatavissa varhaiskasvatusyksiköstä tai osoitteesta https://www.espoo.fi/fi/kasvatus- ja-opetus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-palveluseteli

Käytämme tulorekisterin tulotietoja asiakkaan tuloselvityksessä antamalla suostumuksella, mikäli tulot ovat tulorekisteristä saatavissa.

Yrittäjätuloista sekä pääomatuloista tulee aina toimittaa liitteet tuloselvityksen yhteydessä.

Mikäli perhe ei toimita selvitystä tuloistaan liitteineen, määritellään perheen varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta palvelusetelin korkein omavastuuosuus. Puuttuvilla tulotiedoilla määrättyä omavastuuosuutta ei korjata takautuvasti.

Omavastuuosuuden tarkistaminen 

Päätös omavastuuosuudesta on voimassa toistaiseksi. Perheellä on velvollisuus ilmoittaa tulotiedot myös kesken toimintavuoden, mikäli perheen tulot olennaisesti muuttuvat (+/- 10 %) tai perheen koko muuttuu. Jos perheen tulot ovat nousseet eikä huoltaja ole siitä ilmoittanut, on palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus mahdollista periä takautuvasti (enintään vuoden ajalta) varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Asiakasmaksun alentamista ei muuteta takautuvasti. Päätöksentekijällä on oikeus tarkistaa tulotiedot eri viranomaisilta.

Päätökset ovat luettavissa Suomi.fi -palvelussa, jos palvelun on ottanut käyttöön, muuten päätös tulee postitse. Perhe saa päätöksen omavastuuosuudesta pääsääntöisesti aloittamiskuukauden aikana.

Omavastuuosuuden määrittelyssä käytettävien tulorajojen indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran 1.8.2024 alkaen. Omavastuuosuus tarkistetaan myös, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat.

Kuukausimaksu/Omavastuuosuus/kk

Omavastuuosuuden laskennassa käytettävät prosentit, vähimmäis- ja enimmäisbruttotulorajat ovat seuraavat:
PerhekokoVähimmäisbruttotulo €/kkMaksuprosenttiKorkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
22 91310,7 %5 665 
33 75810,7  %6 510
44 26710,7 %7 019
54 77710,7 %7 529
65 28410,7 %8 036

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään omavastuuosuuden määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Jos tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja tai jos omavastuuosuus on lasta kohden vähemmän kuin 28 euroa, omavastuuosuutta ei peritä.

Omavastuuosuuden laskeminen

Voitte laskea lapsenne varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden seuraavan mallin mukaan: Laskekaa perhekoko, katsokaa vähimmäisbruttotuloraja/kk ja vähentäkää se keskimääräisistä kuukausibruttotuloistanne. Ottakaa jäljelle jäävästä luvusta maksuprosentin 10,7 mukainen osuus = omavastuuosuus. Osuuden määrä pyöristetään lähimpään euromäärään.

Esimerkki. Perhekoko 3, bruttotulot yhteensä 6000 €/kk. 6000 - 3758 (vähimmäisbruttotulo yllä olevasta taulukosta) = 2242 x 0,107 (maksuprosentti 10,7) = 240 €/kk kokoaikaisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuus

Perheen omavastuuosuuden lisäksi palveluntuottaja voi periä lisämaksua, joka saa olla enintään 50 €/kk lasta kohden. Lisätietoa palveluntuottajakohtaisista lisämaksuista löydät Espoon kaupungin verkkosivulta Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Varhaiskasvatusajan vaikutus omavastuuosuuteen
Varhaiskasvatusaika tuntia (h) viikossaOmavastuuosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
Vähintään 35 h100 %
Yli 25 h ja alle 35 h80 %
Enintään 25 h60 %

 

Jos lapsi tarvitsee viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen
lisäksi muuta varhaiskasvatusta, maksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti:
Varhaiskasvatuksen osuus yhteensä tuntia (h) viikossaOmavastuuosuus kokoaikaisen varhaiskasvatuksen omavastuuosuudesta
vähintään 25 h80 %
yli 15 - alle 25 h60 %
enintään 15 h35 %

 

Viisivuotiaille (v. 2017 syntyneet) lapsille järjestetään maksutonta varhaiskasvatusta neljä tuntia päivässä maanantaista perjantaihin ajalla 1.8.2022-31.7.2023. Omavastuuosuus lasketaan vain 20 viikkotuntia ylittävältä ajalta. Espoossa palveluseteli myönnetään enintään sen vuoden heinäkuun loppuun (31.7.), jolloin lapsen velvoittava esiopetus alkaa.

