Yhteiset pelisäännöt työn alla: Kuinka viestiä kansalaisille tekoälyn käytöstä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.6.2019 klo 10.00

Espoo, Helsinki, Kela, Oikeusministeriö, Sitra ja Saidot tutkivat tapoja yhdenmukaistaa julkisella sektorilla hyödynnetyn tekoälyn läpinäkyvyys ja viestintä kansalaisille. “Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille” (Citizen Trust Through AI Transparency) -projektissa luodaan avoimesti julkaistavat suositukset siitä, miten kansalaisille tulisi viestiä tekoälyn ja henkilötietoa sisältävän tietoaineiston käytöstä julkisella sektorilla. Projektin tuottamat yhteiset käytännöt mahdollistavat jatkossa yhteismitallisen viestinnän, ja helpottavat kansalaisten näkökulmasta tekoälyn käytön ymmärtämistä Suomessa ja ulkomailla.


Luottamus on tärkeää kansalaisten ja julkishallinnon välillä

Tekoälyjärjestelmiä ja algoritmista päätöksentekoa hyödynnetään kasvavassa määrin julkishallinnossa kansalaisten palvelemiseen eri elämäntilanteissa. Tekoälyn eettisessä hyödyntämisessä on keskeistä varmistaa kansalaisille riittävä ymmärrys siitä, kuinka automaattista päätöksentekoa ja algoritmisia järjestelmiä hyödynnetään. Läpinäkyvyys ja tiedotuksen parantaminen henkilötietoa sisältävän datan käsittelyssä ja algoritmisessa päätöksenteossa ovat kansainvälisestikin tunnistettu tarve.

Valtioneuvoston, Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa tekemän selvityksen mukaan läpinäkyvyys on yksi tekoälyn viranomaiskäytön keskeisistä kysymyksistä. Suomalaiset suhtautuvat yleensä positiivisesti tekoälyn viranomaiskäyttöön, mutta luottamuksen ylläpito vaatii avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Selvityksen mukaan viranomaisten on pystyttävä perustelemaan päätöksensä, mutta jos oppivia algoritmeja hyödynnetään päätöksenteossa, tämä on haasteellisempaa.

”Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille” -projektilla halutaan edistää kansalaisten, kaupunkien ja muiden julkishallinnon toimijoiden välistä luottamusta. Tämä tapahtuu tarjoamalla viestintää ja yhtenäistä tietoa ohjaavat suuntaviivat, joiden avulla henkilötietoa sisältävän tietoaineiston käytöstä, tekoälyjärjestelmistä ja algoritmisesta päätöksenteosta voidaan ymmärrettävästi viestiä kansalaisille. Projektissa tarkastellaan eettisiä, teknisiä ja juridisia näkökulmia, ja rakennetaan suositus parhaista toimintatavoista. Projekti toteutetaan vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa työpajoja ja haastatteluja hyödyntäen.

”Haluamme kertoa kuntalaisille avoimesti mihin ja miten heidän tietojaan käytetään, ja minkä pohjalta heitä koskevia päätöksiä tehdään. Tietojen on oltava helposti saatavissa, ja kuntalaisille olennaiset tiedot pitää pystyä viestimään selkeästi ja ymmärrettävästi”, sanoo Espoon kaupungin data-analytiikkakonsultti Tomas Lehtinen.

”Meillä Helsingissä pohditaan laajasti tekoälyn hyödyntämistä sekä tekoälyn eettisyyttä. Tekoälyn eettisten periaatteiden määrittelytyötä tehdään yhteistyössä eri kaupunkien kanssa. Tärkeää tekoälyn hyödyntämisessä on luottamuksen säilyttäminen ja sitä voidaan tukea avoimuudella ja läpinäkyvyydellä. Kaupungille on ensiarvoisen tärkeää, että sen tuottamat palvelut ovat luotettavia – myös digitaalisessa ympäristössä. Siksi henkilötietojen käsittelyyn liittyviin reunaehtoihin ja muuhun sääntelyyn kiinnitetään huomiota heti uusien palvelujen suunnitteluvaiheesta lähtien. Vaikka tämä edellyttää suurta panostusta, näin varmistutaan siitä, että uudet digitaaliset palvelut ovat luotettavia ja niiden käyttäminen on turvallista.”, kertoo Helsingin kaupungin data, tekoäly ja robotisaatio -kehitystä koordinoiva Pasi Rautio.

Esimerkki kaupungeille ja julkishallinnon organisaatioille

Projektissa luodaan toimitatapa, joka on jatkossa muiden julkisorganisaatioiden helppo ottaa käyttöön. Selkeällä ja yhdenmukaisella viestinnällä myös tiedon ymmärrettävyys paranee. Suomi on yksi eettisen tekoälyn kehittämisen kärkimaista ja projektilla halutaan jakaa konkreettisia ja ihmislähtöisiä välineitä tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen myös kansainvälisesti. Tulokset tullaan jakamaan Creative Commons – lisenssin alla.

Projektin edistymistä ja uutisia voi seurata Twitterissa hashtagilla #CitizenTrustAI.

Projektin osallistujat

Espoon kaupunki
Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. Espoo on edelläkävijä myös julkishallinnon tekoälytyössä kehittämällä teknologian avulla yhä parempia kansalaispalveluja.

Helsingin kaupunki
Helsingin tavoite on olla maailman toimivin ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Helsinki pyrkii palvelemaan kuntalaisia paremmin, mihin päästään kehittämällä ennakoivia ja kohdennettuja palveluita. Uudet proaktiiviset palvelut hyödyntävät tekoälyä ja jotta kuntalaisten luottamus kaupunkia ja sen toimintaa kohtaan voidaan turvata, tulee kehittämistä tehdä yhdessä käyttäjien kanssa.

Kela
Kela on edistänyt aktiivisesti tekoälyn vastuullisuutta, läpinäkyvyyttä ja ihmiskeskeisyyttä. Tämä projekti on luonnollinen jatkumo tälle jo aiemmin tehdylle työlle. Haluamme kehittää toimintatapoja proaktiivisesti ja samalla tarkoitus on osallistaa asiakkaita heidän odotuksistaan ja tarpeistaan tekoälyn käytön läpinäkyvyydelle.

Oikeusministeriö
Oikeusministeriö osallistuu hankkeeseen asiantuntijapanoksella erityisesti kansalaisvaikuttamista ja viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevien kysymysten osalta.

Sitra
Tekoäly läpinäkyväksi kansalaisille -hanke on osa Sitran reilun datatalouden IHAN-projektia. Sitra tukee hankkeessa kaupunkien kehitystyötä.

Saidot
Saidot on suomalainen ohjelmistoyritys joka rakentaa tekoälyn luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä mahdollistavaa teknologiaa.  Saidotin teknologiaa ja osaamista tekoälyn etiikassa hyödynnetään projektin käyttöönotossa.

Lisätiedot:

Meeri Haataja

Toimitusjohtaja, Saidot

Suomen tekoälyhankkeen etiikkatyöryhmän puheenjohtaja

IEEE:n eettisiä sertifikaatteja määrittävän hankkeen puheenjohtaja

+358 40 7725010

meeri@saidot.fi 

Kuva: Vilja Pursiainen / Kaskas Media