Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 16.5.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.5.2019 klo 21.31

4. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden uudistaminen

Asia palautettiin valmisteluun tarkennuksia ja täydennyksiä varten.

5. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että vammaispalvelulain mukaisten vaikeavammaisten henkilöiden kuljetuspalvelun omavastuuosuudet ovat 1.6.2019 alkaen seuraavat: aikuinen 2,80 euroa, lapsi 1,40 euroa. 30 vuorokautta aikuinen 59,70 euroa, lapsi 29,90 euroa ja opiskelijat 32,80 euroa opiskelu ja työmatkat.

6. Tuetun asumisen sekä tilapäismajoituksen asiakasmaksut 1.6.2019 lukien

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että asunnottomille tarkoitetun tuetun asumisen asiakasmaksut poistetaan 1.6.2019 alkaen. Samalla esitetään, että tilapäismajoitus on maksutonta ensimmäisen kolme kuukauden ajan; neljännestä tilapäismajoituskuukaudesta alkaen sosiaalityöntekijä määrittää asiakkaalle tilapäismajoituksen asiakasmaksun sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuohjeistuksen (2019) mukaisesti.

7. Valvontaraportit vuodelta 2018

Lautakunta merkitsi tiedoksi valvontaraportit vammaispalvelujen, aikuisten sosiaalipalvelujen, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, lastensuojelun sekä vanhusten hoiva-asumisen valvonnasta 2018. Aineisto

8. Järjestöavustusten myöntämisen periaatteet vuodelle 2020

Lautakunta hyväksyi järjestöavustusten myöntämisen periaatteet. Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin, kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja, edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden toimimista ja kuntoutumista sekä luo hyvän arjen edellytyksiä, lisää vertaistoimintaa ja vapaaehtoistyöskentelyä, on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella sekä edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän voimavarojaan.
 
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityisesti huomiota järjestöjen kykyyn tarjota ja kehittää sellaisia vertaistuen muotoja, jotka edistävät espoolaisten arjessa toimimista sekä järjestön kykyyn tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Vuoden 2020 avustusten hakuaika on 1.–31.10.2019. Aineisto

10. Kotona asumista tukevien palvelujen kehittämisohjelma 2019-2021

Lautakunta hyväksyi kehittämisohjelman, jonka painopisteet ovat:

  1. Kotihoidon työ sujuvaksi
  2. Kotiutusprosessin kehittäminen
  3. Yhden kotihoidon alueen ulkoistus
  4. Kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotto
  5. Asiakaskokemuksen kehittäminen
  6. Arvokas elämän loppuvaihe
  7. Kotona asumista tukevan palvelun henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen, kotikuntoutuksen jatkokehittäminen
  8. Omaishoidon kehittäminen.

11. Selvitys tukipalvelujen laadusta, henkilöstön sijoittumisesta ja kustannuksista Espoon sairaalassa

Lautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi. Espoon sairaalan tukipalvelut hankitaan HUSilta. HUS:n yksiköiden käyttö laitoshuollon, logistiikan sekä aula- ja vahtimestaripalvelujen tuottajana yhtenäistää toimintatapoja Jorvin kampuksella. Kun tukipalvelut on eriytetty hoitotyöstä, Espoon sairaalan hoito- ja kuntoutushenkilöstön voi keskittyä asiakkaiden hoitoon ja kuntoutukseen. Tukipalvelut pystytään tuottamaan niihin erikoistuneissa yksiköissä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
 
Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot