Hyvinvointijohtaminen Espoossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Espoossa

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä. Vastuu tästä on toimialojen yhteinen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kysymys tietoisesta vaikuttamisesta hyvinvointiin ja se taustatekijöihin, kuten elinoloihin ja elinympäristöön, elintapoihin ja elämänhallintaan sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Se voidaan nähdä investointina, jolla ehkäistään köyhyyttä, syrjäytymistä ja muita sosiaalisia haittoja.

Hyvinvointityötä johdetaan monialaisessa yhteistyössä

Espoon kaupungin hyvinvointityön johtamisesta vastaavat kaupungin johtoryhmä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä sekä kolme ikäkausittaista hyvinvointityön ohjausryhmää.

Kaupungin johtoryhmä vastaa hyvinvoinnin näkökulmien kytkemisestä kaupungin strategiaan sekä kaupungin toiminnan ja talouden suunnitteluun ja seurantaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä puolestaan varmistaa, että hyvinvoinnin näkökulmat ovat osa edellä mainittuja prosesseja ja huolehtii, että hyvinvoinnin yhteiset tavoitteet näkyvät toimialojen ja tulosyksiköiden tuloskorteissa. Ohjausryhmä johtaa hyvinvointia koskevien tavoitteiden toimeenpanoa ja edistää hyvinvointia tukevaa yhteistyötä toimialojen ja verkostojen välillä. Ohjausryhmässä on edustus kaikilta toimialoilta, keskeisistä tulosyksiköistä, järjestökentältä sekä Omnian ammattiopistosta.

Lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden poikkihallinnollista hyvinvointityötä suunnittelee, seuraa, ja arvioi kullekin kolmelle ikäryhmälle perustetut ohjausryhmät. Nämä vastaavat mm. ikäryhmää koskevien hyvinvointitavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisesta.

Hyvinvoinnin kysymyksissä tiivistä yhteistyötä tehdään muuan muassa alueella toimivien järjestöjen, seurakuntien ja yritysten kanssa. Tärkeitä kumppaneita ovat myös alueen oppilaitokset.

Hyvinvointijohtamisen rakenteet EspoossaHyvinvointityön johtamista tukevat hyvinvointikertomus ja -suunnitelmat, jotka päivitetään kerran valtuustokaudessa. Hyvinvoinnin tilan muutoksista ja suunnitelmien toteutumisesta raportoidaan valtuustolle vuosittain.

Hyvinvointikertomus 2017-2021

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021
Työikäisten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021
Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2016-2021: Täyttä elämää ikääntyneenä

Kumppanuusfoorumi

Kumppanuusfoorumi on alusta kaupungin ja järjestöjen yhteistyölle. Kumppanuusfoorumin fokus on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ratkaisujen löytämisessä keskeisiin hyvinvointihaasteisiin. Foorumi toimii ideahautomona ja syötteenantajana kehittämistyölle.

Kumppanuusfoorumin tavoitteena on muun muassa:
• Kuulla järjestö- ja yhdistystoimijoita koskien espoolaisten hyvinvoinnin tilaa ja hyödyntää saatua tietoa lakisääteisen hyvinvoinnin tilan raportoinnin yhteydessä
• Vahvistaa yhteistyötä hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa sekä toimenpiteiden toteuttamisessa
• Tukea järjestöjen hankehakemusten ja kaupungin hyvinvointityön strategisten tavoitteiden kytkeytymistä
• Lisätä eri sektoreilla toimivien järjestöjen keskinäistä vuoropuhelua ja yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi uudenlaisin vaikuttavin keinoin

Foorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki Espoossa toimivat järjestöt ja muut toimijat, joita foorumissa käsiteltävät teemat kiinnostavat.

Tuleva Kumppanuusfoorumi järjestetään 30.9. klo 16.30–19 (Etkot 16.30–17). Aiheena on mielen hyvinvoinnin edistäminen. Tilaisuudessa kuulemme koosteen Espoolaisten hyvinvointi -tietopaketista, case-esimerkkejä järjestöjen työstä sekä jaamme kokemuksia ja ideoimme pienryhmissä. Ilmoittautuminen avataan elokuussa.

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma mielen hyvinvointia edistämässä

Hyvinvoiva Espoo -ohjelma on yksi valtuustokauden kehitysohjelmista. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa espoolaisten mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia ja lisätä mahdollisuuksia olla osana yhteisöä. Erityisessä fokuksessa on espoolaisten mielen hyvinvoinnin edistäminen.

Ohjelman aikana espoolaisia kannustetaan eri tavoin ottamaan viisi keinoa osaksi omaa arkeaan. Näillä keinoilla voi tutkitusti lisätä omaa hyvinvointia, onnellisuutta sekä saada lisävuosia elämään.

Viisi keinoa elää paremmin ja pidempään
Hyvinvoiva Espoo -ohjelman suunnitelma

Espoo jäsenenä Terve Kunta -verkostossa

Espoon kaupunki on ollut jäsen valtakunnallisessa Terve Kunta -verkostossa vuodesta 2017 alkaen. Verkoston toiminnan tavoitteena on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy. Verkostossa jaetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää osaamista ja hyviä käytäntöjä.

Verkosto asettaa toiminnalleen yhteiset tavoitteet neljän vuoden välein. Vuosina 2017-2020 keskeistä on kuntien tukeminen sote- ja maakuntauudistuksessa sekä lakisääteisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteiden toimeenpanossa, erityisesti ennakkoarvioinnin käyttöönotossa ja hyvinvointikertomuksen valmistelussa.

Verkosto järjestää vuosittain Terve Kunta -päivät, joiden tavoitteena on tehdä näkyväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioita, käytäntöjä sekä tukea ammatillista osaamista.

Suomen Terve Kunta -verkostoa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kansallinen verkosto kuuluu kansainväliseen WHO:n Healthy Cities -verkostoon ja mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön kunnille tätä kautta. Terve Kunta -verkoston toimintaan voi tutustua tarkemmin THL:n verkkosivuilla.

Terve kunta -verkosto