Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi keskiviikkona 22.11.2017

20.11.2017 klo 15.44

Poimintoja lautakunnan kokouksen esityslistalta:

4. Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus, lokakuu 2017

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 17,9 milj. euroa alijäämäisenä. Tulotavoitteesta jäädään arviolta 8,4 milj. euroa, sillä avosairaanhoidon ja vanhuspalveluiden asiakasmaksu- ja myyntitulot sekä valtiolta saatavat pakolaiskorvaukset jäävät talousarviosta. Menot ylittyvät arviolta 9,4 milj. euroa. Ylityksen aiheuttajia ovat erikoissairaanhoito, vammaispalvelut, työmarkkinatuki ja hoitotarvikkeet.

Tulostavoitteiden toteutuminen: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottavuus paranee vähintään 1,0 %, odotusaika terveysasemien kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 vuorokautta ja kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus on vähintään 92,3 %. Sen sijaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta ei pienene vaan on lähtenyt kasvuun.

5. Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelmat 2017–2021

Lautakunnalle esitellään Hyvinvointikertomus 2017–2021, jossa kuvataan espoolaisten hyvinvointiin liittyvät ilon- ja huolenaiheet sekä hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja tavoitteet. Useat kansalliset seurantaindikaattorit kertovat, että espoolaiset voivat keskimääräistä paremmin. Haasteet liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin epätasa-arvoiseen jakaantumiseen, nopeaan väestönkasvuun, vieraskielisen väestön kasvuun, ikärakenteen vanhenemiseen, kaupungistumiseen sekä talouden hitaaseen kasvuun. Hyvinvointikertomusta täydentävät lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä työikäisten hyvinvointisuunnitelma. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma Täyttä elämää ikääntyneenä on hyväksytty jo aiemmin. 

7. Sosiaali- ja terveystoimen tilojen ulkopuolinen käyttö

Seniorien palvelukeskuksissa on kokous-, kerho- ja liikuntatiloja, joita vuokrataan myös ulkopuoliseen käyttöön. Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi ulkopuolisilta käyttäjiltä perittävät korvaukset. Espoon sairaalan tilojen käyttökorvauksista päätettiin edellisessä kokouksessa. Eläkejärjestöiltä ei peritä korvausta sosiaali- ja terveystoimen tilojen käytöstä.

9. Sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemykset valinnanvapauslakiluonnoksesta

Lautakunta käy keskustelun sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Espoon lausuntoa käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa marras-joulukuun aikana.