Terveydensuojeluvalvonta

Terveydensuojelun perustehtävä on ennaltaehkäistä terveyshaittojen syntymistä ja vähentää terveyshaittaa aiheuttavien olosuhteiden esiintymistä.

Terveydensuojelun säännöllisen valvonnan piiriin kuuluvia kohteita ovat mm. talousvettä toimittavat laitokset, uimarannat ja -hallit, päiväkodit, koulut, majoitus- ja liikuntatilat sekä yleiset saunat.

Yhteydenotot hygienia- tai terveyshaittahavaintojen osalta: terveydensuojelu@espoo.fi.

Asuntoja koskevien terveyshaittaepäilyjen osalta: asumisterveys@espoo.fi.

Terveydensuojelulaki

Ilmoituksen varainen toiminta ja omavalvonta

Toiminnanharjoittajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle sellaisen toiminnan perustamisesta tai käyttöönotosta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille tai asumiselle. Kirjallinen ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa seuraavia toimintoja:
 • julkinen majoitushuoneisto
 • yleisölle avoin kuntosali ja muu liikuntatila, sauna, kylpylä, uimahalli, uimala ja uimaranta
 • koulu tai oppilaitos, opetuksen järjestäminen sekä kerho
 • päivä-, lasten- tai nuorisokoti
 • sosiaalialan huoneisto, esim. hoivakoti
 • vastaanottokeskus
 • solarium, tatuointistudio, kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihon käsittelyä tai -hoitoa
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjämäärä ja toiminnan luonne huomioon ottaen terveyshaittaa
 • talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa vedenottoa tai vedenkäsittelyä
 • talousveden käyttö osana julkista tai kaupallista toimintaa (toimija ei ole talousvettä toimittava laitos)
 • yhteisessä käytössä oleva vedenottamo tai vesisäiliö (väh. 50 henkilön tarpeisiin tai väh. 10 m3/vrk)

Ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta ja yrittäjän vaihtumisesta voi tehdä ilppa-palvelussa (ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu). ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa. Lisätietoja ja neuvoja antaa paikallinen valvontayksikkö.
Mikäli ilmoituksen lähettäminen ilpan kautta ei ole mahdollista, ilmoituksen voi myös tulostaa, täyttää ja lähettää postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot kohdassa oleviin osoitteisiin).

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaiselta toiminnanharjoittajalta edellytetään säännöllistä omavalvontaa ja toimintatapoja terveysriskin hallitsemiseksi. Riskien tunnistamisella ja seurannalla on ennaltaehkäisevä vaikutus terveyshaittojen syntymiseen. Omavalvontaan sisältyy terveydellisiin olosuhteisiin liittyvien ilmoitusten ja toimenpiteiden kirjaaminen ja dokumenttien säilyttäminen.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo ilmoitusvelvollisten toimintojen terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Viranomainen arvioi omavalvonnan toimivuutta ja miten toiminnanharjoittaja täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Toiminnanharjoittajaa voidaan pyytää esittämään, miten toimintaan vaikuttavat riskit on tunnistettu, miten niiden vakavuus on arvioitu ja mitä riskien hallintakeinoja toiminnanharjoittaja on ottanut käyttöönsä. Alla olevan linkin takaa löytyvään ohjeeseen on koottu esimerkein aihealueet, joista omavalvonta voi koostua.

Omavalvonta (pdf, 141 Kt)

Talousvesien valvonta

Verkostovesi

Hyvä talousvesi on terveydelle vaaratonta, hyvänmakuista, kirkasta ja väritöntä. Se ei myöskään saa syövyttää vedenjakelulaitteiden materiaaleja. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön talousvedelle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Viranomaisvalvonnan tavoitteena on ehkäistä vedestä johtuvia terveyshaittoja sekä turvata veden tekninen ja esteettinen laatu. 

Vesilaitos on vastuussa toimittamansa veden laadusta ja  vesilaitoksen tulee myös tiedottaa säännöllisesti veden laadusta vedenkäyttäjille. 

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava hyväksyntää vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan muuttamista. Laitoksen on osoitettava hakemuksessaan, että veden käsittely on riittävää raakaveden laatu sekä riskit huomioon ottaen ja että veden turvallisuus ja laatu voidaan taata.

Kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus vedenjakelualueesta seuraavista toiminnoista:

 • talousvettä toimittavat laitokset ja vesiosuuskunnat, joilla on ostovesi
 • kiinteistöjen yhteinen talousvesikaivo (yli 50 käyttäjää tai toimitettavan veden määrä vähintään 10 m3/vrk) 
 • talousvettä käytetään julkisessa ja kaupallisessa toiminnassa

Kaikkien vesilaitosten, jotka toimittavat talousvettä yli 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 m³ päivässä, on laadittava yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa valvontatutkimusohjelma, jossa arvioidaan veden laatuun liittyvät riskitekijät sekä säännöllisen näytteenoton tarve. Valvontatutkimusohjelmaan liitetään lisäksi vesilaitoksen varautumissuunnitelma erilaisten veden laatuun liittyvien häiriöiden varalle.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesihuoltolaitosten toimittaman talousveden laatua ottamalla vesinäytteitä eri puolilta vesijohtoverkostoa sekä vedenottamoilta ennen ja jälkeen veden käsittelyn. Säännöllinen valvonta kattaa vesihuoltolaitosten lisäksi myös muut ilmoitusvelvolliset kohteet.

