Toimivaa ja uudenlaista kotouttavaa toimintaa Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.10.2019 sosiaaliohjaaja Annika Vistbacka

Syysloman jälkeen käynnistyy Omnian aikuisten perusopetuksessa kurssi, jonka nimi on Elämän taito. Kurssilla opiskelija saa käytännön opastusta asumiseen, hyvinvointiin ja itsenäistymiseen liittyvissä asioissa. Kurssi on järjestyksessään jo kuudes.

Kurssi poikkeaa muusta opetustarjonnasta siinä, että se toteutetaan yhteistyössä Espoon maahanmuuttajapalvelujen, Kotona kaupungissa -hankkeen ja paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kuntia kannustetaan innovatiivisiin ja poikkihallinnollisiin kotouttamistoimiin, joista Elämän taito -kurssi on yksi toimiva esimerkki. Elämän taito -kurssi onkin vähitellen vakiintunut osaksi Espoon aikuislukion aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. 

Kurssin tavoitteena on tukea kotoutumisvaiheessa olevia nuoria opiskelijoita ymmärtämään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen omassa elämässä, elinympäristössä ja laajemmin koko yhteiskunnassa. Jokaisen kurssin sisältö räätälöidään kullekin ryhmälle sopivaksi ja siinä pyritään huomioimaan ryhmän erityistarpeet.

Edelliselle, keväänä 2019 järjestetylle kurssille osallistuneet opiskelijat antoivat kurssista positiivista palautetta. Heidän kanssaan käytiin läpi muun muassa vuokra-asumiseen, rahankäyttöön, paloturvallisuuteen, kodin huoltotöihin, mielen hyvinvointiin, tunteisiin ja ravintoon liittyviä asioita. Kurssille osallistuneiden mielestä tunneilla erityisen hyvää oli asioista keskustelu. 

Kurssin onnistumisen kannalta olennaista on luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen, sillä kurssilla keskustellaan myös elämän vaikeista asioista. Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan valtaosa opiskelijoista (87,5 %) oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että he olivat saaneet kurssilla uutta tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Valtaosa (75 %) oli käyttänyt kurssilla opittuja tietoja ja taitoja omassa arkielämässä. Elämän taito -kurssi on valinnainen perusopetuksen alkuvaiheessa, ja sille osallistuneet suosittelisivat kurssia opiskelukavereilleen.

Oppilaitoksen näkökulmasta arvokasta on se, että paikallisen yhteistyön kautta saadaan sosiaalihuollon näkökulma sisällytettyä opetukseen. Myös opiskelijat huomasivat kurssin olevan erilainen muuhun opetustarjontaan verrattuna. Kurssille osallistuneiden oppilaiden, kurssin järjestelystä ja toteutuksesta vastanneiden sekä oppilaitoksen edustajan positiivisten kokemukset kannustavat muitakin kokeilemaan erilaisia yhteistyömalleja paikallisessa kotouttavassa toiminnassa. 

Jos olet kiinnostunut kurssille tuotetusta materiaalista, ole yhteydessä kurssin järjestäjiin.

****

Espoon kaupungin maahanmuuttajapalvelut tarjoaa palvelua pakolaistaustaisille henkilöille ja tukea kotoutumisessa.

Kotona kaupungissa -hanke on kolmevuotinen pakolaistaustaisille nuorille ja lapsiperheille suunnattu asumisen valmennus, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä asumisen ongelmia, lisätä asumisen taitoja ja parantaa hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Lisätietoa kurssista ja sen sisällöstä      
Aino-Marja Kairamo, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon maahanmuuttajapalvelut, aino.marja.kairamo@espoo.fi
Sanni Liimatainen, projektipäällikkö, Kotona Kaupungissa -hanke, sanni.liimatainen@espoo.fi