Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi torstaina 14.6.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.6.2018 klo 16.13

Poimintoja esityslistalta:

4. Vastaukset vuoden 2017 arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin

Tarkastuslautakunta on esittänyt huomioita mm. asiakkaiden osallisuudesta, nuorten mielenterveyspalveluista ja vammaispalveluista. Vastauksessa todetaan, että vammaispalveluissa on kehitetty asiakkaiden osallisuutta ja kuulemista, kuten vammaisten asiakkaiden osallisuutta helpottavia välineitä. Sosiaalipalveluissa työskentelee kokemusasiantuntijoita ja myös lastensuojelussa toimii asiakasraateja ja yhteiskehittämisryhmiä. Nuorten masennuksen varhaiseen puuttumiseen kehitetty IPC-menetelmää on hyödynnetty kouluissa ja se on osoittautunut toimivaksi. Nuorten hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi on palkattu lisää sairaanhoitajia mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Vastaukset tarkastuslautakunnan havaintoihin

5. Suur-Matinkylän terveysasemapalvelujen järjestäminen

Lautakunnalle esitetään, että Matinkylän suuralueen terveysasemapalvelut järjestetään Ison Omenan terveysasemalla tammikuusta 2019  alkaen.

Tiedote 8.6.2018: Esitys: Matinkylän terveysasema muuttaa Ison Omenan palvelutorille, Henttaan ja Suurpellon asukkaille uusi palvelupiste

6. Omaishoidon tuen toimintaohjeen tarkistus

Omaishoidon tuen myöntämisen toimintaohjeeseen esitetään pieniä teknisiä tarkistuksia soveltamisen tueksi. Omaishoitajan palkkion suuruuteen vaikuttavat periaatteet säilyvät ennallaan. Asiakaskohtaiset päätökset palkkioiden mahdollisista muutoksista tehdään 1.11.2018 alkaen. Esitys

Omaishoidon tuki maksetaan täysimääräisenä suurelle osalle omaishoitajista. Palkkiota vähennetään vain silloin, kun hoidettava saa runsaasti muita julkisia palveluja, esimerkiksi on yli yhdeksän tuntia arkipäivässä muun kuin omaishoitajan vastuulla (alennusprosentti 25) tai on säännöllisesti vähintään 14 kalenteripäivää kuukaudessa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella (alennusprosentti 50). Jos omaishoidon tukea alennetaan, sovelletaan vain yhtä alentamisperustetta.

7. Lapsiperheiden kotipalvelusta perittävät maksut

Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa lastenhoitoapua ja kodinhoidollista apua perheille, joissa tarvitaan tukea vanhemman alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kotipalvelun ensikäyntiarvio asiakkaan kotiin on maksuton. Muista käynneistä peritään maksu, jonka suuruuteen vaikuttavat palvelun määrä sekä perheen koko ja tulot. Erityistä tukea tarvitseva perhe voi saada kotipalvelun maksutta.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut 1.9.2018 alkaen. Lisäksi esitetään, että kotipalvelu katsotaan säännölliseksi, kun palvelu jatkuu yli kolme kuukautta ja palvelua on yli 6 tuntia kuukaudessa. Esitys

8. Etäkotihoidon laitemaksun poistaminen

Videovälitteiset etäpalvelut korvaavat säännöllisen kotihoidon kotikäyntejä tai täydennetään asiakkaan päivittäisiä palveluja. Etäkäynnillä asiakasta voidaan opastaa esimerkiksi ottamaan lääkkeitä, pistämään insuliinia tai lämmittämään ruokaa. Etäkuntoutuksena voidaan jatkaa esimerkiksi sairaalassa aloitettua puheterapiaa, toimintaterapiaa tai fysioterapiaa. Etäkotihoidon asiakkailta on peritty laitemaksua 20 euroa kuukaudessa. Lautakunnalle esitetään, että laitemaksu poistetaan. Esitys

Esityslista kokonaisuudessaan