Vammaispalvelujen asiointityytyväisyys on parantunut

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.9.2020 klo 14.35

Espoon vammaispalvelujen tarjoamiin palveluihin ollaan entistä tyytyväisempiä. Palvelut koetaan nopeammiksi ja ystävällisemmiksi kuin aikaisemmin. Vammaispalvelut toteutti vuosittain tehtävän asiointityytyväisyyskyselyn touko-kesäkuussa. Kyselyyn annettujen vastausten mukaan tulokset parantuivat kaikilla mitatuilla osa-alueilla.

Tulosten yleistä myönteistä kehitystä kuvaa hyvin se, että kiitettävän yleisarvosanan antaneiden osuus on kasvanut vuoteen 2018 verrattuna peräti kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Kiitettävän tai hyvän arvosanan antoi nyt yhteensä 55 prosenttia vastaajista, 20 prosenttia antoi tyydyttävän arvosanan. Kolme neljästä vammaispalvelun asiakkaasta on siis tyytyväinen tai melko tyytyväinen asiointiin vammaispalveluissa.

Yhä useampi kokee saavansa ystävällisempää palvelua. Kyselyyn vastanneista 68 prosenttia kertoi saavansa ystävällistä palvelua (63 % /2018). Lisäksi palveluun tyytymättömien osuus väheni neljä prosenttiyksikköä (11 % → 7 %).

Yli puolet vastaajista (60 %) oli tyytyväisiä palvelun nopeuteen. Tämä koski niin yhteyden saamista työntekijään kuin kirjallisen palvelupäätöksen saamista. Vammaispalveluissa on työskennelty määrätietoisesti käsittelyaikojen lyhentämiseksi viime vuoden aikana. Tällä hetkellä vammaispalveluihin tulleet hakemukset pystytään käsittelemään lakisääteisessä kolmen kuukauden ajassa. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 36 vuorokautta, joten hyvin monet asiakkaat saavat päätöksensä jo tätäkin nopeammin.

Sama myönteinen kehitys näkyy koetussa tiedon saannissa vammaispalveluista. 63 prosenttia kertoi saaneensa tietoa vammaispalveluista hyvin tai kohtalaisesti, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava osuus oli 56 prosenttia. Toisaalta vapaissa vastauksissa korostui edelleen asiakkaiden tarve saada lisää ja selkeämpää tietoa palveluista ja tukimuodoista. Asiakkaat myös toivovat omatyöntekijää, joka huolehtisi heidän palvelukokonaisuudestaan.  

Nuoret toivovat sähköisiä palveluja

Joissain aihepiireissä vastaajien kannat olivat voimakkaasti jakautuneet. Esimerkiksi omien palvelujen suunnittelumahdollisuuksiin tyytyväisten osuus oli kasvanut kahdessa vuodessa (34 % → 41 %), mutta samalla myös osa asiakkaista koki, etteivät he pääse osallistumaan omien palvelujensa suunnitteluun riittävästi. Vastaukset jakautuivat samaan tapaan kysyttäessä kaipaavatko asiakkaat lisää sähköisiä palveluja, kuten hakemuksen sähköistä käsittelyä.

Kun vastauksia käsiteltiin ikäryhmittäin, tuli esiin, että nuorimmat ikäluokat osoittivat kasvavaa kiinnostusta sähköisten palvelujen käyttöön. Vanhemmissa ikäluokissa kiinnostus oli vähäisempää. Sähköisistä palveluista toivottiin erityisesti mahdollisuutta tavata työntekijä etäyhteydellä. Tämä onkin jo mahdollista vammaispalveluissa, lue lisää uutisesta Asiakastapaamisia etäyhteydellä 

Kyselyyn vastasi satoja asiakkaita

Kysely lähetettiin noin 900:lle vammaispalveluissa 1.12.2019 – 29.2.2020 asioineelle. Kyselyyn oli mahdollista vastata joko paperilla tai verkkolomakkeella. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 220 asiakasta, joista 50 täytti lomakkeen sähköisesti. Vastauksia saatiin laajasti kaikkiin ikäluokkiin kuuluvilta asiakkailta ja lasten osalta heidän huoltajiltaan. Yli 65-vuotiaiden vastauksia saatiin suhteessa vähiten. Heidän osuutensa on suurempi asiakaskunnassamme kuin vastaajajoukossa.

Lisätietoa tutkimuksesta

asiantuntija Suvi Linnanmäki-Koskela, p. 040 631 3120, suvi.linnanmaki-koskela@espoo.fi