​Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 21.1.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.1.2021 klo 20.06

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan torstaina 21.1.2021 sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksista sekä kohdeavustuksista merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2021.

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi vuodelle 2021 terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevaan sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään järjestötoimintaan sekä veteraanien kuntoutukseen yhteensä 470 000 euroa liitteen mukaisesti. Järjestöjen rooli korona-ajan negatiivisten vaikutusten lieventämisessä sekä asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa koronasta palauduttaessa on merkittävä.

Järjestöavustuksia myönnetään eläkeläis- ja veteraanijärjestöille, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille tai yhteisöille, joiden toiminta luo espoolaisille sujuvan arjen perusedellytyksiä, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja edistää heidän toimintakykyään, hyvinvointiaan ja terveyttään. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Järjestöavustuksilla tuetaan toimintaa, joka

  • kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin
  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
  • edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden arjessa toimimista ja kuntoutumista
  • tukee ikääntyneiden arjessa toimimista ja vähentää yksinäisyyttä
  • lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
  • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella
  • edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän voimavarojaan

Kohdeavustukset yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille

Sosiaali- ja terveystoimi tukee yleishyödyllisiä järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tuottavat kuntalaisille sosiaali- ja terveyspalveluja tukevia palveluja.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi vuodelle 2021 kohdeavustuksia yhteensä 1 548 018 € liitteessä todetuille merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille. Lisäksi joillekin avustusten saajille annetaan kaupungin tilat maksutta käyttöön.

Kaikkien avustusta saavien järjestöjen toiminnat ja palvelut ovat tärkeitä tukipalveluja kuntalaisille sekä espoolaisille erityisryhmille ja ne sopivat parhaiten järjestöjen tuottamiksi. Näitä palveluja kaupunki ei järjestä eikä tuota itse, ja asiakkaat ohjautuvat niihin pääosin omatoimisesti tai muiden kuin kaupungin toimijoiden ohjaamina. Järjestöjen palveluja tuotetaan vapaaehtoisena kansalaistoimintana.

Suurin osa näistä palveluista tuotetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamina. STEA:n avustuksen saamisen ehtona on, että myös kaupunki osallistuu toiminnan tukemiseen.

Lautakunnan kokouksen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen espoo.fi-verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto