Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia kaikille peruskoulun opiskelijoille.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää palvelua, joka tukee opiskelijoiden hyvinvointia, tervettä kasvua, kehitystä ja opiskelukykyä.  

Koulujen ensiaputilanteet kuuluvat koko koulun henkilöstölle ja huoltajalla on vastuu opiskelijan saattamisesta jatkohoitoon.

Äkillisiin- ja pitkäaikaissairauksiin sekä vapaa-ajalla tapahtuneisiin tapaturmiin saat palvelua omalta terveysasemaltasi.

Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot ja ajanvaraus

Kouluterveydenhoitajan vastaanotot ovat pääasiassa ajanvarauksella. Jos haluat varata ajan kouluterveydenhoitajan tai koululääkärin vastaanotolle, ota yhteyttä kouluterveydenhoitajaan puhelimitse tai Wilma-viestillä.

1.-, 3.-, 7.-, 9.- 10.-luokan kouluterveydenhoitajan terveystarkastukseen voi varata ajan myös sähköisen ajanvarauksen kautta.

 

Terveystarkastukset ja hammastarkastukset

Hammastarkastukset

1.-, 3.-, 5.- ja 8.-luokkalaiset saavat kirjeen, jossa kerrotaan mahdollisuudesta varata aika suun terveystarkastukseen.

Terveystarkastukset

Peruskoulun opiskelijoilla on mahdollisuus vuosittaiseen kouluterveydenhoitajan terveystarkastukseen ja koululääkärintarkastukseen 1.-,  5.- ja 8.-luokilla. Vuosittaisten tarkastusten lisäksi oppilaalle voidaan tarjota yksilöllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia. Vanhempien läsnäolo terveystarkastuksessa on välttämätöntä erityisesti 1.-, 3.-, 5.-, 8.-luokilla.

Koulutulokkaiden ja yläkouluun siirtyvien oppilaiden terveystarkastuksia aloitetaan tekemään pääsääntöisesti kesäkuussa. Lisätietoa saatte lapsenne tulevan koulun terveydenhoitajalta. Koulutulokkaat voivat varata ajan terveystarkastukseen sähköisen ajanvarauksen kautta.

Terveystarkastusten ajankohdasta ja ajanvarauksesta tiedotetaan syyslukukauden alussa Wilmassa.

Ennen 1.-, 5.- ja 8.-luokan terveystarkastusta vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen.

Avovastaanotto

Ilman ajanvarausta opiskelija voi tulla terveydenhoitajan avovastaanottoajalle, jonka ajankohdasta tiedotetaan koulukohtaisesti. Avovastaanotolle voi tulla keskustelemaan huolista tai mieltä painavista asioista, kysymään neuvoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista, varaamaan aikaa terveydenhoitajalle tai koululääkärille tai rokotukseen tai muuhun lyhyeen toimenpiteeseen. Tarvittaessa opiskelijalle varataan pidempi vastaanottoaika asian tarkempaa selvittelyä varten. Avovastaanoton  ajan voi varmistaa suoraan oman koulun terveydenhoitajalta.

Tutkimukset

Tarkastusten yhteydessä tehtävät tutkimukset vaihtelevat luokkatasoittain. Perustarkastuksiin kuuluvat kasvun ja kehityksen seuranta. Tarvittaessa pituuskasvua ja painon kehitystä seurataan tiheämmin ja asiasta konsultoidaan tarvittaessa koululääkäriä.

Kuulo

Kuulo tarkastetaan audiometrillä 20dB seulalla koulun alkaessa ja yläkoulussa. Mikäli oppilas ei toistetusti läpäise seulaa, tehdään lähete jatkotutkimuksiin.

Näkö

Lähi- ja kaukonäköä seurataan koulun alkaessa ja yläkoulussa. Mikäli koululainen kokee näössään tapahtuneen muutoksia, voidaan tarkastuksia tehdä pyydettäessä. Tarvittaessa tehdään lähete silmälääkärin näöntarkastukseen.

Värinäkö testataan yläkoulussa. Poikkeava värinäkö ei automaattisesti edellytä silmätutkimusta. Mikäli oppilas haluaa ammatteihin, joissa tarvitaan hyvää tai normaalia värinäköä, voi silmälääkärin tekemä tarkempi tutkimus olla myöhäisemmässä vaiheessa tarpeen.

Ryhti

Ryhtiä seurataan sovittujen tarkastusten yhteydessä. Mikäli tarkastuksessa huomataan poikkeavuuksia, ryhtiä seurataan tiheämmin erillisten ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa oppilas ohjataan koululääkärille ryhtitarkastukseen. Koululääkäri arvioi lisätutkimusten tarpeen.

