Espoo vähentää lapsiperheköyhyyttä toimenpideohjelmalla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.9.2019 klo 14.35

Espoon kaupunki tarttuu lapsiperheköyhyyden vähentämiseen ja köyhyyden vaikutusten lieventämiseen toimenpideohjelmalla. Ohjelman tavoitteena on löytää yhteisiä, poikkihallinnollisia ratkaisuja, joilla ennaltaehkäistään ja kavennetaan espoolaisten terveys- ja hyvinvointieroja. Ohjelmaan on koottu toimenpiteitä voimassa olevista hyvinvointisuunnitelmista ja ohjelmista, ja ehdotettu uusia toimenpiteitä kuhunkin havaittuun ongelmakohtaan mittareineen.

Vaikka Espoossa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu väestö, tuovat kaupungistuminen ja kasvu myös haasteita, kuten yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ongelmia. Suomen kuudesta suurimmista kunnista Espoossa ja Vantaalla oli suurin lapsiperheiden osuus perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista. 

”Lapsiperheköyhyyteen voidaan vaikuttaa yhteisvoimin. Kun tunnemme lapsiperheiden haasteiden juurisyyt, voimme lieventää riskejä, eivätkä ongelmat pääse kasaantumaan tai pahenemaan”, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström sanoo.

Kaikki perheenjäsenet otetaan huomioon

Lapsiperheiden köyhyyden riskitekijöitä ovat muun muassa ammatillisen koulutuksen puuttuminen, työttömyys tai työkyvyttömyys, kalliit asumiskulut ja ensisijaisten etuuksien riittämättömyys. Toimeentulohuolet ovat riskitekijä sekä vanhempien että lasten jaksamiselle. Jatkossa kaupunki panostaa vähävaraisten vanhempien jaksamisen tukeen. Toimeentulotukea saaville lapsiperheille tarjotaan mahdollisuutta palvelutarpeen arviointiin, jossa huomioidaan koko perheen hyvinvointi. Kaikille tarjottavat ja toisiaan täydentävät perusturvajärjestelmät ovat tehokkain tapa lapsiköyhyyden vähentämiseen ja lasten tasa-arvon toteutumiseen.

Perheen vähävaraisuus saattaa altistaa kiusaamiselle ja rajoittaa lapsen mahdollisuutta osallistua esimerkiksi harrastuksiin. Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa, ja jatkossa pyritään löytämään yhä parempia tapoja ohjata heitä harrastuksiin - myös heitä, jotka eivät vielä harrasta mitään. Mielekkäässä harrastuksessa lapsella tai nuorella on mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja tuntea yhteisöllisyyttä toisiin.

Espoossa vieraskielisten nuorten riski päätyä työelämän tai koulutuksen ulkopuolelle on yli neljä kertaa suomen- ja ruotsinkielisiä nuoria korkeampi.

”Erilaisissa nuoren elämän siirtymäkohdissa on tärkeää antaa pieni erityishuomio nuorelle, joka on vaarassa pudota esimerkiksi jatko-opinnoista. Tähän olemme tarttuneet muun muassa Tulevaisuuskiihdyttämö-hankkeen avulla, joka meillä on menossa Omnian aikuiskoulutuksen kanssa. Hankkeessa tarjotaan maahanmuuttajanuorelle henkilökohtainen valmentaja, joka vahvistaa nuoren kiinnittymistä lähialueen palveluihin ja yhteiskuntaan”, Ahlström kertoo.

Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi 2019–2021 syntyi valtuuston aloitteesta. Valtuusto seuraa vuosittain toimenpideohjelman toteuttamista, ja arvioi asetettujen tavoitteiden riittävyyttä lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi.

Toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi 2019-2021 (pdf, 662 Kt)

Lisätietoa
Mari Ahlström, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja, p. 043 825 6658
Eveliina Cammarano, sosiaalipalvelujen asiantuntija, p. 040 506 7817
Terhi Pippuri, sivistystoimen erityissuunnittelija, p. 043 827 2471