Verkostoveteen liittyvissä kysymyksissä kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen. Ympäristöterveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä veden laatuun liittyvissä kysymyksissä silloin, kun veden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa.

HSY Vesihuolto toimittaa talousvettä Espoon ja Kauniaisten vedenjakelualueelle. Päijännetunneli johtaa raakavettä Pitkäkosken tai Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksille, joista vesi johdetaan verkostoon.

Kirkkonummen Veden päävedenottamo sijaitsee Myllykylässä. Raakavetenä käytetään Meikon järven vettä. Lisävettä verkostoon ostetaan HSY:ltä sekä Suomen Sokeri Oy:n vesilaitokselta. Veikkolan talousvesi on peräisin kahdesta alueen pohjavedenottamosta sekä HSY:ltä.

Lisäksi Espoossa ja Kirkkonummella on useita pienempiä vesilaitoksia ja -osuuskuntia.

Viranomaisvalvonta koskee yksityisiä kaivoja silloin, kun on syytä epäillä terveyshaittaa. Yksittäiset kotitaloudet vastaavat itse hankkimansa talousveden laadusta.

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
terveydensuojelu@espoo.fi
p. 09 816 23900, ma ja ke klo 9-11 

Terveystarkastaja Mari Louhi, p. 040 5501596

Muualla verkossa

STMa 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista

STMa 683/2017 talousveden laadun valvontaan tehdyt muutokset    

Tietoa veden laadusta (HSY Vesihuolto)

Tietoa veden laadusta (Kirkkonummen Vesi)

LUVYLab OY Ab

Metropolilab Oy

Talousvesikaivot

Hyvä kaivovesi on hajutonta ja mautonta. Kaivoveden laatu suositellaan tutkitutettavan noin kolmen vuoden välein, vaikka haju- ja makuhaittoja ei olisikaan.

Kaivoveden terveydellinen laatu on syytä varmistaa mm:

 • ennen uuden kaivon käyttöönottoa
 • kun veden haju, maku tai väri on muuttunut
 • kun veden epäillään aiheuttavan terveyshaittoja.

Veden laatu kannattaa tutkia aina, kun kaivoveden laatu on muuttunut lyhyessä ajassa tavanomaista poikkeavaksi. Selvästi muuttunutta vettä ei pidä juoda keittämättä. Kaivon rakenteiden kunto kannattaa myös tarkastaa säännöllisesti.

Vesinäytepulloja on haettavissa Espoon seudun ympäristöterveyden toimipisteistä (Espoossa Pihatörmä 1 C, Olarissa ja Kirkkonummella Ervastintie 2, kunnantalon neuvontapiste). Lisäksi näytepulloja voi noutaa MetropoliLab Oy:n näytteiden vastaanotosta (Viikinkaari 4, 1 krs, Helsinki) ja LUVYLab Oy AB:n laboratoriosta (Länsi-Louhenkatu 31, Lohja).

Näytteet voi toimittaa joko itse suoraan laboratorioon tai tuoda valvontayksikön toimipisteisiin Olariin maanantaisin klo 9 – 11 ja Kirkkonummelle klo 8.30 -13, josta ne toimitetaan edelleen tutkittavaksi MetropoliLab Oy:n laboratorioon.

Kirkkonummen palvelupiste on suljettu 12. - 25.7.2021, tällöin näytteet voi viedä joko itse suoraa laboratorioon tai tuoda ne maanantaisin Olariin klo 9 - 11 välillä.

Kaivovesinäytteiden tutkiminen on maksullista.

Laboratorioon on hyvä olla yhteydessä etukäteen ennen näytteenottoa mm. näytteenotto-ohjeiden saamiseksi. Tarkempia tietoja lähialueen laboratorioiden aukioloajoista ym. löytyy alla olevista linkeistä.

Metropolilab Oy       

LUVYLab Oy Ab

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys, asiakaspalvelu
ma ja ke klo 9–11, p. 09 816 23900
talousvesivalvonta@espoo.fi

Muualla verkossa

Tietoa kaivoista (Suomen ympäristökeskus)
Kaivoveden käsittely (mm. desinfiointiohje) (Suomen ympäristökeskus)
Radon talousvedessä (STUK)

Uimavesien valvonta

Uimarannat ja uima-altaat

Espoossa ja Kirkkonummella on yhteensä 35 yleistä uimarantaa, joiden veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti uimakaudella (15.6.–31.8.). Kauniaisissa ei ole yleisiä uimarantoja.

Espoon liikuntatoimen sivuilla olevasta ulkoliikunta.fi-palvelusta selviää Espoon uimarantavesien sinilevätilanne ja lämpötilat. Tietoja palveluun tuottavat muun muassa rantojen uinninvalvojat sekä terveystarkastajat.

Tarkempaa tietoa uimavesien valvonnasta ja uimarantojen tilanteesta voit lukea Uimavedet-sivulta.