Jos selkä kipuilee, oppilas ohjataan oman terveysaseman tai kouluterveydenhoitajan vastaanotolle. Liikuntaneuvonnassa suositellaan kehoa symmetrisesti ja monipuolisesti kuormittavia lajeja, sekä keskivartalon hallintaa parantavia liikkeitä. Lisäksi kiinnitetään huomiota takareiden lihasten kireyteen ja annetaan ohjeita lihasten venyttämiseen. Fysioterapialähete voidaan tehdä sovittujen kriteerien perusteella.

Laboratoriotutkimukset

Oppilas voidaan lähettää tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin, mikäli terveydenhoitaja tai  lääkäri katsoo sen tarpeelliseksi. Koululääkäri tai -terveydenhoitaja informoi vanhempia asiasta. 

Rokotukset

Kouluterveydenhuollossa annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Jos oppilaalla on jokin perussairaus, kuten astma, hänellä on oikeus saada kausi-influenssarokotus kouluterveydenhuollossa. Aika varataan omalta terveydenhoitajalta.

Jos oppilas tarvitsee matkailijan rokotussuunnitelmaan kuuluvia rokotteita, kannattaa ottaa yhteyttä omalle terveysasemalle. Omakustanteisesti hankittavat hepatiitti- ja punkkirokotteet on mahdollista rokottaa kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajan kanssa erikseen sovittuna ajankohtana. Kansalliseen rokotusohjelmaan kuulumattomia rokotteita, joita Suomessa ei ole saatavilla, ei anneta.

Oppilaan sairastuminen ja koulutapaturmat

Sairasta lasta ei tule lähettää kouluun, vaan hoito tapahtuu omalla terveysasemalla. Vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat kuuluvat myös oman terveysaseman hoidettaviksi.

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän

Oppilaan sairastuessa kesken koulupäivän ensisijaisesti opettaja soittaa huoltajalle ja pyytää tarvittaessa häntä noutamaan lapsen kotiin. Yläkoulun oppilaat voivat huoltajan luvalla lähteä kotiin yksin.

Huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan sairaan lapsen hoitoon ja/tai kotiin viemisestä sekä siitä aiheutuvista matkakustannuksista.

Koulutapaturmat

Terveydenhoitaja vastaa koulussa tapahtuvasta ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Kun tapaturma sattuu koulupäivän aikana, oppilas voi mennä terveydenhoitajan luokse, mikäli hän on paikalla. Terveydenhoitaja antaa ensiavun, kartoittaa tilanteen, kirjaa tapahtuman ja ohjaa oppilaan tarvittaessa terveysasemalle. Lisäksi terveydenhoitaja ottaa yhteyttä lapsen huoltajiin. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon. Akuutit ongelmat hoidetaan terveysasemalla.

Tapaturmista tehdään aina tapaturmailmoitus koulusihteerille. Tapaturmailmoitukseen liitettävän tapahtumakuvauksen tekee opettaja tai huoltaja yhdessä oppilaan kanssa.

Espoon kaupungin koulujen oppilaat on vakuutettu tapaturmavakuutuksella, joka kattaa julkisen terveydenhuollon palvelujen poliklinikkamaksun.

Oppilaan perussairauteen liittyvä ohjeistus

Oppilaan perussairauksista ja hoitoon liittyvästä lääkityksestä olisi hyvä ilmoittaa kouluterveydenhoitajalle. Perussairauksien hoito ja seuranta kuuluvat hoitavalle taholle. Äkillisissä tilanteissa (esimerkiksi matala verensokeri diabeetikolla) voi hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle.

Oppilaalla tulee olla omaan perussairauteensa kuuluvat ja muut tarvittavat lääkkeet mukanaan koulussa. Oppilas ottaa lääkkeensä itse, tarvittaessa koulunkäynninavustajan tukemana. Koulu ei vastaa oppilaan lääkkeiden säilyttämisestä.

Osallistuminen liikuntaan

Jos oppilas ei pysty osallistumaan liikuntatunnille lainkaan tai täysipainoisesti sairauden tai vamman vuoksi, huoltajan on ilmoitettava tästä liikunnanopettajalle. Terveydenhoitaja ei kirjoita poissaolotodistuksia liikuntatunneille kuin äkillisissä tapauksissa.

Erityisruokavalio

Kouluissa ja opistoissa tarjotaan erityisruokavalion mukaista ruokaa, mikäli siihen on selvät lääketieteelliset syyt. Lääkärintodistusta ei koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa kirjoiteta, vaan se tulee hakea omalta terveysasemalta. Uutta lääkärintodistusta ei tarvitse toimittaa vuosittain, jos ruokavalioon ei ole tullut muutoksia, ja koulu /opisto on pysynyt samana.

