Toimintatapamme

Keskeisiä toimintaperiaatteitamme ovat potilaan laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa kotiin -periaate. Toimintaamme ohjaa moniammatillisesti ja yhdessä potilaan kanssa laadittu hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Hoidon periaatteena on potilaan omatoimisuuden tukeminen kuntouttavan työotteen avulla. Potilasta kannustetaan tekemään itse mahdollisimman paljon niitä asioita, joita hän pystyy tekemään. Potilas saa apua niihin asioihin, joita hän ei pysty tekemään.

Kuntoutus on kaikkien yhteinen asia. Kaikkea kuntoutusta ohjaavat potilaan tarpeet ja yhdessä sovitut tavoitteet. Sairaalassa oloaikana potilas itse sekä jokainen ammattilainen työskentelee kotiutumisen edellytysten saavuttamiseksi. Omaisten ja läheisten rooli on tärkeä kuntoutumisen tukemisessa.

  • Potilaan tarpeet ohjaavat sairaalan toimintaa ja ydinprosesseja.
  • Potilaan aktiiviseen kuntoutumiseen/kuntouttamiseen käytettyä aikaa lisätään sairaalahoidon aikana.
  • Hoidon ja kuntoutuksen painopistettä siirretään kotiin.
  • Hoidon ja kuntoutuksen toteutuksessa hyödynnetään nykyaikaista kommunikaatioteknologiaa.
  • Sairaalan tiloja ja resursseja hyödynnetään avohoidossa tapahtuvan kuntoutuksen tukena.