Katujen talvikunnossapito - kaupungin ja tontin omistajan yhteinen vastuu

Talvikunnossapito kuuluu osittain kaupungille ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille. Kaupunki ei vastaa tontiiliittymien eikä tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan kiinteistöjen omistajille ja asunto-osakeyhtiöille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet

  • huolehtii tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
  • huolehtii tontille johtavan kulkutien hoidosta
  • huolehtii katuojan ja sadevesikourun puhdistamisesta
  • poistaa vaarantavan lumen kiinteistön laitteista (esim. postilaatikko, aita)
  • huolehtii kadun puhtaanapidosta (roskat) kadun puoliväliin saakka.

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kaupungin katu- tai puistoalueille. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.

Kaupungin talvikunnossapitovelvollisuus

Kaupunki huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Hiekoitus on pääasiallinen keino liukkaudentorjuntaan.

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat on jaettu kolmeen ja kävely- ja pyörätiet kahteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa, kuten pitkään jatkuvassa tai sakeassa lumisateessa alla olevien laatuvaatimusten alittuminen on mahdollista.

Katujen kunnossapitoluokitus näkyy kartalla. Usein kysytyt kysymykset aurauksesta (pdf, 132 Kt)

Talvihoidon tavoiteaikataulu

Ajoradat, kunnossapitoluokka I ja II

Katu aurataan neljän tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 3 cm. Aamulla katu aurataan klo 7:ään mennessä. Kun katu jäätyy, sitä suolataan tai hiekoitetaan kahden tunnin kuluessa viimeistään klo 7:ään mennessä aamulla.

Ajoradat, kunnossapitoluokka III

Katu aurataan 14 tunnin kuluessa siitä, kun lunta on kertynyt kadulle 5 cm. Yöllisen lumisateen jälkeen katu aurataan niin, että se on aurattu saman päivän kuluessa viimeistään klo 21 mennessä. Kun katu jäätyy, liukkautta torjutaan suolaamalla tai hiekoittamalla kuuden tunnin kuluessa.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät A-luokka

Väylä aurataan neljän tunnin kuluessa lumisateesta niin, että katu on aurattu yöllisen lumisateen jälkeen viimeistään klo 7:ään mennessä. Katua hiekoitetaan tai suolataan kahden tunnin kuluessa kadun jäätymisestä viimeistään klo 7:ään mennessä aamulla.

Jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät, B-luokka

Väylä aurataan kuuden tunnin kuluessa lumisateesta niin, että se on aurattu yöllisen lumisateen jälkeen klo 10:een mennessä. Katua hiekoitetaan tai suolataan neljän tunnin kuluessa kadun jäätymisestä viimeistään klo 10:een mennessä aamulla.

Bussipysäkeillä noudatetaan ajoradan ja kevyen liikenteen toimenpideaikavaatimuksia. Lumisateen jälkeiset viimeistelytyöt tehdään välittömästi auraustöiden jälkeen.

Lisäksi otetaan huomioon muun muassa jyrkät mäet, risteykset, suojatiet ja linja-autopysäkit. Niissä kunnossapitotoimenpiteet on sovitettava niin, ettei liikennöinti tai jalankulku vaarannu. Katu- ja tiealueilla, joissa ei ole erillistä jalankulkuun varattua osaa, tulee jalankulu erityisesti ottaa huomioon kunnossapitotoimenpiteissä.

Katujen kevätpesu

Katujen kevätsiivous on tasapainoilua katupölyn torjunnan ja yöpakkasten tuoman liukkauden välillä. Pahimmillaan katupölykausi on yleensä maalis- ja huhtikuussa, ja hiekoitushiekkojen poistaminen aloitetaan heti kun se on mahdollista vaarantamatta jalankulkijoiden turvallisuutta. Lumien sulaessa ja lämpötilan noustessa plussan puolelle kaupunki aloittaa katujen pesemisen ja harjaamisen imulakaisu- ja kunnossapitokoneiden avulla. Käytössä on aina kaikki kalusto ja henkilöstö.

Ensin hiekasta puhdistetaan bussireitit ja suuret valtaväylät, jotka pölyävät eniten ja aiheuttavat suurimmat haitat. Pölyä on paljon myös vilkasliikenteisissä kaupunkikeskustoissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja liikennettä on enemmän. Puhdistustoimet keskitetään aluksi ensisijaisesti näille alueille, mutta kaupunki siivoaa kaikki kadut. Kokonaisuudessaan siivousurakka kestää arvion mukaan 1,5 kuukautta. Puhdistettavia katuja on yhteensä yli 1 800 kilometriä.