Esiopetus (20 h/vk, 4 h/päivä) on maksutonta esiopetuksen toimintavuoden ajan. Esiopetusikäiselle lapselle voidaan myöntää palveluseteli esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen esiopetuksen järjestämispaikoiksi hyväksyttyihin päiväkoteihin. Esiopetusvuodeksi palveluseteliä haetaan erikseen, jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta.

Viikoittaisen keskimääräisen varhaiskasvatusajan laskennassa otetaan huomioon lapsen päivittäisen varhaiskasvatusajan lisäksi lapsen säännölliset ennalta ilmoitetut poissaolopäivät kalenterikuukaudessa. Lapsen säännöllisestä viikoittaisesta ja päivittäisestä varhaiskasvatusajasta sekä poissaoloista tehdään kirjallinen sopimus varhaiskasvatusyksikön kanssa. Perheen loma-aikoja (esim. kesä-, syys-, joulu- ja hiihtolomat) ja lapsen satunnaisia poissaoloja ei lasketa säännölliseen varhaiskasvatusaikaan. Lapsen varhaiskasvatusaikasopimuksen tulee pääsääntöisesti toteutua toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana vähintään kolmen kuukauden ajan.

Poissaolojen vaikutus maksuun

Päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta hänestä myönnettyjen isyys-/vanhempainrahajaksojen aikana, maksua ei peritä lainkaan. Isyysraha-/vanhempainrahajakso on ilmoitettava varhaiskasvatusyksikköön viimeistään kaksi viikkoa ennen jakson alkamista.

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Palvelusetelin omavastuuosuuden periminen alkaa siitä päivästä, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen. Aloituspäivä on sopimuksen mukainen aloituspäivä, jolloin lapsen varhaiskasvatuspaikka on vahvistettu vastaanotettavaksi. Aloitusajankohtaa voi siirtää yhden kerran, enintään 2 viikkoa.

Palvelusetelin voimassaolo päättyy

 • palvelusetelipäätöksen päättymispäivään  
 • eVakassa vahvistettuun lapsen viimeiseen varhaiskasvatuspäivään
 • asiakkaan ja palveluntuottajan väliseen varhaiskasvatuspaikan kirjalliseen irtisanomiseen
 • toiseen kuntaan muuttoon
 • viimeistään 31.7. sinä vuonna, kun lapsen oikeus esiopetukseen alkaa

Asiakkaan irtisanoessa palveluntuottajan kanssa tekemänsä sopimuksen, on asiakkaan vastuulla ottaa huomioon yksityisen palveluntuottajan kanssa tehdyssä sopimuksessa oleva irtisanomisaika.

Aiheettomasti maksettu palvelusetelin arvo peritään takaisin asiakkaalta eli lapsen huoltajalta tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Palveluseteli maksetaan varhaiskasvatukseen oikeutetusta lapsesta. Palveluseteliä käytettäessä lapsesta ei voi samanaikaisesti saada yksityisen tai kotihoidon tukea eikä lapsi voi olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eikä osallistua kerhotoimintaan.

Lapsi voi olla pois palvelusetelillä järjestetystä varhaiskasvatuksesta muun kuin sairauden tai vanhempainrahajakson vuoksi yhtäjaksoisesti enintään 8 kalenteriviikkoa vuodessa. Poissaolosta on ilmoitettava etukäteen. Jos poissa-olo jatkuu pitempään, palvelusetelipäätös raukeaa.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatusaikoihin, varhaiskasvatuksen tarpeeseen ja perhetietoihin liittyvistä asioista vastaa lapsen varhaiskasvatusyksikön palveluntuottaja.

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymistä koskeviin tiedusteluihin vastaavat talousyksikön talouskoordinaattorit:

Asiakaspalvelunumero: 09 816 27401

Puhelimen aluevalinta: 01 Palveluseteli

Puhelinaika maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9.00–12.00

Sähköposti: vaka.maksut@espoo.fi

Tuloselvityksen voi tarvittaessa lähettää liitteineen, osoitteeseen: Espoon Kaupunki, Talousyksikkö, Varhaiskasvatuksen laskutus, PL 30, 02070 Espoon kaupunki

 • Varhaiskasvatus