Potilaan oikeudet

Potilaiden asemaa ja oikeuksia turvaa laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).

Potilaalla on oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon sekä siihen liittyvään kohteluun. Lisäksi laki korostaa muun muassa potilaan tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeutta sekä aktiivista osallistumista hoitoonsa.

Omat potilastiedot

Omia potilaskertomustietoja voi tarkastella Omakanta-portaalissa, jonne voi kirjautua henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Ohjeet löytyvät Kelan Omakanta-sivustolta.  

Ennen kevättä 2015 tallennetut tiedot eivät näy Omakannassa. Niistä voi pyytää kopiot omakätisesti allekirjoitetulla tietopyynnöllä. Tietojen saanti on maksutonta kerran vuodessa pyydettäessä.

Potilasasiamies

Potilasasiamies neuvoo espoolaisia heidän oikeuksistaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana.

Lisätietoja ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Valitusoikeus


Virheen oikaisu
Mikäli potilasasiakirjoissa on potilaan mielestä virheellinen tieto tai henkilötietolain käyttötarkoitussidonnaisuuden kannalta turha tieto, voi potilas pyytää tietojen korjaamista tai poistamista. Tällöin voidaan käyttää lomaketta Rekisteritietojen korjaamisvaatimus tai vapaamuotoista kirjettä, jossa ilmenee lomakkeessa esitetyt asiat. Olennaista on yksilöidä mahdollisimman tarkasti se tieto tai ne tiedot, jotka pyytää korjattaviksi tai poistettaviksi.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake lähetetään osoitteeseen:
Espoon sosiaali- ja terveystoimi
Rekisteritietojen tarkastuspyynnöt
PL 202   
02070 Espoon kaupunki
 

Muistutus
Väärinkäsitykset, jotka liittyvät hoitoon ja kohteluun potilaan ja häntä hoitaneen henkilön välillä, voidaan usein selvittää avoimella keskustelulla.

Hoitoonsa tai kohteluunsa tyytymätön potilas voi tehdä potilaslain 10 §:n mukaisen kirjallisen muistutuksen terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle siihen toimintayksikköön, jossa hoito on toteutettu.

Potilasvahinkoilmoitus
Mikäli potilas tai hänen omaisensa epäilee, että terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä on tapahtunut henkilövahinko, hän voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle korvauskäsittelyä varten. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Kantelu
Kantelu tehdään terveydenhuoltoa valvoville viranomaisille, eli aluehallintovirastolle tai Valviralle.

Kantelu tehdään Valviraan silloin, kun hoitovirhe-epäily koskee hoidossa olleen potilaan menehtymistä tai vakavaa vammautumista. Kantelu, joka antaa aihetta puuttua terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiharjoittamisoikeuteen, käsitellään Valvirassa. Muut kantelut käsitellään aluehallintovirastoissa.

Esinevahinko
Esinevahinkoja ei korvata potilasvahinkona. Esinevahingoksi katsotaan esimerkiksi potilaan hammasproteesin häviäminen tai silmälasien särkyminen sairaalassa hoidon aikana työntekijän virheen tai laiminlyönnin seurauksena. Esinevahingoissa sairaalan henkilökunta ohjaa potilasta tekemään kirjallisen korvaushakemuksen.