Kuulutus: Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä betoninmurskauksesta, Linnustajankuja 2

  • Päätöksenteko
Julkaistu: 9.7.2021 5.47Päivitetty: 5.10.2021 9.15

Valvontapäällikkö on tehnyt 8.7.2021 § 51 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Purkupiha Oy:n ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä betoninmurskausta osoitteessa Linnustajankuja 2, 02940 ESPOO. Päätös on nähtävillä 9.7. – 16.8.2021 Espoon kaupungin viranhaltijapäätössivulla(ulkoinen linkki).

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli viimeistään 16.8.2021. Valitus voidaan toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen osoitteella PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi tai hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköisessä asiointipalvelussa(ulkoinen linkki).

Tämä kuulutus on julkaistu 9.7.2021 Espoon kaupungin verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä edellä mainitusta julkaisuajankohdasta.

Lisätietoja päätöksestä antavat ympäristötarkastaja Tommi Paavilainen, puh: 043 826 5222 ja valvontapäällikkö Maria Myllynen, puh: 040 639 4954, sähköposti: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kungörelse: Beslut om tillfällig betongkrossning som orsakar buller, Fågelfängargränden 2

Övervakningschefen fattade 8.7.2021 § 51 ett beslut med anledning av Purkupiha Oy:s anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig betongkrossning som orsakar buller på Fågelfängargränden 2, 02940 ESBO. Beslutet är offentligt framlagt 9.7.–16.8.2021 på Esbo stads sida för tjänsteinnehavares beslut(ulkoinen linkki).

Den som är missnöjd med beslutet kan söka ändring genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet, d.v.s. senast 16.8.2021. Besväret ska lämnas till Vasa förvaltningsdomstol, PB 204, 65101 VASA, eller vaasa.hao@oikeus.fi eller förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst(ulkoinen linkki).

Denna kungörelse har publicerats 9.7.2021 på Esbo stads webbplats. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringstidpunkten i fråga.

Mer information om beslutet ges av miljöinspektör Tommi Paavilainen, tfn 043 826 5222 och övervakningschef Maria Myllynen, tfn 040 639 4954 e-post enligt modellen: fornamn.efternamn@esbo.fi

  • Kuulutukset