Korko - Korkeaa osaamista yrityksiin -hanke 2017-2019

Korko – korkeaa osaamista yrityksiin -hanke oli Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdessä toteuttama kehittämishanke. Hankkeessa kehitettiin uusia toimintamalleja korkeasti koulutettujen osaajien työllistämiseen ja yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeisiin, kasvun tueksi. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi alueen yrityksiä, elinkeinoelämän ja työelämän toimijoita. Hankkeen jälkeen palvelu vakiintui osaksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien työllisyyspalveluja.

Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit. Hanketta hallinnoi Espoon kaupunki.

Korko-hankkeen ohjausryhmässä oli edustus seuraavista organisaatioista:
Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, ELY-keskus Häme, Uudenmaan TE-toimisto, Business Finland, Helsingin kauppakamari, Suomen ekonomit, Tekniikan akateemiset TEK, Helsingin yrittäjät, Espoon yrittäjät, YritysEspoo, YritysVantaa ja NewCo Helsinki

Palveluja korkeakoulutetuille työnhakijoille

Korko-hankkeen kohderyhmänä olivat yli 35-vuotiaat helsinkiläiset, espoolaiset ja vantaalaiset korkeakoulutetut työttömät työnhakijat, joiden työttömyys oli kestänyt yli 12 kk mutta enintään 4 vuotta ja joilla oli asiantuntijatason työkokemusta vähintään viisi vuotta.

Hankkeen osallistujille tarjottiin työllistymistä tukevaa valmennusta ja rekrytointia edistäviä palveluita:

  • Vertaismentorointiryhmässä paneuduttiin oman osaamisen tunnistamiseen, sanoittamiseen ja esittämiseen erilaisissa työnhakuun liittyvissä tilanteissa. Tavoitteena oli osaamispääoman suuntaaminen uudella tavalla työllistymisen edistämiseksi.
  • Digitaalinen osaamiskartoitus ja sitä seurannut yksilövalmennus auttoivat selkeyttämään omia vahvuuksia urasuunnittelun näkökulmasta (palvelun toteutti M2Talent / Mazhr Oy).
  • Korko-hankkeen yrityskoordinaattorit järjestivät osallistujille mahdollisuuksia esitellä osaamistaan yhteistyöyrityksiin esimerkiksi rekryvierailujen muodossa.
  • Eri alojen teemaryhmissä osallistujat saivat tilaisuuden kehittää osaamistaan, vierailla alan rekrytoivissa yrityksissä ja verkostoitua.

Hankkeessa järjestettiin myös erilaisia työnhaun ajankohtaistapahtumia liittyen mm. osaamisen kehittämiseen, digitalisaatioon ja yrittäjämäiseen työskentelyyn. Osallistujilla oli mahdollisuus osallistua myös digitaalisten työkalujen, kuten LinkedIn, käyttövalmennuksiin.

Kaupunkien nimeämiä kärkialoja hankkeessa olivat digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous, taloushallinto ja palveluliiketoiminta, mutta hanke palveli työnhakijoita ja yrityksiä laaja-alaisesti.

Hankkeen tuloksia

Hankebudjetti oli 1,2 milj. euroa. Hankkeeseen osallistui yhteensä 821 asiakasta, joista 324 oli helsinkiläistä, 318 espoolaista ja 179 vantaalaista. Osallistujista 389 oli naisia ja 432 miehiä. Yli 54-vuotiaita oli mukana 283 ja alle 54-vuotiaita 538. Kolmen vuoden aikana pidettiin yhteensä 60 vertaismentorointiryhmää ja 25 teemaryhmää. Hankkeessa työskenteli projektipäällikkö ja viisi koordinaattoria.

Yhteensä osallistujista työllistyi 50%. Vantaalaisten osalta työllistymisprosentti oli yli 56%.

Hankkeen aikana toteutettujen toimintamuotojen kautta havaittiin, että korkeasti koulutetut hyötyvät palvelusta, jossa omaa osaamista ja työnhakua voi suunnata uudelleen yhdessä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Esille nousseita asioita olivat:
•Korkeakoulutetut työnhakijat ovat hyvin heterogeeninen joukko – kahta samanlaista tarinaa ei ole
•Vertaismentorointiryhmille on kova tarve: osallistujilla on valtava halu kertoa työnhakuun liittyvistä kokemuksista, tavata muita ja saada käytännön vinkkejä
•Moni osallistuja oli pakotetussa urakatkostilanteessa, josta eteenpäin pääseminen vaatii tilanteen hyväksymistä ja muutosprosessin läpikäymistä, joissa motivaatio, toiveikkuus ja itseluottamus ovat tärkeässä roolissa.
•Ryhmämuotoinen vertaismentorointi voimaannuttaa, aktivoi toimintaan ja lisää edellytyksiä ja kykyä työuran uudelleen suuntaamiseen
•Osaamisen kehittäminen edistää kokeneimmankin ikäryhmän työllistymistä merkittävästi
•Keskeisiä työllistymisen esteitä ovat mm. vanhentunut osaaminen, turhautuminen jatkuviin epäonnistumisiin, koettu ikärasismi ja keskittyminen vain perinteiseen tapaan hakea töitä

”…sain paljon tärkeää apua työnhakuun ja uutta ajateltavaa omasta osaamisestani. Erityisen tärkeältä tuntui vertaisryhmän tuki tilanteessa, jossa työpaikan löytyminen tuntui mahdottomalta.

”Koko idea siitä, että muutetaankin tilanne yksinäisestä työnhausta kollektiiviseksi, ryhmätoiminnaksi, on omiaan lisäämään aktiivisuutta ja tehokkuutta.

”Verkostoituminen… toinen toisensa tsemppaaminen… antaa uskoa työn saannista.”

- osallistujien palautetta syksyltä 2019

Korko projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt Esbo, Helsingfors och Vanda stad.