Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidontuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta ja hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on kunnalle harkinnanvaraista toimintaa, jota järjestetään tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Tukea voidaan myöntää hoidettaville, joiden kotikunta on Espoo.

Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset

Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset selviävät Omaishoitolain 3. pykälästä. Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

• henkilö tarvitsee alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;

• hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palvelujen avulla;

• hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;

• omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;

• hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva ja

• tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuen hakeminen

voit hakea tukea täyttämällä omaishoidon tuen hakemuksen. 

Jos omaishoidettava on alle 65-vuotias, jätä hakemus vammaispalveluihin. Vammaispalvelujen neuvonta, p. 09 816 45285 ma-pe klo 9-11.

65 vuotta täyttäneiden hakemukset käsitellään Seniorineuvonta Nestorissa, p. 09 816 33 333 ma-pe klo 9-15. 

Omaishoidon tuen opas

Espoon vanhusten palvelut on julkaissut oppaan uusille ikäihmisten omaishoitajille. Oppaassa kerrotaan, millaista tukea ja apua on tarjolla omaishoitajille sekä miten sitä voi hakea. Opas muistuttaa omaishoitajaa pitämään huolta tärkeimmästä työvälineestään, itsestään.