Elintarvikevalvonta

Koronavirustilanteen takia elintarviketurvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Valvonta kohdistuu sekä elintarvikkeisiin että niiden tuotanto-, säilytys-, tarjoilu- ja myyntiolosuhteisiin.

Espoon seudun ympäristöterveyden asiakaspalvelunumero (päivystävä terveystarkastaja) 09 816 23900 (ma ja ke klo 9–11) antaa neuvoja. Numeroon voi ottaa yhteyttä, jos

  • epäilee ostamansa tai syömänsä elintarvikkeen laatua
  • epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen
  • on perustamassa elintarvikehuoneistoa
  • haluaa neuvoja omavalvontasuunnitelman vaatimuksista jne.

Muina aikoina elintarvikevalvontaan voi olla yhteydessä sähköpostitse elintarvikevalvonta@espoo.fi

Elintarvikehuoneiston (esim. ravintola, myymälä, kioski, varasto, ulkomyynti) toiminnan aloittamisesta on tehtävä ilmoitus paikalliselle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen elintarvikehuoneiston käyttöönottoa. Toiminnanharjoittajien tulee tuntea toimintaansa liittyvät hygieeniset riskit yrityksessään sekä valvoa itse toimintaansa ja tuotteidensa laatua laatimansa omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkkailla ja ohjata yritysten omavalvonnan toteutumista. Tarkastukset elintarvikehuoneistoihin tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta, ja niillä kiinnitetään huomiota mm. siisteyteen, työasuihin sekä säilytys- ja tarjoilulämpötiloihin. Elintarvikenäytteitä otetaan tutkimussuunnitelman mukaisesti valmistajilta, maahantuojilta sekä myynti- ja tarjoilupaikoista. Lisäksi näytteitä otetaan harkinnanvaraisesti esim. epäiltäessä tuotteen laatua. Elintarvikenäytteistä teetetään mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia tutkimuksia MetropoliLabin laboratoriossa.

Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu ilppa

Ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, olennaisesta muuttumisesta, lopettamisesta ja yrittäjän vaihtumisesta voi tehdä ilppa-palvelussa (ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu). ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi sähköisesti. Vastaavasti toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa. Lisätietoja ja neuvoja antaa paikallinen valvontayksikkö.

ilppa-palvelun teknisestä ylläpitämisestä vastaa Ruokavirasto.

Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/ilppa--ymparistoterveydenhuollon-sahkoinen-ilmoituspalvelu/

Mikäli ilmoituksen lähettäminen ilpan kautta ei ole mahdollista, ilmoituksen voi myös toimittaa Espoon seudun ympäristöterveyteen (ks. yhteystiedot alla).

Hakemus- ja ilmoituslomakkeet voi tulostaa, täyttää ja lähettää osoitteeseen:

Espoon seudun ympäristöterveys
PL 210
02070 ESPOON KAUPUNKI
elintarvikevalvonta@espoo.fi

Muualla verkossa

Ruokavirasto
Oiva-valvontatietojen julkistaminen
MetropoliLab

Elintarvikehuoneistoilmoitus ja ohjeita

Kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvilla materiaaleilla ja tarvikkeilla (jäljempänä kontaktimateriaaleilla) tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka on tarkoitettu suoraan tai välillisesti joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

Tällaisia ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, ruokailuastiat ja -välineet, elintarviketeollisuuden valmistuslaitteet ja kertakäyttökäsineet. Myös aineet ja tarvikkeet, joita käytetään kontaktimateriaalien valmistuksessa, kuten esimerkiksi painovärit, lakat ja liimat kuuluvat kontaktimateriaaleihin. Elintarvikelaki 23/2006 koskee soveltuvin osin myös kontaktimateriaaleja.

Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla. Kontaktimateriaaleja valmistavalla tai maahantuovalla toimijalla on oltava omavalvontajärjestelmä/laadunhallintajärjestelmä tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi.

Kontaktimateriaalien on myös oltava jäljitettävissä vastaavasti kuin elintarvikkeidenkin. Valmistajan ja maahantuojan on tiedettävä, mistä käytetyt raaka-aineet ja tuotteet on hankittu ja mihin hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet on toimitettu.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden toteutumista on tarkoituksenmukaista valvoa niitä markkinoille saattavien toimijoiden toimipaikoissa. Valvonnan toteuttaminen edellyttää, että viranomaisilla on riittävät tiedot alan toimijoista ja erityisesti sellaisista toimipaikoista, joissa harjoitettavalla toiminnalla on merkitystä tuotteiden turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden kannalta. Tästä syystä elintarvikelain 23/2006 muutoksella (643/2010, 21a pykälä) on asetettu kontaktimateriaalialan toimijoille velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan ja toimipaikastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Toimijan on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toiminnan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle tämän tarkoitusta varten antamalla lomakkeella (katso otsikko "Lomakkeita").

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
tuoteturvallisuus@espoo.fi
p. 09 816 23900, ma ja ke klo 9-11 

Omavalvonta

Toimijalla on velvollisuus huolehtia yrityksensä omavalvonnasta. Toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat ja elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan. Elintarvikehuoneistoilla on oltava riskien hallitsemiseksi oma kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jota säilytetään kyseisessä toimipisteessä. Suunnitelman laajuus ja elintarviketurvallisuuden kannalta riskialttiit kohdat vaihtelevat eri yrityksillä toiminnasta riippuen.

Ilmoitettavan elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelman on oltava arvioitavissa viimeistään alkutarkastuksen yhteydessä. Laitoksen omavalvontasuunnitelma arvioidaan hyväksymisen yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä aina ajan tasalla ja toimintaa vastaavana.

Ulkomyynti ja yleisötilaisuudet

Ulkomyynnillä tarkoitetaan kaikkea elintarvikkeen tarjoilua, myyntiä tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa. Ulkotilalla tarkoitetaan elintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, tai joka sijaitsee sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta elintarvikehuoneistoa.

Säännöllisestä ulkomyynnistä on tehtävä ilmoitus (lomake liitteenä) sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikealan toimijan on tiedotettava (lomake liitteenä) elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä ilmoitetussa liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen tapahtumaa.

Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöt tai harraste- ja urheiluseurat, jotka valmistavat, myyvät tai tarjoilevat elintarvikkeita vähäisiä määriä, on vapautettu kokonaan ilmoitusvelvollisuudesta silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä. Tällainen toiminta on tyypillisesti satunnaista ja käsiteltävien elintarvikkeiden määrät ovat pieniä kuten esim. elintarvikkeiden myynti myyjäisissä tai urheiluseuran makkaranpaisto / kahvin tarjoilu paikallisottelussa.

Lisätietoja:
Kirsi Kantola, terveystarkastaja, puh. 050 563 8734
Tuija Myllymäki, terveystarkastaja, puh. 050 413 4693

Muualla verkossa

Ohjeita yleisötilaisuuksien järjestäjille
STM:n asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä
Ohje tupakoinnista yleisötilaisuuksissa (Valvira)
Ulkotarjoilualueiden vuokraaminen (Espoon kaupunki)

Liitetiedostot

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta (docx, 68 Kt)
Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta (docx, 56 Kt)

Yhteystiedot

Lisätietoja:
Espoon seudun ympäristöterveys
ulkomyynti@espoo.fi
p. 09 816 23900, ma ja ke klo 9-11 

Valvontaprojektit

Espoon seudun ympäristöterveys toteuttaa vuosittain suunnitelmaan perustuvaa elintarvikenäytteenottoa. Suunnitelmallisen näytteenoton yhteydessä saadaan tietoa elintarvikealan yritysten toiminnasta, jolloin valvontatarkastukset kohdennetaan riskialttiiseen toimintaan. Huonolaatuisiksi todetuista näytteistä ilmoitetaan heti toimijalle ja keskustellaan mahdollisista huonon laadun syistä.

Elintarvikevalvontaprojekteja tehdään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien ja MetropoliLabin kanssa. Osa projekteista on valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) mukaisia ja niitä koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Näyteprojekteista laaditaan kirjallinen yhteenveto, ja näytteiden tutkimustuloksia hyödynnetään valvonnankohdistamisessa ja valvontasuunnitelmien laadinnassa.

Projektiyhteenvetoja

Kalavalmisteiden valmistus ja hygieeninen laatu myymälöissä 2016 (pdf, 250 Kt)
Jauhelihan valmistus ja laatu espoolaisissa myymälöissä 2016 (pdf, 44 Kt)
Hampurilaistäytteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2016 (pdf, 987 Kt)
Liha- ja kala-alan laitosten tuotantoympäristön puhtaus 2016 (pdf, 754 Kt)
Uppopaistorasvan laatu tarjoilupaikoissa ja leipomoissa 2016 (pdf, 262 Kt)
Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu 2015 (pdf, 5287 Kt)
Salaattibaarien hygienia ja tuotteiden mikrobiologinen laatu pääkaupunkiseudulla 2015 (pdf, 2319 Kt)
Smoothie-juomien laatu pääkaupunkiseudulla 2015 (pdf, 907 Kt)
Myymälässä pakattujen juustojen laatu ja käsittelyhygienia 2014 (pdf, 156 Kt)
Omavalvontatietopankkiprojekti 2013 (pdf, 46 Kt)
Elintarvikehuoneistoissa käytettävän jään hygieeninen laatu 2013 (pdf, 442 Kt)
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilahallinta elintarvikemyymälöissä 2012 (pdf, 135 Kt)
Tuoreen kalan hygieeninen laatu ja jäljitettävyys pääkaupunkiseudulla vuonna 2010 (pdf, 1351 Kt)