Ilmoitus erityisruokavaliosta täytyy kuitenkin toimittaa aina lukuvuoden alussa koulun keittiölle, jolloin pystymme varmasti  turvaamaan oikean ruokavalion.

Lääkärintodistusta EI tarvita

  • laktoosittomassa ja vähälaktoosisessa ruokavaliossa
  • kasvisruokavaliossa tai
  • uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa.

Erityisruokavalioilmoituksen löydät Espoo Cateringin sivulta

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuollon keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 

Opiskeluhuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa. Olennaisena tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Opiskeluhuolto on luottamuksellista ja maksutonta.

Jokaisessa espoolaisessa koulussa toimii opiskeluhuoltoryhmä. Opiskelijaterveydenhoitajan lisäksi ryhmän muita jäseniä ovat rehtori, psykologi, kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja opettajakunnan jäsen. Ryhmään voi myös kuulua oppilaiden ja vanhempien edustaja, koululääkäri sekä muita toimijoita.

Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia opiskeluterveydenhuolto-, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseksi voidaan koota erillinen asiantuntijaryhmä. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asian käsittely yksilökohtaisessa tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä perustuu aina opiskelijan ja tarvittaessa hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajan suostumukseen.

Oppimisen tuki

Terveydenhoitaja osallistuu oppimisen tuen ryhmiin tarvittaessa ja erikseen kutsuttuna silloin, kun hänen ammattitaitoaan tarvitaan opiskelijan tuen tarpeen ja oppimisen liittyvien asioiden selvittelyssä ja suunnittelussa.

Yleiset terveyssuositukset

Ravitsemus

Terveydenhoitaja antaa neuvontaa ravitsemukseen liittyvissä asioissa. Mikäli oppilaan katsotaan hyötyvän ravitsemusterapiasta, voidaan koulusta tehdä lähete ravitsemusterapeutille.

Perhe tai nuori itse varaa ajan ravitsemusterapeutin vastaanotolle terveydenhoitajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Vastaanotolle on hyvä mennä huoltajan kanssa. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.

Kasvavalle lapselle ja nuorelle suositellaan säännöllistä ruokailua viisi kertaa päivässä (aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala). Monipuolinen ruokavalio ovat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Kasviksia olisi hyvä nauttia päivittäin noin 400–500g ja maitotuotteita noin 8 dl (tästä osa voi olla juustoa). Tarvittaessa vajaata kalsiumin saantia voi korvata kalsiumlisällä.  Kalaa olisi hyvä syödä vähintään kaksi kertaa viikossa, erilaisia kaloja vaihdellen. Alle 18-vuotiaille suositellaan D-vitamiinilisää 7,5–10 µg päivittäin ympäri vuoden.

Uni

Koululainen tarvitsee unta 9–10 tuntia joka yö. Illalla tulisi varata riittävästi aikaa rauhoittumiselle ja nukkumiselle. Liian lyhyt tai katkonainen yöuni huonontaa muistamista, oivaltamista ja tiedon sekä taitojen oppimista niin opiskelussa kuin harrastuksissakin. Univaje lisää myös tapaturmien ja onnettomuuksien määrää keskittymiskyvyn heikentyessä.

Liikunta

Koululaisen tulisi liikkua joka päivä noin kahden tunnin ajan, josta osa voi olla hyötyliikuntaa. Meistä jokainen tarvitsee liikuntaa – lihakset ja luusto vahvistuvat liikkuessa. Keuhkojen, sydämen ja verenkierron toiminta tehostuvat. Liikunta auttaa pitämään painon kurissa ja pienentää monien sairauksien vaaraa. Liikunnalla voidaan ehkäistä monia sairauksia ja se on myös tehokas keino useiden sairauksien hoitoon.

Liikunta parantaa keskittymiskykyä ja muistia sekä helpottaa nukahtamista. Myös unen laatu parantuu. Tällä tavoin liikunta tukee uusien asioiden oppimista ja auttaa jaksamaan koulussa ja harrastuksissa. Liikunta kohentaa mielialaa ja parantaa itsetuntoa. Liikunnan kautta tutustuu myös uusiin ihmisiin ja oppii toimimaan erilaisissa ryhmissä.

Päihteet

Kaikki päihteet ovat haitallisia kasvulle ja kehitykselle. Lisäksi ne ovat lain mukaan kiellettyjä alta 18-vuotiailta.