Lastenneuvola

Lastenneuvolassa seurataan alle kouluikäisen lapsen kasvua ja kehitystä monipuolisesti. Kehityksen edistyminen on usein tärkeämpää kuin se, mitä lapsi kulloisessakin yksittäisessä tilanteessa osaa. Neuvolassa keskustellaan perheen terveyteen, hyvinvointiin ja vanhemmuuteen liittyvistä asioista, kuten perheen voimavaroista ja lasten kasvatuksesta, ravitsemuksesta, liikunnasta, vuorokausirytmistä, ulkoilusta, tapaturmista, ihmissuhteista, mielialasta, perheväkivallasta ja päihteistä sekä perheen taloudellisesta tilanteesta. Terveydenhoitaja suunnittelee tarkastuksiin liittyvän terveysneuvonnan perheen tarpeiden mukaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden palvelujen tuottajien kanssa, kuten perhetyö, perheneuvola, sosiaalityö, erikoissairaanhoito.

Neuvolakäynteihin varattu aika vaihtelee käynnin luonteesta riippuen.

Neuvoloissa emme voi hoitaa äkillisesti sairastunutta lasta, vaan sairaustapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä omaan terveysasemaan. Terveydenhoitajilta voi kuitenkin kysyä neuvoja puhelimitse tai chatin kautta.

Lastenneuvolaseuranta 0–6-vuotiaana. 

 

Synnytyksen jälkeinen puhelinkontakti

Olethan yhteydessä neuvolaan puhelimitse mahdollisimman pian vauvan syntymän jälkeen, jo synnytyssairaalasta ennen kotiutumista. Puhelun aikana sinulta kysytään synnytyksen kulusta, perheen ja vauvan voinnista sekä vauvan tarkemmat syntymätiedot. Tärkeää on myös kertoa, mikäli sairaalaan on vielä sovittuna käyntejä kotiutumisen jälkeen.

Ensisynnyttäjän perheelle pyritään varaamaan kotikäynti ensimmäiseksi käynniksi, uudelleensynnyttäjät perheineen tulevat neuvolavastaanotolle.

Neuvolan puhelinpalvelu palvelee arkisin klo 8.30–14.30 numerossa 09 816 22800.

Synnytyksen jälkeinen kotikäynti ensisynnyttäjälle tai käynti neuvolassa uudelleensynnyttäjälle

Ensimmäinen käynti on yleensä 1-7 vuorokautta kotiutumisen jälkeen.

Ensimmäisellä käynnillä keskustellaan synnytyskokemuksesta ja perheen voinnista synnytyksen jälkeen.

Käynnillä havainnoidaan vauvan terveydentilaa ja kasvua sekä ohjataan ja tuetaan perhettä imetyksessä sekä vauvan hoidossa tarpeiden mukaisesti.

Käynnin kesto on 75 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen. Kotikäyntiaika (120 minuuttia) on viitteellinen matkojen vaihtelevuudesta johtuen, ja aika sisältää matka-ajat, perheen luona oloajan sekä terveystietojen kirjaamisen.

2–4 viikon ikäisen lapsen terveystarkastus

Käynnillä huomioidaan vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta ja keskustellaan vauvan hoitoon ja ruokintaan liittyvistä teemoista perheen tarpeiden mukaisesti. Aiheita voivat olla esimerkiksi vauvan itku ja tyynnyttelykeinot sekä vatsavaivojen helpottaminen.

Keskustelun teemoina ovat lisäksi kansallinen rokotusohjelma, vanhemmuus, parisuhde, seksuaalisuus ja ehkäisy.

Käynnin kesto on 60 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

6 viikon ikäisen lapsen terveystarkastus lääkärillä

6 viikon iässä tehtävä lääkärintarkastus täydentää synnytyssairaalassa tehtävää ensimmäistä lääkärintarkastusta. Ennen lääkärille menoa perhe tapaa myös terveydenhoitajan.

Käynnillä keskustellaan perheen tarpeen mukaan vauva-arjen asioista, kuten vauvan vatsavaivoista ja niiden helpottamisesta, vauvan itkuisuudesta ja tyynnyttelykeinoista, varhaisesta vuorovaikutuksesta, sylissä pidosta, ihokontaktista, katsekontaktista tai imetyksestä. Vauvan kasvun seuranta.

Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Käynnin kesto on yhteensä 40 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Laaja terveystarkastus 3kk iässä, terveydenhoitajan osuus

3 kuukauden käynti on osa laajaa terveystarkastusta. Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja koko perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen. Lääkärin vastaanotto on lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen.

Valmistauduttehan käyntiin etukäteen kotona keskustelemalla perheen voimavaroista ja terveystottumuksista voimavaralomakkeen avulla. Vanhemman jaksamisen ja hyvinvoinnin arvioinnin tukena käytetään EPDS-kyselyä, jonka molempien vanhempien toivotaan täyttävän paria päivää ennen vastaanottoa.

Käynnillä keskustellaan voimavara- ja mielialakyselyiden pohjalta perheen toivomista teemoista liittyen koko perheen hyvinvointiin ja elintapoihin. Käynnillä seurataan myös vauvan kasvua ja kehitystä.


Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Käynnin kesto on 60 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Laaja terveystarkastus 4kk iässä, lääkärin osuus

Laajassa terveystarkastuksessa keskustellaan lapsen ja perheen hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä, ja se sisältää sekä terveydenhoitajan että lääkärin tapaamisen. Lääkärin vastaanotolla syvennetään 3 kk käynnin teemoja perheen tarpeiden mukaisesti.

Ennen lääkärille menoa perhe tapaa terveydenhoitajan. Terveydenhoitajan vastaanotolla seurataan vauvan kasvua. Muina aiheina voivat olla perheen esille nostamat asiat, kuten imetys, vauvan kehitys ja perheen vointi.

Käynnin kesto on yhteensä 40 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

5kk ikäisen lapsen terveystarkastus

Käynnin teemana ovat vauvan kasvu ja kehitys. Käynnillä keskustellaan myös muun muassa kiinteiden ruokien aloituksesta, imetyksen jatkumisesta, vauvan motorisesta kehityksestä, perheen voinnista sekä muista perheen esille tuomista asioista.

Käynnillä annetaan rokotusohjelman mukaiset rokotteet.
Rokotusohjelma 0-7-vuotiaille (pdf, 444 Kt)

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

6kk ikäisen lapsen terveystarkastus ryhmäneuvolakäyntinä

Käynti toteutetaan ryhmäneuvolana. Ryhmäneuvolaan osallistuu noin kuusi lasta vanhempineen ja ryhmäkeskustelun aiheina ovat muun muassa totuttelu kiinteisiin ruokiin, uniasiat, lapsen motorinen kehitys ja liikkuminen, kodin turvallisuus sekä suun terveydenhoito.

Ryhmäneuvolan yhteydessä huomioidaan myös lapsen kasvun seuranta erillisellä yksilövastaanotolla.

Ryhmän kesto on noin 45 minuuttia, jonka lisäksi on lyhyt yksilökäynti terveydenhoitajalla.
 

8kk ikäisen lapsen terveystarkastus lääkärillä

Lääkärin tekemään lapsen terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen arvioinnin lisäksi vanhempien mahdollisten huolenaiheiden selvittäminen.

Ennen lääkärille menoa perhe tapaa terveydenhoitajan, joka seuraa vauvan kasvua ja kehitystä.

Käynnin kesto on yhteensä 40 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan ja lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Lastenneuvolakäynnit 1–6-vuotiaana