Maksukatto

Kalenterivuoden aikana aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto.

Asiakkaat, joiden maksukaton piiriin kuuluvien maksujen määrä ylittää 683 euroa yhden kalenterivuoden aikana, voivat hakea loppuvuodeksi vapaakorttia. Vapaakortin myöntämisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat vapaakortin haltijalle kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton täyttymisen jälkeen kuitenkin 17,90 euron maksu hoitopäivältä (ei peritä alle 18-vuotiaalta). Asiakkaan tulee muistaa kertoa vapaakortistaan hoitoon tullessaan.

Maksukattoa kerryttävät myös HUS:n erikoissairaanhoidon maksut. Sen sijaan suun terveydenhuollon maksuja tai kotona annettavan palvelun maksuja ei lasketa mukaan maksukattoon.

Maksukaton määritteleminen

Maksukattoa kerryttävien maksujen seuranta ja maksukaton täyttymisestä huolehtiminen on asiakkaan vastuulla. Asiakkaan tulee osoittaa maksukaton ylittyminen. Maksukattoon kuuluvat laskut ja kuitit tulee säilyttää, mieluiten käynti/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä, jotta on helpompi seurata, missä sosiaali- ja terveystoimen yksikössä maksukatto täyttyy. Kuitit maksetuista laskuista tulee säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen maksukaton euromäärää laskettaessa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Jos maksukatto täyttyy Espoon kaupungin palvelujen piirissä, vapaakortit myönnetään Talouspalveluista.

Muualla täyttyvät vapaakortit myönnetään ko. terveydenhuollon yksikössä (esim. HUS:ssa, ks. yhteystiedot HUS:n laskusta).

Lisätietoja maksukattoon liittyvistä asioista voi kysyä Talouspalvelujen asiakaspalvelunumerosta 09 8162 9500 ma-pe klo 9-15.

Maksukaton piiriin kuuluvat:

 • hoito ja ylläpito psykiatrian yksikössä
 • kuntoutuspalvelujen avopuheterapia
 • kuntoutushoidon maksu
 • terveyskeskusmaksut ja päivystysmaksut (myös muihin kuntiin maksetut asiakasmaksut)
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu)
 • fysioterapian ryhmäkäynnit
 • toimintaterapia
 • sarjassa annettava hoito
 • yö- ja päivähoidon maksu (osavuorokautinen sairaalahoito)
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään ylläpitomaksuna lyhytaikaisesta laitoshoidosta 17,90 euroa hoitopäivältä)
 • päiväsairaalamaksu.

Kun asiakas esittää vapaakortin, ei korttiin merkityltä henkilöltä peritä maksua edellä luetelluista palveluista.

Maksukaton piiriin eivät kuulu:

 • hammashuollon maksut
 • kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen maksut
 • kotisairaanhoidon maksut
 • lapsiperheiden kotipalvelun maksut
 • lastensuojelun maksut
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • maksu lyhytaikaisesta asumispalvelusta
 • maksu pitkäaikaisesta asumispalvelusta
 • maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
 • perhehoidon maksut
 • päivätoiminnan maksut
 • tukiasumisen maksut
 • työterveyshuollon maksut
 • maksut vaikeavammaisten kuljetuspalveluista
 • viivästyskorko ja perintäkulut
 • erikoismaksuluokassa annetun hoidon maksut.

Maksukaton ulkopuolelle jäävät myös sellaiset maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito.

Samoin maksut, joiden suorittamiseksi on myönnetty toimeentulotukea, jäävät maksukaton ulkopuolelle. Palvelusetelin omavastuuosuudet eivät kerrytä asiakasmaksulain mukaista maksukattoa.

Lääkekustannusten maksukatto (ns. lääkekatto) hoituu Kelan kautta.