Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 23.3.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.3.2016 klo 21.13

4. Vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2015
Lautakunta merkitsi tiedoksi vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2015 ja lähettää sen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnalle tuodaan elokuussa 2016 selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty vammaisasiamiehen esittämien ehdotuksien ja näkökohtien myötä.

Vammaisasiamies kiinnittää selvityksessään huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen, tiedon saavutettavuuteen, käyttäjätiedon hyödyntämiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja palvelukulttuuriin, ostopalvelujen laadun valvonnan vahvistamiseen, henkilökohtaisen avun järjestämistapoihin sekä vammaisten henkilöiden opintojen tukemiseen, työllistymisen edistämiseen ja mielekkään tekemisen varmistamiseen.

5. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2015
Lautakunta merkitsi tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien oikeuksien ja aseman kehityksestä Espoossa vuonna 2015 ja lähettää sen käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle. Lautakunnalle tuodaan elokuussa 2016 selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty potilas- ja sosiaaliasiamiehen esittämien ehdotuksien ja näkökohtien myötä.
 
Sosiaali- ja potilasasiamies kiinnittää selvityksessään huomiota siihen, että kokonaisvaltainen näkemys kuntalaisen palvelukokonaisuudesta tulee säilyttää, kun käytössä myös palveluseteleitä ja ostopalveluja. Palveluihin pääsyä on syytä seurata. Raportissa todetaan, että kokonaisuutena terveyspalvelut toimivat Espoossa hyvin.

6. Toimintakertomus 2015
Lautakunta hyväksyi sosiaali- ja terveystoimen toimintakertomuksen vuodelta 2015. Luvussa 4 tarkennetaan lautakunnan tehtävien kuvausta.

7. Sopimus sairaalayhteistyöstä Kirkkonummen kanssa
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy tehtäväksi sopimuksen Espoon sairaalan palveluiden tuottamisesta kirkkonummelaiselle, pääasiassa ikääntyvälle väestölle.

Espoon uuteen sairaalaan rakennetaan 255 sairaansijaa ikääntyneen väestön hoitoa ja kuntoutusta varten ja 15 sairaansijaa saattohoitoa varten. Lisäksi sairaalaan kuuluu 22 hoitopaikan päivystysosasto. Uuden sairaalan kapasiteetti riittää myös Kirkkonummen sairaalahoidon tarpeisiin, ja Kirkkonummi on päätynyt palvelujen ostamiseen Espoolta.

8. Investointiesitys vuosille 2017–2021
Lautakunta hyväksyi ja esittää Tilakeskus-liikelaitokselle sosiaali- ja terveystoimen toimitiloja koskevan investointiesityksen. Esitykseen sisältyvät mm. Matinkylän terveysaseman peruskorjaus, Leppävaaran ja Matinkylän elä ja asu -seniorikeskukset, kotihoidon ja neuvoloiden tilaratkaisut, Postipuun lastensuojelupalvelujen hanke ja Riilahden toimintakeskuksen peruskorjaus. Investointiesitys ja yhtiöhankkeet

9. Lausunto Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelmasta
Lautakunta toteaa, että Matinkylän elä ja asu -seniorikeskuksen hankesuunnitelma noudattaa lautakunnan aiemmin hyväksymää tarveselvitystä. Lautakunta edellyttää edullisempia ratkaisuja erityisesti parkkipaikkojen osalta, jotta toimitilavuokraa saadaan alemmaksi.

10. Lausunto Postipuun lastensuojelupalvelujen hankesuunnitelmasta
Lautakunta toteaa, että Postipuun lastensuojelupalvelujen hankesuunnitelma noudattaa lautakunnan aiemmin hyväksymää tarveselvitystä lisättynä Omatila-palvelun toimitiloilla.

12. Henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmän käyttöä koskevan sääntökirja
Lautakunta hyväksyi vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun palvelusetelijärjestelmän käyttöä koskevan sääntökirjan 1.4.2016 alkaen.

13. Selvitys toimeentulotukihakemusten käsittelyn määräaikojen noudattamisesta
Lautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen toimeentulotukihakemusten käsittelyn määräaikojen noudattamisesta.
Espoon, Helsingin ja Vantaan tiedote 10.3.2016: Toimeentulotuen siirto Kelalle alkaa näkyä pääkaupunkiseudun kunnissa

14. Matinkylän terveysaseman palvelujen järjestäminen peruskorjauksen aikana, vastaus asukasyhdistysten kirjeeseen
Lautakunta merkitsi tiedoksi vastauksen.
Matinkylän terveysaseman peruskorjaus toteutetaan vuoden 2017 aikana ja kestoksi arvioidaan 8–12 kuukautta.

15. Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2015
Lautakunta hyväksyi arvion ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuonna 2015. Valvontasuunnitelmaan sisältyvät elintarvikevalvontasuunnitelma, terveydensuojelun valvontasuunnitelma, tupakkalain valvontasuunnitelma, kuluttajaturvallisuussuunnitelma ja eläinlääkintähuoltosuunnitelma.

16. Valtuustoaloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta espoolaisnuorille
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle vastauksen, jossa ehdotetaan, että Espoo tarjoaa
11) ilmaiset ehkäisypillerit 9 kk:n ajaksi tai ensimmäisen pitkäkestoisen ehkäisimen (kohdunsisäisen ehkäisimen tai ehkäisykapselit) alle 20-vuotiaille espoolaisille sekä Espoon palveluihin oikeutetuille nuorille koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, nuorten seksuaalivastaanoton sekä terveysasemien kautta. Toiminnassa korostuvat ehkäisyneuvonta ja terveyden edistäminen.
2) espoolaisille sekä Espoon palveluihin oikeutetuille 20–24-vuotiaille naisille synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä suunnitellun ehkäisyn yllä olevien linjausten mukaisesti
3) kondomeja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kautta sekä muissa yhteyksissä, joissa on koolla runsaasti nuoria
Muun raskauden ehkäisyn asiakas kustantaa nykytilanteen mukaisesti.

17. Valtuustoaloite paperittomien henkilöiden terveydenhuollon järjestämisestä
Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

21. Oikaisuvaatimus koskien sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksia
Lautakunta hylkäsi Eläkeliiton Espoon yhdistys ry:n järjestöavustuksia koskevan oikaisuvaatimuksen.