Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset

Vain osa rikoksista tulee viranomaisten tietoon ja tilastoihin. Tämä koskee etenkin lievää väkivaltaa ja vähäisiä omaisuusrikoksia. Väkivalta saattaa myös jäädä piiloon, jos se halutaan salata väkivallan tekijän ja uhrin suhteen vuoksi. Uhri ei ehkä edes pidä tekoa rikoksena vaan normaaliin elämänmenoon kuuluvana. Uhri voi myös arastella tapauksen viranomaiskäsittelystä aiheutuvaa harmia.

Ikääntyneiden joutuminen rikoksen uhriksi on poliisin tilastojen mukaan vähäisempää kuin alle 65-vuotiaan väestön. Tilastot eivät kuitenkaan kuvaa koko rikosmäärää, vaan vain sitä osuutta, joka on ilmoitettu poliisille ja tullut poliisin tietoon. Suurin osa kaikista yksityiseen henkilöön kohdistuneista väkivalta- ja omaisuusrikoksista jää tulematta poliisin tietoon.

Läheisen henkilön tekemästä rikoksesta vaietaan helpommin, mihin vaikuttanee muun muassa uhrin riippuvuus tekijästä ja seurausten pelko. Ikääntyneiden kohdalla ilmoitusalttiutta voi heikentää erityinen hoivan ja huolenpidon tarve. Heikko fyysinen tai psyykkinen kunto ilmenee vaikeutena kulkea omin voimin, käyttää puhelinta ja muita kommunikaatiovälineitä, ongelmina muistissa ja puhekyvyssä sekä muuna puutteellisena toimintana, mitkä kaikki osaltaan voivat vaikuttaa rikoksesta ilmoittamiseen.

Poliisi on tuonut esiin huolen, että vanhuksiin suunnattuja rikoksia on alkanut ilmetä aikaisempaa enemmän. Huomiota on kiinnitetty erityisesti rahan ja omaisuuden anastamiskeinoihin, kuten maksukorttirikollisuuteen, nettipetoksiin sekä muihin huijauksiin, kuten vanhusten asuntoihin pyrkimiseen tekaistuin perustein. Iäkkäiden varallisuus on lisääntynyt yhteiskunnan yleisen varallisuuden lisääntymisen myötä. Kun muun muassa pankkien, autojen ja muun omaisuuden suojaustaso on parantunut, on ikääntyneistä ja heidän omaisuudestaan tullut suhteessa helpompia rikoksen kohteita.

Euroopan unionin poliisijärjestön Europolin tietojen mukaan unionin jäsenmaissa on selvästi nähtävissä, että ikäihmiset joutuvat entistä useammin rikosten kohteiksi. Osa ikääntyneisiin kohdistuvista rikoksista on järjestäytyneiden rikollisryhmien suunnitelmallisesti tekemiä. Vanhuksiin kohdistuvia rikoksia tehdään useamman ihmisen voimin liikkuen nopeasti paikasta ja jopa maasta toiseen.

Ikääntynyt voi joutua rikoksen kohteeksi röyhkeästi huijattuna. Vanhukselle ollaan tarjoavinaan ”apua”, jossa yhteydessä häneltä viedään omaisuutta. Iäkkään kotiin saatetaan myös pyrkiä jonkin tekosyyn varjolla, jolloin häneltä saatetaan viedä omaisuutta. Yksinäinen vanhus voi olla helpompi kohde myös puhelinmyyjille ja muille kaupustelijoille.