Tiedote opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksesta 13.6.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.6.2018 klo 21.59

Taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien vahvistaminen ja hyväksyminen 1.8.2018 alkaen

Lautakunta vahvisti/hyväksyi kahdeksan taiteen perusopetuksen oppilaitoksen opetussuunnitelman. Kahdeksan oppilaitoksen opetussuunnitelma vahvistettiin/hyväksyttiin ehdollisena pienin lisäyksin. Opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2018 alkaen. 

Espoon taiteen perusopetuksen piiriin vahvistettiin uuden toimijan, Vantaan sanataidekoulun, opetussuunnitelma. Vantaan sanataidekoulu antaa sanataideopetusta laajan oppimäärän mukaan. Sanataidekoulun toiminnasta vastaa Vantaan sanataidekouluyhdistys ry. Espoossa Vantaan sanataidekoulu on toiminut vuodesta 2016 alkaen sekä Tapiolan että Keski- ja Pohjois-Espoon alueilla. Oppilaita on noin 70. Oppilaitoksen kehittämistoiminnassa keskeisenä on tuen tarpeisten sekä suomen kieltä opettelevien lasten ja nuorten sanataideopetuksen kehittäminen.

New Nordic School Espoo Oy:n opetuksen järjestämislupahakemus

Lautakunta päätti jättää asian pöydälle.

Mer isaappaan koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2018 lukien

Merisaappaan koulun tiloissa on ilmennyt sisäilmaongelmia, jotka edellyttävät laajoja korjauksia. Korjauksia ei ole mahdollista toteuttaa kesän 2018 aikana eikä pieniä osakorjauksia ole kannattavaa toteuttaa erillisinä. Koulun oppilaille ja henkilökunnalle tulee siksi osoittaa väistötilat lukuvuoden 2018-2019 alusta alkaen. Merisaappaan koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä: Poijupuiston toimipisteessä (Kivenlahdenkatu 1 A) ja Merisaappaan toimipisteessä (Merisaapas 6).

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Merisaappaan koulun Merisaapas 6:ssa opiskelevien oppilaiden perusopetus järjestetään 1.8.2018 lukien korjaustöiden valmistumiseen saakka Mainingin koulussa. Poijupuiston toimipisteessä (Kivenlahdenkatu 1 A) opiskelevat oppilaat jatkavat nykyisin järjestelyin.

Pakankylän koulun perusopetuksen järjestäminen 1.8.2018 lukien

Pakankylän koulun päärakennuksessa ja siirtokelpoisessa rakennuksessa on tarpeen tehdä korjaustöitä terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi. Korjausten aikana koulun tilat eivät ole opetuskäytössä. Korjausten on arvioitu kestävän lukuvuoden 2018-2019 ajan.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti, että Pakankylän koulun vuosiluokat 1-5 siirtyvät 1.8.2018 lukien Niipperin kouluun. Oppilaat saavat tilausbussikuljetuksen.  Pakankylän koulun vuosiluokan 6 oppilaat siirtyvät Koulumestarin kouluun. Oppilaat kulkevat julkista liikennettä käyttäen, mutta saavat kuljetuksen myöntämisedellytysten täyttyessä tarvittaessa taksikuljetuksen. Alakouluikäiset oppilaat palaavat korjausten valmistuttua Pakankylän kouluun.

Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen tarveselvityksen liitteen mukaisesti. Hanke toteutetaan nykyisen päiväkodin tontilla.

Servin-Maijan päiväkodin toiminnan siirtyminen Kivimiehen päiväkotiin

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti siirtää Servin-Maijan päiväkodin toiminnan viimeistään alkuvuodesta 2019 uuteen Kivimiehen päiväkotiin, kun päiväkodin tilat valmistuvat. Päiväkotiin tulee kuusi lapsiryhmää ja 126 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa. Tapiolan palvelualueelle valmistuu myös Haukilahden päiväkoti tammikuussa 2019. Sinne tulee seitsemän lapsiryhmää ja 147 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa. Servin-Maijan päiväkodin toiminnan siirtämisen jälkeen Tapiolan palvelualueen varhaiskasvatuspaikkojen nettolisäys on +247 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa. Lisäyksen myötä on mahdollista luopua toiminnallisesti ja taloudellisesti epätarkoituksenmukaisista Servin-Maijan päiväkodin tiloista.

