Kotihoidon asiakkuus

Kodinhoitopalveluja kohdennetaan oikeudenmukaisesti eniten apua tarvitseville ja saatetaan kuntalaiset tasavertaiseen asemaan asuinpaikasta riippumatta. Tästä syystä kotihoidossa on asiakkuuden periaatteet (toimintaohje).

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on, että asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään omia voimavarojaan arjen askareissa oman läheisverkostonsa turvin. Kotihoito tukee ja vahvistaa asiakasta auttamalla niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua esimerkiksi omaisiltaan tai läheisiltään.

Palvelun antaminen perustuu kattavaan toimintakyvyn ja avun tarpeen arviointiin, jossa huomiota kiinnitetään asiakkaan fyysiseen arjen toimintakykyyn, psykososiaaliseen hyvinvointiin ja asuinympäristön toimintakyvylle asettamiin esteisiin. Keskustelemalla asiakkaan ja/tai hänen omaistensa kanssa, sovitaan niistä toimenpiteistä, joista asiakas ja hänen läheisensä huolehtivat ja toimenpiteet, joista kotihoito vastaa.

Kotihoidon asiakasryhmät:

  1. Asiakkaat, jotka siirtyvät sairaalasta kotiin jatkohoitoon ja kuntoutukseen ja tarvitsevat siinä kotihoidon tukea.  
  2. Asiakkaat, joiden toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa on alentunut. Päivittäisiä toimintoja ovat mm. liikkuminen asunnossa, peseytyminen, pukeutuminen, lääkehoidosta huolehtiminen, ostoksilla käynti, aterioiden valmistaminen ja ruokailu, tavalliset kotitaloustyöt sekä asioiden hoitaminen kodin ulkopuolella.
    Päivittäistä toimintakykyä voivat laskea paitsi erilaiset sairaudet ja vammat, myös asunnon liikuntaesteet tai yksinäisyys.
  3. Asiakkaat, jotka ovat omaisensa tai läheisensä hoidossa ja tarvitsevat myös kotihoidon apua ja/tai hoitava omainen tarvitsee tukea.
  4. Asiakkaat, joiden sairaanhoito muualla kuin kotona on asiakkaalle kohtuuton rasitus tai muutoin epätarkoituksenmukaista.

Asiakkuuden muodostuminen
Asiakas, hänen omaisensa tai muu läheinen voi hakea kotihoidon palveluja ottamalla yhteyttä seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin, p. 09 816 33 333, arkisin klo 9–15, josta saa palveluneuvontaa sekä voi pyytää palvelutarpeen selvittämistä.

Kotisairaanhoitoon asiakas tulee lääkärin määräyksellä. Sairaalasta kotiutuvien, kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kotihoitopalvelut järjestää Espoon kotihoidon kotiutushoitaja. Osasto, jolta asiakas on kotiutumassa, on yhteydessä kotiutushoitajaan, joka yhdessä asiakkaan ja asiakkaan asuinalueen kotihoidon kanssa järjestää asiakkaan tarvitsemat kotihoidon palvelut.