Tontinomistajalla on velvollisuus pitää osa kadusta puhtaana

Kesällä katurakenteet ja päällyste pidetään liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa. Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.  

Tontinhaltijan puhtaanapitovelvollisuuteen kuuluu

  • Yleiseen käyttöön luovutetun kadun puhtaanapito tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle. Puhtaanapitoon kuuluu kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen katualueelta.
  • Tontin rajasta enintään kolmen (3) metrin etäisyydelle ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan rakentamattoman viherkaistan ja ojan puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.
  • Viherkaistan ollessa leveämpi kuin kolme metriä, tulee katualue pitää puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontinrajasta. Tontinhaltijalla ei tällöin ole puhtaanapitovelvollisuutta viherkaistan osalta.

Tontinhaltijan vastuu

  • Tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapidosta vastaa tontinhaltija
  •  Liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana on ilmoitettava viipymättä asiakaspalveluun tai poliisille.


Kaupungin kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuudet

  • Vastaa kadun rakenteiden kunnossapidosta, kuluneen päällysteen uusimisesta ja vaurioiden korjaamisesta.
  • Tekee kuivatuksen kannalta tarpeelliset ojitus- ja rumputyöt.
  • Vastaa sorateiden pinnantasauksesta ja pölynsidonnasta sekä katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapidosta.
  • Katualueella olevien kaupungin tekemien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja tiemerkintöjen sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapito.