Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyydenhoidossa

Sukupuolten tasa-arvonäkökulman huomioiminen osana työllisyydenhoitoa tarkoittaa, että toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa tunnistetaan miten sukupuoli ja muut tekijät vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin työllistyä ja osallistua työllistymistä tukeviin palveluihin. Suomessa työmarkkinat jakautuvat vahvasti naisvaltaisiin ja miesvaltaisiin aloihin ja ammatteihin. Tätä ilmiötä kutsutaan työelämän segregaatioksi (eriytyminen).

Segregaatio vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan usealla eri tavalla, esimerkiksi kouluttautumiseen, palkkatasoon, vanhempainvapaisiin, urakehitykseen ja eläkkeisiin. Työelämän segregaatio vaikuttaa edellä mainituin tavoin paitsi työelämään, myös työllisyydenhoitoon ja työnhakijoiden mahdollisuuksiin hakeutua erilaisiin tehtäviin. Segregaation takia on tärkeää pitää esillä sukupuolen vaikutusta työllistämissä edistävien palveluiden suunnittelussa ja toiminnassa, koska sen avulla palvelut voidaan räätälöidä vastaamaan eri sukupuolten erilaisia haasteita työllistymisessä. Työmarkkinoiden sukupuolen mukaista segregaatiota voidaan myös purkaa työllisyydenhoidossa. Segregaation purussa on tärkeä huomioida, että sukupuolen lisäksi työttömyys näyttäytyy erilaisena, jos sitä tarkastellaan esimerkiksi iän, etnisen alkuperän tai toimintakyvyn näkökulmasta.

ViVa – Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke oli vuosina 2016-2018 Espoon ja Vantaan työllisyyspalveluiden sekä Ekvalitan yhteishanke. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeessa tuotettiin alla olevat materiaalit kuntien työllisyyspalveluiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi.

Tasa-arvo pelissä -oppimispeli

Tasa-arvo pelissä on oppimispeli, joka tuo uutta näkökulmaa omaan työhön tarjoamalla mahdollisuuden asettua asiakkaan asemaan. Peli sijoittuu työllisyyspalveluihin ja se on suunnattu työllisyyspalveluiden työntekijöille. Peli soveltuu kuitenkin myös muille toimialoille ja etenkin niille kuntien työntekijöille, jotka kohtaavat työssään päivittäin asiakkaita.

Katso sivun lopusta ohjeet, kuinka peliä voi pelata itsenäisesti tai yhdessä työpaikan tiimin kanssa. Huomaathan, että pelin äänet eivät toimi IE-selaimessa. Käytä Chromea, Firefoxia tai Windows 10 Edge selainta.

Oikeus työhön tasavertaisin edellytyksin -opas

”Oikeus työhön tasavertaisin edellytyksin” on opas kuntien työllisyyspalveluille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi. Oppaassa esitellään kuuden askeleen muutosprosessi, jonka avulla tasa-arvo ja yhdenvertaisuus voidaan integroida osaksi jokapäiväistä toimintaa. Oppaaseen on kerätty myös konkreettisia esimerkkejä ViVa-hankkeen kokemuksista.

Koulutuspaketit

ViVa-hanke pilotoi valmennuksia työllisyyspalveluiden työpajaohjaajille. Näiden valmennusten pohjalta on koostettu kaksi koulutuspakettia. Toinen sisältää koulutusmateriaalia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksesta. Toinen taas on työpajaohjaajille suunnattu perehdytyskoulutus, johon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma on integroitu mukaan. Koulutuspaketit toimivat yhdessä ”Oikeus työhön tasavertaisin edellytyksin” -oppaan kanssa inspiraationa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksille kuntien työntekijöille.