Vastaus avustusta saavien iltapäivätoiminnan palvelujentuottajien tekemiin esityksiin koskien avustuksella toteutettavaa perusopetuksen iltapäivätoimintaa

Esittelijä muutti esitystään siten, että yhteistyösopimuksesta 2018-2020 kohdasta 2 poistettiin maininnat asiakasmaksuista.

Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien puistoruokailun järjestämistä Espoossa

Lautakunta palautti vastauksen valmisteluun ja toivoi, että sitä täydennetään 1) tiedoilla puistoruokailun hyödyistä 2) arviolla siitä, miten alueellinen tasa-arvo toteutuu, jos puistoista pidetään auki vain osa ja tämän kustannuksista, sekä 3) kokemuksista niistä kunnista, joissa sitä toteutetaan. Lautakunta katsoi puistoruokailujen järjestämisen tarkoituksenmukaiseksi. Asia käsitellään budjettineuvottelujen yhteydessä. Lautakunnan näkemyksen mukaan puistoruokailun kustannukset ei saa vähentää opetuksen ja varhaiskasvatuksen muuta rahoitusta.

Lausunto valtuustokysymykseen yläkoulujen koulupäivän päättymisestä keskiviikkoisin klo 14, asianosaisten kuulemisesta sekä kustannuksista

Esittelijä lisäsi esitykseensä, että suomenkielisen opetuksen osalta sitoudutaan kahden vuoden kokeiluun, jonka aikana kuullaan koulujen rehtoreiden mielipidettä asiasta.

Kielikylpyopetuksen kielivalinnat 1.8.2018 alkaen

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi kielikylpyoppilaiden B1-kieleksi englannin. 

Kielikylpyopetuksessa oppilaalla voi olla kaksi A2-kieltä. Lautakunta päätti, että ylimääräisen A2-kielen opiskelu on mahdollista 3. luokalta alkaen. Tällöin opetukseen käytetään 3. luokalla Espoo-tunti, vuosiluokilla 4-6 osalta tuntijaon mukaiset valinnaisten aineiden tunnit ja vuosiluokilla 6-9 osalta B1-kielen tunnit. Toinen A2-kieli alkaa 4. luokalta. Molempien A2-kielten valitseminen on oppilaalle vapaaehtoista.

Espooseen on laadittu A2-kielen opetuksen tavoitteet ja sisällöt nykyisen tuntijaon ja kieliohjelman mukaisesti vuosiluokkaistettuna. Mikäli kielikylpyopetuksessa A2-englannin opetus aloitetaan varhennettuna, ko. koulujen tulee koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa määritellä A2-englannin Espoon opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt kielikylpyopetuksen tuntijaon vaatimalla tavalla. Malli otetaan käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2018 alkaen.

Kielisuihkua ja B1-englantia koskevien osuuksien lisääminen Espoon suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2018 alkaen

Kielisuihku

Kaupunginhallitus hyväksyi 4.6.2018 Espoon suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon lukuun ottamatta kielikylpyopetuksen kielten opiskelua. Hyväksytyn tuntijaon mukaan 2. luokalla yksi Espoo-tunti käytetään koulun A-kielen/-kielten kielisuihkuopetukseen (tai varhennetun A-kielen opetukseen).

Opetussuunnitelmassa ei ole tällä hetkellä mainintaa kielisuihkusta. Se lisätään suomenkielisen opetuksen opetussuunnitelmaan, jossa se samalla täsmentää Espoo-tuntien käyttöä.

B1-englanti

Lautakunta päätti, että kielikylpyoppilailla B1-kieli on englanti, joka alkaa 6. luokalla, mikäli oppilas ei ole aloittanut vapaaehtoisen A2-englannin opiskelua. Maininta B1-englannista lisätään suomenkielisen opetuksen opetussuunnitelmaan. 

Kielisuihkun ja B1-englannin osuuksilla täydennetty opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2018 alkaen.

Muut asiat lautakunta päätti esityksen mukaan.