Perusturvajohtaja Juha Metso: Hyvinvointia, varhaista tukea ja kuntoutusta uusin keinoin

25.10.2012 klo 11.00

Terveys, hyvinvointi ja onnellisuus syntyvät kokonaisuudesta, johon vaikuttavat mm. elintavat sekä palvelujärjestelmät. Tutkimusten mukaan suuri merkitys on kuitenkin myös sosiaalisilla suhteilla ja elämänasenteella. Tämän huomioiminen on haaste sekä espoolaisille itselleen että sosiaali- ja terveyspalveluille.

Palveluja kehitetään Tavoitetila 2020  -konseptin mukaisesti

Laitoshoidon osuus lastensuojelussa ja ikäihmisten palveluissa pienenee ja avohoidon osuus kasvaa. Uusia sähköisiä palveluja otetaan käyttöön. Sähköinen terveystarkastus ja  valmennus liitetään Omahoito-palveluun. Asiakkaiden näkemyksiä palvelujen kehittämisestä kootaan palautekyselyissä.Henkilöstösuunnittelua ja johtamista kehitetään siten, että ne tukevat palvelujen järjestämistä ja toiminnan jatkuvaa parantamista. Strategisen johtamisen ja toiminnan kehittämisen tueksi perustetaan pieni mutta tehokas kehittämisyksikkö. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi sekä työ- ja työmatkatapaturmien ehkäisemiseksi etsitään ratkaisuja. Harjoittelupaikkoja lisätään ja harjoittelua kehitetään suunnitelmallisemmaksi. Maanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuutta toimialan henkilöstöstä pyritään lisäämään.

Kustannustehokkuutta ja tuottavuutta lisätään; tavoitteena on vähintään 1,5 prosentin lisäys tuottavuuteen. Tuotanto- ja yksikkökustannuksia pienennetään toimintaa ja yhteistyötä tiivistämällä. Ostopalvelut kilpailutetaan ja sopimukset tarkistetaan. Toimitilojen käyttöä tehostetaan siten, että käytössä olevien työtilojen neliömäärä pienenee.

Nuorten yhteiskuntatakuu ja vanhuspalvelulaki astuvat voimaan

Nuorten yhteiskuntatakuu tulee voimaan vuonna 2013. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden kuluessa.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) tullee voimaan kesällä 2013. Laki kiinnittää huomiota iäkkäiden henkilöiden oikeuteen saada laadukasta ja tarpeenmukaista hoivaa.

Terveyspalvelut: Terveysasemille etsitään uusia toimintamalleja

Kolmivuotisessa kokeilussa selvitetään, millaisia terveyskeskuspalveluja yksityinen yritys pystyy tarjoamaan. Kokeilu toteutetaan Suvelan ja Tuomarilan alueella. Kivenlahden terveysasemalla kokeillaan nettobudjetointia: Kivenlahti jatkaa kaupungin terveysasemana mutta saa lisää vapausasteita ja voi kehittää toimintaansa joustavasti, asiakkaiden tarpeiden mukaan. Samarian ja Kalajärven terveysasemilla kehitetään hoitajapainotteista toimintamallia.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen diabetespoliklinikka käynnistyy keväällä Jorvin sairaalassa. Sinne keskitetään kaikkien nuoruustyypin diabeetikkojen hoito sekä vaativa II-tyypin diabeetikkojen hoito. Jatkossa yhteistä poliklinikkatoimintaa suunnitellaan myös reumapotilaille. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa kehitetään avohoitopainotteisia palveluketjuja; mm. liikkuvaa työtä uudistetaan ja monipuolistetaan kuntalaisten muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelut: Kotiin ja lapsen kasvuympäristöön vietävää tukea lisätään

Tavoitteena on auttaa lapsia ja perheitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lähellä lapsen kasvuympäristöä – kotona, päivähoidossa ja koulussa. Arjessa selviytymistä tukevaa perhetyötä, mm. tilapäistä kotiapua ja lastenhoitoa, lisätään erityisesti pienten koululaisten ja vammaisten lasten perheille.

Lasten mielenterveyspalveluja vahvistetaan. Keväällä avataan lastenpsykiatrinen avohoitoyksik-kö, joka palvelee 0–12-vuotiaita lapsia. Konsultaatiopalveluita, jalkautuvaa työtä ja ryhmäkuntoutusta lisätään perinteisen vastaanottotoiminnan rinnalle. Perheneuvoloissa lisätään nk. vauvaperhetyötä eli varhaisen vuorovaikutuksen tukea perheille, joissa on 0–2-vuotias lapsi.

Laitoshoidon tilalle tuodaan kodinomaisia ratkaisuja. Lastensuojelupalveluissa panostetaan perhehoitoon ja tehostettuun perhetyöhön. Auroran lastenkodin yhteydessä tarjotaan 0–12-vuotiaille lapsille ja perheille tehostettua perhetyötä. Vammaisten asumispalvelupaikkoja sekä työ- ja päivätoiminnan paikkoja lisätään noin 30 henkilölle. Pitkäaikaisasunnottomille valmistui vuonna 2012 lähes 200 eritasoista tukiasuntoa. Vuonna 2013 valmistuu vielä yksittäisiä tukiasuntoja; sen lisäksi vahvistetaan asumisneuvontaa ja tukea häätöjen ehkäisemiseksi.

Vanhusten palvelut

75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa yli 8 prosenttia (noin 600 henkilöllä) vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012. Tämä edellyttää palvelujen lisäämistä ja palveluvalikoiman laajentamista. Ennakoivaa toimintaa ja varhaiskuntoutusta kehitetään yhdessä sivistystoimen, vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen kanssa. Kotihoitoa ja sen tukipalveluja suunnataan eniten apua tarvitseville. Ikäihmisten hoito-, kuntoutus- ja kotiutusprosesseja tehostetaan Espoon sairaalassa, jotta asiakkaat saavat tarvitsemansa avun nopeasti ja kotiutuvat sairaalasta mahdollisimman toimintakykyisinä. Keväällä 2012 aloittaneen kotiutustiimin toiminta vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa. Espoon sairaalassa aloitetaan päiväkuntoutustoiminta, jonka tarkoituksena on varmistaa kuntoutuksen jatkuminen kotiutumisen jälkeen. Espoon uuden sairaalan (2016) suunnittelu yhteistyössä HUSin kanssa jatkuu.

Kotona asumista ja kodinomaista asumista tukevia palveluja lisätään ja monipuolistetaan. Elä ja asu  seniorikeskusten suunnittelua Leppävaaraan (2015) ja Tapiolaan (2017) jatketaan. Viherkoti remontoidaan ja muutetaan elä ja asu- muistipalvelukeskukseksi (2013–2014). Taavinkodin toiminnan laajennusta muistipalvelukeskukseksi suunnitellaan; laajennus toteutetaan asteittain.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintamenot ovat 703,8 milj. euroa (+21 milj. euroa). Menojen lisääntymiseen vaikuttavat erityisesti vanhusten palvelujen ja toimeentulotuen asiakasmäärien lisääntyminen. Tuloja arvioidaan kertyvän 75,5 milj. euroa (+4,1 milj. euroa).

Juha Metson talousarvioesitys (pdf)

Sosiaali- ja terveystoimen menot 2013Sosiaali- ja terveystoimen menot 2013