Kotihoito

Kotihoidon tehtävänä on ikäihmisten, yli 18-vuotiaiden vammaisten, toipilaiden ja pitkäaikaissairaiden auttaminen niin, että eläminen kotona on mahdollista turvallisesti myös toimintakyvyn heikentyessä.

Palveluiden piiriin tullaan palvelutarpeen arvioinnin osoittaessa, että apua tarvitaan. Arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa.

Asiakkuuden muodostuminen

Asiakas, hänen omaisensa tai muu läheinen voi hakea kotihoidon palveluja (kotisairaanhoito, kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut), ottamalla yhteyttä Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestoriin, josta saa palveluneuvontaa sekä voi pyytää palvelutarpeen selvittämistä.

Kotisairaanhoitoon asiakas tulee lääkärin määräyksellä. Sairaalasta kotiutuvien, kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kotihoitopalvelut järjestää Espoon kotihoidon kotiutushoitaja. Osasto, jolta asiakas on kotiutumassa, on yhteydessä kotiutushoitajaan, joka yhdessä asiakkaan ja asiakkaan asuinalueen kotihoidon kanssa järjestää asiakkaan tarvitsemat kotihoidon palvelut.

Kotisairaanhoito

Kotihoidon toimintomuotoja ovat:on lääkärin valvomaa ja lääkärin lähetteen perusteella annettavaa sairaanhoitoa asiakkaan kotona.

Kotipalvelu

tukee asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista kotona keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan kodin hoitamisen sijasta. Ne asiakkaat, jotka tarvitsevat apua vain kotitöissä, kuten siivouksessa ja kaupassa käynnissä, ohjataan käyttämään pääsääntöisesti yksityisiä palveluja. Asiakkaita opastetaan niiden hankkimisessa.

Kotihoidon tukipalvelut

ovat mm. ateriapalvelu, turvapalvelu, kauppapalvelu, kylvetyspalvelu, vaatehuolto ja siivouspalvelu.

Kuntouttava päivätoiminta

Päivätoiminta on ohjattua, kuntouttavaa ja virikkeellistä ryhmätoimintaa muistisairaille ja ikäihmisille, joiden toimintakyky on alentunut. Päivätoimintaan haetaan lääkärin tai kotihoidon lähetteellä. Päivätoiminta on maksullista (17,90 euroa/pvä).  Maksu sisältää muun toiminnan lisäksi yhteiskuljetuksen kotoa päivätoimintaan ja takaisin sekä lounaan ja kahvin.

Palveluiden maksullisuus

Kotihoidon maksu määräytyy huomioimalla asiakkaan avuntarve, palvelukokonaisuus ja bruttotulot.

Palveluihin hakeutuminen

Kotihoitopalveluja koskevat pyynnöt ja yhteydenotot kotihoitotoimistoihin selvitetään viikon kuluessa ja sovitaan jatkotoimista. Ensimmäiseksi tulee ottaa yhteys oman alueen kotihoidon ohjaajaan.

Kotihoidon asiakasryhmät

  1. Asiakkaat, jotka siirtyvät sairaalasta kotiin jatkohoitoon ja kuntoutukseen ja tarvitsevat siinä kotihoidon tukea.
  2. Asiakkaat, joiden toimintakyky päivittäisissä toiminnoissa on alentunut. Päivittäisiä toimintoja ovat mm. liikkuminen asunnossa, peseytyminen, pukeutuminen, lääkehoidosta huolehtiminen, ostoksilla käynti, aterioiden valmistaminen ja ruokailu, tavalliset kotitaloustyöt sekä asioiden hoitaminen kodin ulkopuolella. Päivittäistä toimintakykyä voivat laskea paitsi erilaiset sairaudet ja vammat, myös asunnon liikuntaesteet tai yksinäisyys.
  3. Asiakkaat, jotka ovat omaisensa tai läheisensä hoidossa ja tarvitsevat myös kotihoidon apua ja/tai hoitava omainen tarvitsee tukea.
  4. Asiakkaat, joiden sairaanhoito muualla kuin kotona on asiakkaalle kohtuuton rasitus tai muutoin epätarkoituksenmukaista.