Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksiä 21.3.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.3.2019 klo 19.41

4. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeiden uudistaminen

Esittelijä veti asian pois listalta, jotta lautakunta ehtii perehtyä asiaan perusteellisesti. Asia käsitellään seuraavassa kokouksessa..

5. Vanhusten hoivapalvelujen valvonnan tehostaminen

Lautakunta hyväksyi päivitetyn valvontasuunnitelman vuodelle 2019. Aineisto

Kaikkia valvonnan muotoja tehostetaan (omavalvonta sekä ennakoiva, suunnitelmallinen ja reaktiivinen valvonta). Omavalvontasuunnitelmien ja palvelukonseptin sisältöjen yhdenmukaisuus varmistetaan. Palveluntuottajien, asukkaiden ja omaisten kanssa käynnistetään yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään hoivakotien toiminnan kehittämiskohteita ja hyviä käytäntöjä. Lisäksi palveluntuottajille tarjotaan mahdollisuus ilmoittaa itse tilapäisistä poikkeamista palvelun laadussa.

Suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehostetaan ja valvontakertomukseen lisätään kysymys hoivakodin henkilöstön työhyvinvoinnin kartoituksesta ja saaduista tuloksista. Valvontakäynneillä varmistetaan systemaattisesti hoivakodin palvelun laatu ja turvallisuus. Kaikkiin hoivakoteihin tehdään myös ennalta ilmoittamaton valvontakäynti. Henkilöstömitoitukset tarkistetaan säännöllisesti. Palautteiden, muistutusten ja kanteluiden perusteella tehtäviä valvontakäyntejä lisätään. Reklamaatioprosessia on täsmennetty.

Vuoden 2020 alusta asiakas voi itse tai omaistensa kanssa valita hoivakodin, johon muuttaa. Hoivakotien julkiset laatu- ja muut tiedot ovat käytettävissä, ja asiakkaat saavat ohjausta ja tukea valintaa tehtäessä. Hoivapalvelujen laatuvaatimukset määritellään korkealle tasolle, kuten nykyisessäkin sopimusmallissa. Kaikkien palveluntuottajiksi hyväksyttyjen palveluntarjoajien on sitouduttava palvelukonseptiin.

6. Kotihoidon maantieteellisen alueen ulkoistamiskokeilun periaatteet

Lautakunta päätti kotihoidon maantieteellisen alueen ulkoistuksen hankinnan periaatteet (aineisto):

  1. Kotihoidon maantieteellisen alueen ulkoistuksen kokeilun kesto on 2 vuotta sekä 1+1 optiovuotta.
  2. Ulkoistettavalle alueelle valitaan Espoon kotihoidosta vertailualue. Ulkoistettavaksi alueeksi valitaan alue, jota pystytään vertailemaan valittavaan Espoon kotihoidon vertaiskehittämisalueeseen. Ulkoistettavaksi valittava alue ei tule olla sosio-ekonomisesti eikä maantieteellisesti poikkeava.
  3. Ulkoistettavan alueen ja vertailualueen asiakasmäärän on ajateltu olevan noin 100−200 eli n. 10 prosenttia Espoon kotihoidon asiakkaista.
  4. Hankinnan kohteena ovat kotihoidon palvelut (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) ja kotihoidon asiakkaiden lääkäripalvelut.
  5. Asiakkaat ohjautuvat ulkoistetulle alueelle yleisten kotihoidon asiakkaaksi tulon prosessien mukaisesti. Asiakkaat tulevat kotihoidon asiakkuuteen seniorineuvonta Nestorin palvelutarpeen arvioinnin ja päätöksenteon ja/tai kotikuntoutuksen kautta. Nestorin työntekijät arvioivat myös palvelutarpeen muutoksia.
  6. Hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä, jolla pyritään varmistamaan kotihoitopalvelun hyvä laatu, sopivan yhteistyökumppanin löytyminen vertaiskehittämiseen, hallittu kustannuskehitys sekä määrättyjen laatu- ja vaikuttavuusmittarien optimaalinen hyödyntäminen.
  7. Palveluntuottajaksi etsitään toimijaa, jonka ehdotus yhteistyömalliksi vastaa parhaiten hankkeen tavoitteisiin
  8. Hankinnan kohteena on edellä kuvattujen palvelujen hankinta valitulle maantieteelliselle alueelle. Kyseessä ei ole liikkeenluovutus.

Ulkoistetun alueen valvonnassa noudatetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymää valvontasuunnitelmaa.

Vastaukset ja raportit


Lisätiedot
Tämän kokouksen esityslista ja aineistot