Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidolla korvataan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu

  • hoidettavan tarvitsemista palveluista
  • omaishoitajan hoitopalkkiosta
  • omaishoitajan vapaasta
  • omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on harkinnanvaraista palvelua, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen rajoissa. Hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Lapsen tai nuoren omaishoidon tuki

Lapsen tai nuoren omaishoidon tuessa arvioidaan hoidon ja huolenpidon fyysistä ja psyykkistä raskautta ja sitovuutta. Niitä verrataan samanikäisen terveen lapsen tai nuoren hoivan, huolenpidon, ohjauksen ja valvonnan tarpeisiin.
 
Rasituksella ja sidonnaisuudella tarkoitetaan niitä konkreettisia toimenpiteitä ja sitä ylimääräistä työtä ja vaivaa, joita sairaan tai vammaisen lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuu. Tällöin lapsen tarpeet sitovat ajallisesti hoidosta huolehtivia henkilöitä tai rajoittavat heidän elämäänsä paljon enemmän kuin vastaavanikäisen terveen lapsen tai nuoren hoidosta huolehtiminen.
 
Omaishoito edellyttää erityistä perehtyneisyyttä lapsen tai nuoren hoitoon ja kuntoutukseen taikka hänen käyttäytymisensä erityispiirteisiin.

Lisätietoja omaishoidon tuesta

Omaishoidon tukea haetaan oheisella lomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus hoidettavan sekä tarvittaessa myös hoitajan terveydentilasta. Jos haet omaishoidon tukea, luoksesi tehdään arviointikäynti ennen päätöksentekoa. 

Pyrimme käsittelemään hakemukset kolmen kuukauden sisällä niiden saapumisesta. Hakemuksen käsittelyaika ei vaikuta siihen, mistä alkaen tuki myönnetään, vaan se alkaa hakemuksen saapumista seuraavan kuukauden alusta. Mahdollinen takautuva tuki maksetaan ensimmäisen hoitopalkkion yhteydessä.

Kysy lisätietoa

  • alle 50-vuotiaat asiakkaat: vammaispalvelujen neuvontapuhelin arkisin klo 9–11, p. 09 816 45 285
  • yli 50-vuotiaat asiakkaat: Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikkö Nestori, p. 09 816 33 333