Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki (§ 26: Odotusaikojen julkaiseminen, katso Finlex) velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Odotusajat julkaistaan kahden vuoden ajalta. Odotusajat julkaistaan tällä sivulla. Vuonna 2020 raportoimme odotusajat neljä kertaa vuodessa. Vuosina 2018 ja 2019 odotusajat julkaistiin kolme kertaa vuodessa. Lisäksi odotusajat ovat esillä Espoon kaupungin palvelukeskusten seinällä, ja ne toimitetaan tiedoksi Espoon vanhusneuvostolle.

Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin

1.9.–31.12.
2019

 
1.1.–
31.3.
2020
*
1.4.–30.6. 2020*
 
1.7.–30.9.
2020*

 

1.10.–
31.12
2020*

1.1.–31.3.
2021*

Ikääntyneiden avopalvelut

Palvelutarpeenarvio 75 vuotta täyttäneille
Lain velvoite: viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä
Keskimääräinen odotusaika arviointipyynnöstä arvion
toteutukseen (arkipv)
5 4 3 3 3 4
Arviointipyynnöstä arvion toteutusta yli 7 arkipv odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana 7 6 1 1 1 2
Omaishoidontuki 65 vuotta täyttäneille***
Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika (vrk) päätökseen hakemuksen saapumisesta  22 19 10 9 9 9
Hakemuksen saapumisesta yli 90 vrk päätöstä odottaneiden henkilöiden määrä 0 0 0 0 0 0
Säännöllinen kotihoito
Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskim. odotusaika päätöksestä palvelujen alkamiseen (vrk) 0 0 0 0 0 0
Päätöksestä yli 90 vrk palvelujen alkamista odottaneiden henkilöiden määrä 0 0 0 0 0 0
Sairaalapalvelut 

Geriatrian poliklinikka**
 
Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika lähetteen saapumisesta geriatrian poliklinikan ensikäyntiin (vrk) 81 76 93 102 48 69
Yli 90 vrk lähetteen saapumisesta ensikäyntiä geriatrin poliklinikalle odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson aikana 11 15 32 74 0 6
Hoivapalvelut 

Hoiva-asuminen

Lain velvoite: alle 90 vrk
Keskimääräinen odotusaika hoiva-asumisen päätöksestä palvelun alkamiseen (vrk) 25 25 24 24 24 24
Palvelupäätöksestä yli 90 vrk hoivapaikkaa odottaneiden henkilöiden määrä seurantajakson lopussa 0 0 0 0 0 0

* Vuonna 2020 ja 2021 raportoimme odotusajat neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2019 odotusajat julkaistiin kolme kertaa vuodessa.
**Espoolaiset, joille ei ole pystytty tarjoamaan tai järjestämään väliaikaisesti tarpeenmukaista hoivapaikkaa.
*** Vanhusten palvelujen myöntämän o maishoidontuen asiakkuuden ikäraja muuttui vuonna 2020.  Vanhusten palvelut  vastasi  50 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuesta 28.2.2020 saakka.  1.3.2020 omaishoidon tuen alle 65-vuotiaat siirtyivät vammaispalvelujen asiakkaiksi.