Talousarvioehdotus 2020: Espoo turvaa peruspalvelut kasvavalle väestölle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.10.2019 klo 17.00

Espoon ensi vuoden talousarvioehdotus turvaa peruspalvelut kasvavalle väestölle. Laaja investointiohjelma vahvistaa verkostokaupungin kestävää kehitystä.

Espoon väestö jatkaa kasvua 4600 - 4800 asukkaan vuosivauhtia. Seuraavien kymmenen vuoden aikana Espoon väestörakenne muuttuu ja huoltosuhde heikkenee.

”Jo nyt on nähtävissä, ettei väestönkasvu tue entiseen tapaan verotulojen kehitystä, ja tästä on oltava huolissaan kaikissa kasvukaupungeissa”, sanoo kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Espoossa kaikki kasvun merkit ovat myönteisiä: asuntoja rakennetaan ennätyksellisen paljon, yritysten liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvu jatkuu. Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 5,2 % ja Länsimetron kehityskäytävällä jopa 5,5 % viime vuonna. Työttömyys, myös nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys, vähenee edelleen. Kesäkuun 2019 lopulla työttömyysaste oli Espoossa 8,4 % eli 0,3 prosenttiyksikköä vuodentakaista alhaisempi. Työpaikkojen määrä kasvaa tasaisesti noin 1100 työpaikalla vuosittain.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta kaupungin verotulot kehittyvät hitaammin kuin viime vuonna. Osasyynä ovat verohallinnon järjestelmämuutokset, jotka vaikeuttavat myös ensi vuoden verotulojen arviointia. ”On kohtuutonta, ettei kunnissa tiedetä etukäteen, miten verotulot tulevat kehittymään. Kuluvana vuonna järjestelmämuutokset vähentävät Espoon verotuloja jopa 70 miljoonalla eurolla”, Mäkelä sanoo.

Talousarvioehdotuksessa Espoon verorahoituksen arvioidaan kasvavan yhteensä 6,5 % vuonna 2020. Kaupungin nettomenot kasvavat 4,5 %. Vuosikate on 177 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta kasvaa 210 miljoonalla eurolla 1,1 miljardiin euroon ja koko Espoo-konsernin lainakanta 480 miljoonalla eurolla 4,3 miljardiin euroon ensi vuoden loppuun mennessä. Kaupungin velkaantuminen ei taitu valtuustokauden loppuun mennessä.

”Väestönkasvuun ja uusiin palvelutarpeisiin vastaaminen vaatii mittavia investointeja. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä on tullut tiensä päähän, sillä se ei huomioi kasvavien kaupunkien tarpeita. Espoo on menettänyt vuosina 2013-2020 valtionosuuksien tasauksia muille kunnille yhteensä 1,4 miljardia euroa ja samaan aikaa olemme velkaantuneet”, Mäkelä sanoo.

Koulut kuntoon -ohjelmaan mittavat satsaukset

Kaupunki investoi ensi vuonna 335 miljoonaa ja vuoteen 2030 mennessä yhteensä 3,1 miljardia euroa. Investoinnit sisältävät Koulut kuntoon -ohjelman lisäksi Raide-Jokerin, metron kehityskäytävän, aluekeskusten kehittämisen palvelu- ja toimitiloineen sekä kaupunkirakenteen kehittymisen edellyttämät liikenneväylien ja joukkoliikenteen hankkeet.

Kouluille ja päiväkodeille varmistetaan terveet ja toimivat tilat Koulut kuntoon -ohjelmalla, jossa kaupunki ja sen omistamat kiinteistöyhtiöt toteuttavat koulu- ja päiväkotitiloja ja niiden korjauksia investointeina sekä vuokra-, leasing- ja projektiyhtiömalleilla seuraavan 11 vuoden aikana yhteensä yli 940 miljoonalla eurolla. Toimitilahankkeissa otetaan käyttöön

uusia suunnittelu- ja toteutustapoja sekä käytetään School as a Service -mallia, jolla hankkeiden kokonaiskustannuksia voidaan laskea.

Espoo-konsernin investointiohjelma kasvaa vuonna 2020 erityisesti kaupungin ja Länsimetron II-vaiheen investointien lisääntyessä sekä Espoon Asuntojen asuntotuotannon kasvaessa. Koko Espoo-konserni investoi vuonna 2020 noin 860 miljoonalla eurolla ja kauden 2020-2030 aikana yhteensä noin 4,9 miljardilla eurolla.

Huomio tuottavuuden parantamiseen

”Espoo-tarinassa asetimme tavoitteeksi kaupungin taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävän kasvun. Kestävän talouden rakentaminen edellyttää jatkuvaa tuottavuuden parantamista ja kasvukaupungin kannalta oikeudenmukaisempaa verotulojen tasausta. Jatkossa tuottavuuden parantamisen täytyy näkyä kaikessa kaupungin tekemisessä”, Mäkelä sanoo.

Kaupunki valmistelee City as a Service - palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2030 -suunnitelmaa, jossa huomioidaan asukkaiden ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet sekä kehittyvän teknologian tuomat mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on järjestää palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti yhdessä kumppaneiden kanssa sekä käyttää hyväksi digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet.

Kuntien rooli työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistuu vuonna 2020 käynnistyvien Kuntien työllisyyshankkeiden muodossa. Espoo kiinnittää erityistä huomiota nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden kasvuun ja tekee yhteistyötä maahanmuuttajayhteisöjen ja -yhdistysten kanssa. Toimintansa 2019 aloittanut Omnian osaamiskeskus maahanmuuttajille tarjoaa työttömille maahanmuuttajille tukea työnhakuun sekä ammattitaidon ja kielitaidon kohentamiseen.

Sosiaali- ja terveystoimi

Vuoden 2020 talousarvio turvaa nykyiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen. Asiakaskokemusta parannetaan luomalla sujuvia ja yhtenäisiä palvelupolkuja: erityisiä painopisteitä ovat paljon palveluja käyttävät asiakkaat, vieraskieliset asiakkaat ja nuorten mielenterveyspalvelut.

Espoon keskukseen avataan perhekeskuskampus syksyllä 2020: se kokoaa kaikki lapsiperheiden palvelut lähietäisyydelle. Sähköisten palvelujen valikoima laajenee, kun etävastaanotto ja chat-palvelut vakiintuvat ja alueellisesti kokeiltu etäkotihoito laajenee koko Espooseen. Myös kotiin saa aiempaa enemmän palveluja, kun kotikuntoutus ja liikkuva sairaala LiiSa tulevat laajemmin kotihoidon asiakkaiden käyttöön.

Espoolaisille on luvassa lisää valinnanvapautta mm. vanhusten hoiva-asumiseen, kotihoitoon ja omaishoitajien vapaapäiviin. Valinnanvapauden lisääntymistä kaavaillaan myös suun terveydenhuoltoon Matinkylän alueelle ja terveysasemapalveluihin Espoon keskuksen alueelle. Kotihoidossa ulkoistetaan yksi alue. Palvelujen valvontaa kehitetään palvelujen laadun varmistamiseksi.

Länsi-Uudenmaan kuntien yhteistyö laajenee: Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystys on toiminut vuoden 2019 alusta. Vanhusten ja vammaisten kuljetuspalveluista vastaava Länsi-Uudenmaan kulkukeskus aloittaa nyt toimintansa. Vanhusten hoiva-asumisen yhteishankinta on tehty ja vammaisten asumispalvelujen hankinta on työn alla. Selvityksessä on myös yhteistyön laajentaminen perheoikeudellisten ja lasten sijaishuollon palveluihin.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan. Uudenmaan kunnat ovat Rinteen hallitusohjelman mukaisesti käynnistäneet Uudenmaan erillisratkaisun valmistelun, jonka

osalta tehdään päätös vuoden 2019 loppuun mennessä. Valmistelun keskeneräisyydestä johtuen talousarviossa ei ole huomioitu sote- ja maakuntavalmistelua.

Sivistystoimi

Sivistystoimen vuoden 2020 talousarvio turvaa laadukkaiden sivistyspalvelujen tarjonnan kasvavalle ja monimuotoistuvalle väestölle. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee ja 5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen syksyllä 2019 alkanut kokeilu jatkuu. Lapset aloittavat koulutiensä lähikoulussaan ja myös erityistä tukea tarjotaan tarvittaessa omassa lähikoulussa. Tavoitteena on, että oppimistulokset ovat valtakunnan kärkitasoa.

Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri- ja liikuntapalvelut ja mahdollisuudet oppia ja kehittää itseään lisäävät asukkaiden hyvinvointia ja ehkäisevät syrjäytymistä. Esimerkiksi Kulttuurikurkkaus tarjoaa kaikille varhaiskasvatuksella oleville lapsille tasavertaiset mahdollisuudet tutustua taiteeseen. Edullista tai maksutonta kerhotoimintaa lapsille ja nuorille laajennetaan. Kuntalaiset otetaan entistä paremmin mukaan palveluiden suunnitteluun, mm. KulttuuriTapiolaa ja kirjastopalveluita suunnitellaan aktiivisesti yhdessä. Espoolaisten kieli- ja kulttuuriryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä parannetaan.

Tekniikan ja ympäristön toimiala

Espoo jatkaa Koulut kuntoon -ohjelman toteuttamista. Vuonna 2020 Espoossa on valmisteilla tai rakenteilla yhteensä 18 koulua ja päiväkotia sekä kuusi muuta hanketta. Kustannustehokkuutta ja tehokkaampaa tilankäyttöä tavoitellaan uudella Public Private Partnership -mallilla, jossa ulkopuolinen palveluntuottaja vastaa usean koulu- ja päiväkotihankkeen rahoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta 20 vuoden ajan. Sopimus palveluntuottajan kanssa on tarkoitus allekirjoittaa kesäkuun alussa 2020.