Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 22.9.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.9.2020 klo 20.46

Lautakunta käsittelee mm. vuoden 2021 talousarviota ja vuosien 2021–2030 investointiohjelmaa.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio ja taloussuunnitelma 2021

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle taloussuunnitelman vuosille 2022‒2023 ja talousarvion vuodelle 2021. Lautakunta esittää seuraavia huomioita ja edellyttää niiden mukaisia muutoksia vuoden 2021 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan:

Toiminnan tuottavuuden parantaminen, kestävä taloudenpito ja henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehtiminen edellyttävät hyvää johtamista kaikilla organisaation tasoilla. Lautakunta toivoo, että tähän liittyen tehdään käytännön toimia kautta linjan.

Koronakriisin myötä lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on entistäkin tärkeämpää. Lasten ja nuorten oppilashuollon ja mielenterveyspalveluiden, neuvolapalveluiden, perhesosiaalityön, perheneuvonnan ja lapsiperheiden kotipalvelun palvelutasoa ei ole varaa heikentää. Neuvoloiden työntekijöiden mahdollisuudet tehdä kotikäyntejä tulee varmistaa. Perhekeskus Campuksen toteutuksessa on huomioitava lautakunnan aiempien päätösten mukaisesti henkilöstön työhyvinvointi, asiakasturvallisuus, asiakastyön erityispiirteet ja salassapidon turvaaminen.

Lisäksi koronakriisin aikana syntyneen hoitovelan purkamiseen on varauduttava. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuus on varmistettava (ml. kotikäynnit, laitoshoito). Hoitajalle, lääkärille ja suun terveyden puolelle on päästävä myös kiireettömissä asioissa.

Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun syistä on saatava tarkempaa tietoa ja analyysia päätöksenteon tueksi. Lautakunta kehottaa toimialaa yhdessä HUS:n kanssa tutkimaan, miltä osin erikoissairaanhoidon kustannusten kasvua voidaan taittaa esimerkiksi ennaltaehkäisyyn panostamalla, perusterveydenhuollon toimenpiteillä tai palveluketjuja parantamalla. Valikoitujen erikoislääkäripalveluiden hankinta yksityisiltä palveluntuottajilta voi osaltaan helpottaa kustannusten hallintaa ja sujuvoittaa palveluiden saamista.

Asiakasmaksujen korotukset voivat johtaa siihen, että ihmiset eivät hakeudu tarvitsemiensa palveluiden piiriin ajoissa. Maksuvapautuksista ei tule luopua ja oikeudesta hakea vapautusta tulee tiedottaa nykyistä tehokkaammin.

Lautakunta toivoo lisäksi, että kotona asumista tukevat palvelut vanhusten palveluissa ovat riittävät, omaishoidon tukea myönnetään kaikille tukeen oikeutetuille, vanhusten pitkäaikaishoidon yksikköhintoja ja Espoon sairaalan kustannusrakennetta tarkastellaan laadukkaita palveluita ja henkilökunnan työhyvinvointia vaarantamatta, vammaispalveluiden laatua kehitetään ja asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti, työllisyyspalvelujen ja vammaispalvelujen mahdollisuuksia edistää vammaisten työllistymistä vahvistetaan ja laadukkaiden saattohoitopalveluiden saatavuus varmistetaan. Lautakunta toivoo, että Espoo osaltaan varmistaa Terhokodin toiminnan jatkoa.

Lautakunta teki tulostavoitteisiin ja mittareihin seuraavat täsmennykset:
• VpL- ja ShL-kuljetusten matkojen vapaaehtoinen yhdistelyaste nousee.
• Etäkontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista kasvaa vuoden 2021 aikana kotihoidossa, terveysasematoiminnassa, terveydenhoidon palveluissa ja vammaispalveluissa, huomioiden asiakkaan mahdollisuudet käyttää digipalveluja. Luodaan monimuotoisia palveluja saavutettavuuden varmistamiseksi. Mittari: Erilaisten kanavien käyttö.

Lausunto tila- ja asuntojaoston esittämästä investointiohjelmasta vuosille 2021–2030

Lautakunnalle esitetään, että investointiohjelmaan lisätään seuraavat toimitilahankkeet:

  • Matinkylän Elä ja asu -hankkeen rakentamisen toteutustapaa ja kustannuksia koskeva päätös valmistellaan siten, että rakentaminen voidaan käynnistää vuonna 2023 
  • Tapiolan, Espoon keskuksen ja Espoonlahden Elä ja asu -hankkeiden toteuttamiseksi varaudutaan siten, että hankkeet on toteutettu vuoteen 2030 mennessä  
  • Perhe- ja sosiaalipalvelujen lapsiperhetoimintojen tilojen uudistaminen Leppävaaran, Matinkylä-Olari-Tapiola ja Espoonlahden suuralueilla Espoon keskuksen perhekeskus-toimintamallin mukaisesti 
  • Käynnistetään lastenkotitoimintaa ja vammaisten asumispalveluja tuottavat toimitilahankkeet 
  • Investointiohjelmaan varataan Leppävaaran ja Espoonlahden sote-keskusten suunnittelun edellyttämä määräraha.
  • Lisäksi lautakunta edellyttää, että investointiohjelman selvityskohteisiin lisätään Viherlaakson palvelukeskus ja terveysasema.

Raportteja ja vastauksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousaineisto 22.9.2020