Espoon sairaalan asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.11.2019 klo 17.25

Espoon sairaalan keskeiset toimintaperiaatteet ovat potilaan laadukas hoito ja kuntoutus sekä kotoa kotiin -periaate. Kehitämme palvelua jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstötilanne on ollut välillä haasteellinen, kuten pääkaupunkiseudulla muutenkin, mutta tilanne on kohentunut. Henkilöstöjärjestöillä ei ole tietoa YLEn tänään esittämistä hoidon laatuun liittyvistä asioista.

YLE uutisoi tänään tapauksesta, jonka hoitamisessa emme onnistuneet Espoon sairaalan tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Tämänkaltaisia tilanteita ei pitäisi tapahtua. Vuonna 2017 sattuneen tapauksen jälkeen olemme päivittäneet suojaus- ja rajoittamistoimiin liittyvän ohjeistuksemme. Myös potilaalle osoitettavan oman vierihoitajan käyttöä on lisätty, millä varmistamme potilaan turvallisen hoidon erityistilanteissa.

Suhtaudumme vakavasti kaikkeen asiakaspalautteiseen ja toivommekin saavamme asiakkailta palautetta heti, kun huomautettavaa ilmenee. Silloin voimme parantaa palveluamme ja korjata puutteet välittömästi. Haluamme oppia kaikista virheistä ja laatupoikkeamista.

Jotta kokonaiskuva Espoon sairaalasta ei jää varjoon, haluamme tuoda esille seuraavat asiat:

Rajoittamistoimenpiteitä vain hoidollisista syistä

Espoon sairaalassa käytetään rauhoittavia lääkkeitä ainoastaan hoidollisista syistä. Samoin potilaan liikkumista rajoitetaan vain silloin, kun se on potilaan oman turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Espoon sairaala saa hyvää asiakaspalautetta, asiakkaiden tyytyväisyys on parantunut

Asiakaspalautteeseen perustuva NPS-suositteluindeksi on Espoon sairaalan osastoilla 63, kotisairaalassa 87 ja poliklinikoilla 96 (heinä-syyskuu 2019). NPS-mittarin lukema voi vaihdella välillä -100 ja +100. Mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa Espoon sairaalaa. Jos NPS-lukema on yli 50, sitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.

Espoon sairaalan osastoilla on vuodessa yli 3700 potilasta ja yli 5700 hoitojaksoa. Lisäksi kotisairaalassa ja poliklinikoilla on vuodessa yhteensä noin 3000 potilasta. Muistutuksia, kanteluita ja Potilasvakuutuskeskuksen selvityspyyntöjä Espoon sairaalasta on tehty 34 vuonna 2018 ja 28 tammi-syyskuussa 2019.

Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut ja terveysperusteiset poissaolot vähentyneet

Sairaalan henkilöstön työhyvinvointi parantunut. Tästä kertovat neljästi vuodessa tehtävä työhyvinvointipuntari ja kahden vuoden välein tehtävä Työterveyslaitoksen Kunta10 -tutkimus.

Henkilöstön vaihtuminen ja sijaisten hankkiminen on haaste niin Espoon sairaalassa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ylipäätään. Yleiseen tilanteeseen nähden Espoon sairaalan henkilöstötilanne on kohtalaisen hyvä, sillä avoinna olevia tehtäviä on vähemmän kuin aiemmin. Sijaisiakin on saatu kohtalaisen hyvin ja työvuorojen täyttämättä jääminen on harvinaista.

Osastoilla hoitohenkilöstön mitoitus on osaston toiminnan luonteesta riippuen 0,80−1,09. Fysio- ja toimintaterapeutit mukaan laskettuna mitoitus on 0,93−1,27, mikä on hyvä vastaaviin sairaaloihin verrattuna. Sairaassa on myös yhteiskäyttöisinä resursseina puheterapeutteja, musiikkiterapeutti, ravitsemusterapeutti, jalkaterapeutti, neuropsykologi ja osastosihteereitä. Laitoshuollon ja muut tukipalvelut ostamme HUSista.

Henkilöstöjärjestöt: henkilöstön vaihtuvuus on haaste, ei tietoa kuvatuista tapauksista

Henkilöstöjärjestöt ovat tavanneet Espoon sairaalan johtoa säännöllisesti siitä lähtien, kun sairaala avattiin maaliskuussa 2017.

Henkilöstöjärjestöjen viesti:

Sairaalan johdon ja henkilöstön edustajien yhteistyö on ollut säännöllistä ja hyvin toimivaa. Sairaalan johto on sairaalan toiminnan aloittamisesta lähtien tavannut säännöllisesti sekä henkilöstöjärjestöjen edustajia että myös tulosyksikön työsuojeluvaltuutettua. Henkilöstön edustajilla on näissä tapaamisissa ja myös näiden tapaamisten välillä ollut mahdollisuus tuoda käsiteltäviksi mm. kaikkia tietoonsa tulleita epäkohtia. Mm. henkilöstön vaihtuvuus on ollut näissä tapaamisissa agendalla. Samoin myös rekrytointiongelmat koskien sekä vakituista henkilöstöä ja sijaisten saatavuutta. Kun taas YLEn jutussa mainitut potilaiden sitominen, rauhoittavien lääkkeiden asiaton / perusteeton käyttö ja hoidon huono laatu ovat asioita, joista henkilöstö ei ole ollut yhteydessä henkilöstön edustajiin, eikä näitä em. asioita ole myöskään käsitelty näissä tapaamisissa.

Haipro-järjestelmä mahdollistaa ongelmien esille tuomisen myös nimettömänä

Espoon sairaalassa käytetään Haipro-järjestelmää, jossa henkilöstö voi myös nimettömänä ilmoittaa kaikista haittatapahtumista, läheltä piti -tilanteesta ja turvallisuusriskeistä. Järjestelmää käytetään sairaalassa varsin aktiivisesti, mikä onkin tärkeää palvelun laadun kehittämisessä. Kaikki Haipro-ilmoitukset käsitellään ja sovitaan, miten tilanne korjataan ja mitä siitä on opittavissa. Uutisessa mainituista seikoista ei ole tehty ilmoituksia Haipro-järjestelmään.

Seuraamme sairaalan toimintaa jatkuvasti monilla indikaattoreilla. Teemme parhaamme sen eteen, että asiakkaamme saavat laadukasta hoitoa ja että henkilöstön työhyvinvointi paranee edelleen.

Tietoa Espoon sairaalasta

Espoon sairaala on kuntoutus- ja kotiutussairaala, joka avattiin maaliskuussa 2017. Sairaala toimii Jorvin kampuksella. Toimintamme kantavana periaatteena on ”kotoa kotiin, takaisin arkeen ja elämään”, eli mahdollisimman ripeä kuntoutuminen.

  • Sairaalan viidellä osastolla on yhteensä 247 potilaspaikkaa.
  • Sairaalassa työskentelee 408 henkilöä.